Komisija sprejema ukrepe za učinkovitejšo standardizacijo na enotnem trgu

Povzela: Enisa Šmrković, mag., Kontaktna točka SIST

Evropska komisija je 22. novembra 2018 predstavila akcijski načrt za povečanje učinkovitosti, preglednosti in pravne varnosti pri razvoju harmoniziranih standardov za popolnoma delujoč enotni trg.

Standardi, ki so večinoma prostovoljni in sledijo potrebam industrije – od velikosti papirja formata A4 do tehnologije 5G in zračnih blazin – zmanjšujejo stroške, spodbujajo inovacije, zagotavljajo interoperabilnost med različnimi napravami in storitvami ter pomagajo podjetjem pri dostopu do trgov. EU je harmonizirala standarde na različnih področjih, kot so kemikalije, gradbeni proizvodi, kozmetika, varnost igrač, medicinski pripomočki in embalaža. Komisija se z danes predstavljenimi ukrepi odziva na zahteve deležnikov in sprejema ukrepe za zagotovitev, da se bo lahko evropski standardizacijski sistem soočal z izzivi hitrega tehnološkega razvoja, nastajajočih gospodarskih trendov in modelov rasti, hkrati pa spodbujal sinergije z mednarodnimi in globalnimi standardi.

Evropska komisarka za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja Elżbieta Bieńkowska je dejala: „Standardi se pogosto obravnavajo kot tehnično vprašanje, vendar podjetja in potrošniki na enotnem trgu vsak dan občutijo njihove pomembne gospodarske učinke in koristi. Dobro delujoč sistem standardizacije bo Evropi pomagal ohraniti prednost prvega na trgu ter slediti spremembam in priložnostim na področju interneta stvari, masovnih podatkov, napredne proizvodnje, robotike, 3D-tiskanja, tehnologij blokovnih verig in umetne inteligence. Hkrati bi radi zagotovili, da bodo naši standardi zagotavljali visoko raven varnosti, zdravja, varstva potrošnikov in okolja, ter tako zaščitili evropske državljane.“

Sporočilo vsebuje pregled delovanja evropskega standardizacijskega sistema, ocenjuje pobude, sprožene v zadnjih letih, in predstavlja štiri ključne ukrepe, ki jih bo Komisija nemudoma sprejela za povečanje učinkovitosti, preglednosti in pravne varnosti za akterje, ki sodelujejo pri oblikovanju harmoniziranih standardov:

  • čimprejšnja odprava preostalih zaostankov pri harmoniziranih standardih, ki še niso objavljeni v Uradnem listu Evropske unije;

  • racionalizacija postopkov notranjega odločanja, zlasti odločitev o objavi sklicevanj na harmonizirane standarde v Uradnem listu;

  • priprava smernic o praktičnih vidikih izvajanja uredbe o standardizaciji;

  • trajna okrepitev sistema svetovalcev v podporo hitremu in zanesljivemu ocenjevanju harmoniziranih standardov in pravočasni objavi v Uradnem listu.

Komisija bo še naprej sodelovala z vsemi ustreznimi partnerji, da bi zagotovila nadaljnji uspeh evropske standardizacije kot temelja popolnoma delujočega enotnega trga.

Akcijski načrt je tesno povezan z sporočilom o enotnem trgu in sporočilom o boljšem okolju za naložbe v Evropi, ki vsebujeta novo oceno preostalih ovir in priložnosti za popolnoma delujoč enotni trg.

Ozadje

Evropski standardi nadomeščajo potencialno nasprotujoče si nacionalne standarde v vseh državah članicah Unije in s tem omogočajo dostop do enotnega trga za tiste, ki jih uporabljajo. Tako standardi prispevajo k nenehnemu poglabljanju enotnega trga. Evropska unija s spodbujanjem tesnega usklajevanja evropskih in mednarodnih standardov prav tako izvaža dobre prakse in povečuje sinergije v globalnih vrednostnih verigah. To krepi trgovinske tokove in evropskim podjetjem omogoča razširitev njihovih dejavnosti.

Harmonizirani standard je evropski standard, ki ga razvije priznana Evropska organizacija za standardizacijo na zahtevo Evropske komisije. Ti standardi postanejo del zakonodaje EU in, kadar se uporabijo, proizvajalcem na celotnem enotnem trgu zagotavljajo domnevo o skladnosti z zahtevami zakonodaje EU. To uporabnikom zagotavlja pomembno pravno varnost, hkrati pa zlasti malim in srednjim podjetjem omogoča, da dajejo proizvode, ki so v skladu z zakonodajo EU, na trg brez dodatnih stroškov.

Evropski standardizacijski sistem temelji na javno-zasebnem partnerstvu med Komisijo in standardizacijsko skupnostjo. Z uredbo o standardizaciji, ki je začela veljati leta 2013, je bila uvedena nova razdelitev vlog in odgovornosti akterjev v sistemu. Zagotovljen je bil tudi trden okvir za zahteve glede vključenosti, ki omogočajo, da se v postopku standardizacije upoštevajo interesi malih in srednjih podjetij, potrošnikov in delavcev ter okoljski interesi.

Komisija je odgovorna za ocenjevanje evropskih harmoniziranih standardov. Zagotoviti mora tudi, da so ti standardi združljivi z zahtevami ustrezne harmonizirane zakonodaje Unije. Sodna praksa Sodišča Evropske unije je potrdila pomen te odgovornosti in poudarila njene pravne posledice.

 

Vir: Evropska komisija