Elektromagnetna združljivost (EMC) - 6-1. del: Osnovni standardi, SIST EN IEC 61000-6-1:2019 (prevod v slovenščino)

SIST EN IEC 61000-6-1:2019, Elektromagnetna združljivost (EMC) - 6-1. del: Osnovni standardi - Odpornost v stanovanjskih, poslovnih in manj zahtevnih industrijskih okoljih

Ta del standarda IEC 61000, ki obravnava zahteve za elektromagnetno odpornost, se uporablja za električno in elektronsko opremo, namenjeno za uporabo na stanovanjskih, poslovnih, javnih in manj zahtevnih industrijskih lokacijah. Obravnavane so zahteve za odpornost v frekvenčnem območju 0 Hz do 400 GHz. Pri frekvencah, za katere zahteve niso podane, preskusi niso potrebni.

Ta osnovni standard za elektromagnetno odpornost se uporablja, če ne obstaja ustrezen namenski standard za elektromagnetno odpornost proizvodov ali skupine proizvodov.

Ta standard velja za električno in elektronsko opremo, namenjeno za uporabo na
– stanovanjskih lokacijah, opredeljenih v 3.8, v zaprtih in zunanjih prostorih,
– poslovnih, javnih in manj zahtevnih industrijskih lokacijah, opredeljenih v 3.9, v zaprtih in zunanjih prostorih.

Ta standard se uporablja tudi za opremo z baterijskim napajanjem ali z napajanjem iz nejavnega, vendar neindustrijskega nizkonapetostnega distribucijskega sistema, če je ta oprema predvidena za uporabo na lokacijah, opredeljenih v 3.8 ali 3.9.

Ta standard določa zahteve za preskušanje odpornosti opreme s področja, ki ga zajema ta standard, v zvezi s stalnimi in prehodnimi, prevajanimi in sevanimi motnjami, vključno z elektrostatičnimi razelektritvami.

Zahteve za odpornost so izbrane tako, da znotraj stanovanjskih, poslovnih, javnih in manj zahtevnih industrijskih lokacij zagotovijo ustrezno raven odpornosti opreme. Vendar pa te ravni ne zajemajo ekstremnih primerov, ki se lahko pojavijo na kateri koli lokaciji, a je verjetnost njihovega pojava izjemno majhna. Za namen preskušanja v tem standardu niso vključene vse vrste motenj za namene preskušanja, ampak le tiste, ki veljajo kot pomembne za opremo, ki jo zajema ta standard. Te preskusne zahteve predstavljajo bistvene zahteve za odpornost za elektromagnetno združljivost. Podane so za vsak obravnavani port.

OPOMBA 1: Podatki o drugih vrstah motenj so podani v IEC 61000-4-1.

OPOMBA 2: Ta standard ne zajema zahtev za varnost.

OPOMBA 3: V posebnih primerih bodo nastale razmere, kjer lahko ravni motenj presežejo preskusne ravni, podane v tem standardu, na primer, kadar se ročni oddajnik uporablja v bližini opreme. V teh primerih bo morda treba uporabiti posebne blažilne ukrepe.