Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Elektromagnetna združljivost (EMC): SIST EN IEC 61000-3-2:2019 (prevod v slovenščino)

SIST EN IEC 61000-3-2:2019, Elektromagnetna združljivost (EMC) - 3-2. del: Mejne vrednosti - Mejne vrednosti za oddajanje harmonskih tokov (vhodni tok opreme do vključno 16 A  na fazo)

 

Ta del IEC 61000 obravnava omejevanje harmonskih tokov, ki so vrinjeni v javni sistem napajanja.

Določa mejne vrednosti harmonskih komponent vhodnega toka, ki jih lahko proizvede oprema, preskušena pod določenimi pogoji.

Ta del IEC 61000 se uporablja za električno in elektronsko opremo z naznačenim vhodnim tokom do vključno 16 A na fazo in je namenjena priključitvi v javne nizkonapetostne distribucijske sisteme.

V tem dokumentu je vključena oprema za obločno varjenje, ki ni profesionalna oprema, z naznačenim vhodnim tokom do vključno 16 A na fazo. Oprema za obločno varjenje, namenjena profesionalni uporabi, kot je določeno v IEC 60974-1, je izključena iz tega dokumenta in lahko zanjo veljajo omejitve namestitve, kot je navedeno v IEC 61000-3-12.

Preskusi po tem dokumentu so preskusi tipa.

Za sisteme z nazivnimi napetostmi, ki so nižje od 220 V, vendar ne enake tej vrednosti (linijski vodnik- nevtralni vodnik), mejne vrednosti še niso obravnavane.

OPOMBA: V tem dokumentu se uporabljajo besede aparat, naprava in oprema. Za namene tega dokumenta imajo enak pomen