Harmonizirani standardi v podporo direktivam – novosti

Pripravila Enisa Šmrković, SIST, Kontaktna točka

Od odločitve  Evropske skupnosti za »novi pristop« k tehnični harmonizaciji leta 1987 je bilo sprejetih že na desetine evropskih direktiv, katerih naloga je zagotoviti prosti pretok blaga in obenem jamčiti visoko stopnjo varstva javnih interesov (zdravja ljudi in živali ter varovanja okolja). V direktivah so določene bistvene zahteve, ki jih mora proizvod izpolniti, da lahko vstopi na skupni evropski trg, vzpostavljeni so postopki za ugotavljanje skladnosti in uvedeno CE-označevanje. Vse tehnične podrobnosti pa so zapisane v t. i. harmoniziranih evropskih standardih. Za proizvode, ki izpolnjujejo določila teh standardov, se domneva, da izpolnjujejo tudi bistvene zahteve iz direktiv. Slovenski inštitut vse harmonizirane standarde v podporo direktivam privzame v sistem slovenske standardizacije.

V uradnem listu EU so objavljeni seznami novo vključenih harmoniziranih standardov v podporo posameznim direktivam. Sezname referenčnih oznak standardov povzemamo tudi mi v Sporočilih, tu pa je na voljo nekaj več podatkov.

V Uradnem listu Evropske unije je bil 14. avgusta 2015 (C 267) objavljen seznam harmoniziranih standardov o žičniških napravah za prevoz oseb.

Direktiva Sveta 2000/9/ES o o žičniških napravah za prevoz oseb

V seznam so bili dodani naslednji standardi:

Oznaka standarda

Naslov standarda v angleškem in slovenskem jeziku

Oznaka slovenskega standarda

EN 12929-1:2015

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - General requirements - Part 1: Requirements for all installations
Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb - Splošne zahteve - 1. del: Zahteve za vse naprave

SIST EN 12929-1:2015

EN 12929-2:2015

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - General requirements - Part 2: Additional requirements for reversible bicable aerial ropeways without carrier truck brakes
Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb - Splošne zahteve - 2. del: Dodatne zahteve za dvovrvne nihalne žičnice brez vrvnih zavor

SIST EN 12929-2:2015

EN 12930:2015

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Calculations
Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb - Izračuni

SIST EN 12930:2015

EN 13243:2015

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Electrical equipment other than for drive systems
Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb - Električna oprema (razen za pogonske sisteme)

SIST EN 13243:2015