Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Uredba EU spreminja Uredbo CLP o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi

Povzela in pripravila: Enisa Šmrković, SIST

 

Uredba EU spreminja Uredbo CLP o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi

Evropska unija je pred kratkim objavila prilagajanje Uredbe o razvrščanju, označevanju in pakiranju (CLP – Classification, Labelling and Packaging of Hazardous Chemicals) tehničnemu in znanstvenemu napredku. Nov zakon za snovi v preglednici 3.1, kjer sta določeni razvrščanje in označevanje v Uredbi CLP, bo začel veljati 1. marca 2018.

Januarja 2016 je Svetovna trgovinska organizacija razposlala obvestilo o predlogu Evropske unije (EU) o spremembi Uredbe (ES) 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (Uredba CLP), št. notifikacije G/TBT/N/EU/325.
V Uradnem listu EU je bila 20. julija 2016 objavljena Uredba (EU) 2016/1179. To je deveta sprememba Uredbe CLP, ki jo prilagaja tehničnemu in znanstvenemu napredku (ATP 9), in vsebuje pomembne spremembe v preglednici 3.1 v 3. delu Priloge VI k Uredbi CLP.

Spremembe vključujejo:

  • brisanje Tinuvin 123 (ES-številka 406-750-9 in indeksna številka 607-331-00-5) in Direct Blue FC 57087 (ES-številka 418-870-9 in indeksna številka 609-066-00-0);
  • posodobitev zahtev za razvrščanje in označevanje za 22 obstoječih vnosov, vključno s tistimi za bisfenol A (BPA, ES-številka 201-245-8) in diizobutil ftalat (DIBP, ES-številka 201-553-2);
  • ustvarjanje 26 novih vnosov, vključno s tistimi za svinec v prahu in dicikloheksil ftalat (DCHP).

 

Zanimivo je omeniti, da se je BPA prerazvrstil iz skupine 2 v skupino 1B in da so bile izbrisane posebne mejne koncentracije za DIBP.

V spremembi ATP 9 je izbrisan tudi seznam snovi v preglednici 3.2 kot usklajeno razvrščanje in označevanje teh snovi na podlagi meril, določenih v Prilogi VI k Direktivi 67/548/EGS o nevarnih snoveh (DSD). DSD je bila razveljavljena z Uredbo CLP junija 2015.

Z novim zakonom sta določena dva pomembna datuma:

  • s 1. junijem 2017 izbris preglednice 3.2,
  • s 1. marcem 2018 spremembe v preglednici 3.1.

 

Novi zakon bo izrazito vplival na izdelke, ki so razvrščeni kot snovi, pripravki ali izdelki, kot so igrače v pomenu Direktive 2009/48/ES.

Poudarki BPA za razvrščanje in označevanje v skladu z novim zakonom in Uredbo (EU) 758/2013 so povzeti v preglednici 1.

 

 

Preglednica 1: Primerjava BPA pod ATP-9 z Uredbo CLP in Uredbo (EU) 758/2013

Uredba (ES) 1272/2008 (CLP)

 

Uredba 2016/1179 (ATP-9)    

Uredba (EU) 758/2013

  Snov

4,4-izopropilidenedifenolom (bisfenol A, BPA)

4,4-izopropilidenedifenolom (bisfenol A, BPA)

CAS-številka (ES-št.) [indeksna številka]

80-05-7 (201-245-8) [604-030-00-0]

80-05-7 (201-245-8) [604-030-00-0]

Razvrstitev v razred nevarnosti in kategorija kode

Sk. 1B

Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost 3,

huda poškodba oči 1, preobčutljivost kože 1

Sk. 2

Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost 3,

huda poškodba oči 1, preobčutljivost kože 1

Razvrstitev po oznaki nevarnosti

H360F

 

H317, H318, H335

H361f ***

 

H317, H318, H335

Označevanje za piktogram, koda opozorila

GHS05, GHS07, GHS08, DGR

GHS05, GHS07, GHS08, DGR

Označevanje za oznako nevarnosti

H360F

 

H335, H318, H317

H361f ***

 

H335, H318, H317

Posebne mejne koncentracije, M-faktorji

Noben

Noben

Datum začetka veljavnosti

1. marec 2018

V veljavi