Harmonizirani standardi v podporo direktivam 1–2016

Pripravila Enisa Šmrković, SIST, Kontaktna točka

Od odločitve  Evropske skupnosti za »novi pristop« k tehnični harmonizaciji leta 1987 je bilo sprejetih že na desetine evropskih direktiv, katerih naloga je zagotoviti prosti pretok blaga in obenem jamčiti visoko stopnjo varstva javnih interesov (zdravja ljudi in živali ter varovanja okolja). V direktivah so določene bistvene zahteve, ki jih mora proizvod izpolniti, da lahko vstopi na skupni evropski trg, vzpostavljeni so postopki za ugotavljanje skladnosti in uvedeno CE-označevanje. Vse tehnične podrobnosti pa so zapisane v t. i. harmoniziranih evropskih standardih. Za proizvode, ki izpolnjujejo določila teh standardov, se domneva, da izpolnjujejo tudi bistvene zahteve iz direktiv. Slovenski inštitut vse harmonizirane standarde v podporo direktivam privzame v sistem slovenske standardizacije.

V Uradnem listu EU so objavljeni seznami novo vključenih harmoniziranih standardov v podporo posameznim direktivam. Sezname referenčnih oznak standardov povzemamo tudi mi v Sporočilih, tu pa je na voljo nekaj več podatkov.

V Uradnem listu Evropske unije je bil 15. januarja 2016 (C 14) objavljen seznam harmoniziranih standardov o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), v zvezi z osebno zaščitno opremo, v zvezi z omogočanjem dostopnosti neavtomatskih tehtnic na trgu, v zvezi s plovili za rekreacijo ter o strojih.

 

Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH)

V seznam je bil dodan naslednji standard:

Oznaka standarda

Naslov standarda v angleškem in slovenskem jeziku

Oznaka slovenskega standarda

EN 1811:2011 +A1:2015

Reference test method for release of nickel from all post assemblies which are inserted into pierced parts of the human body and articles intended to come into direct and prolonged contact with the skin Primerjalna preskusna metoda za sproščanje niklja iz izdelkov, vstavljenih v prebodene dele človeškega telesa, in izdelkov, ki so v neposrednem in daljšem stiku s kožo

SIST EN 1811:2011 +A1:2015

 

Direktive Sveta 89/686/EGS o približevanju zakonodaj držav članic v zvezi z osebno varovalno opremo

V seznam je bil dodan naslednji standard:

Oznaka standarda

Naslov standarda v angleškem in slovenskem jeziku

Oznaka slovenskega standarda

EN 469:2014

Protective clothing for firefighters - Performance requirements for protective clothing for firefighting

Varovalna obleka za gasilce - Zahtevane lastnosti za varovalno obleko pri gašenju požara

SIST EN 469:2014

 

Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 94/25/ES o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi s plovili za rekreacijo

V seznam so bili dodani naslednji standardi:

Oznaka standarda

Naslov standarda v angleškem in slovenskem jeziku

Oznaka slovenskega standarda

EN ISO 12217-1:2015

Small craft - Stability and buoyancy assessment and categorization - Part 1: Non-sailing boats of hull length greater than or equal to 6 m (ISO/FDIS 12217-1:2015)

Mala plovila - Stabilnost in ocena vzgona ter kategorizacija - 1. del: Čolni razen jadrnic s trupom, večjim ali enakim 6 m (ISO/FDIS 12217-1:2015)

SIST EN ISO 12217-1:2016

EN ISO 12217-2:2015

Small craft - Stability and buoyancy assessment and categorization - Part 2: Sailing boats of hull length greater than or equal to 6 m (ISO 12217-2:2015)

Mala plovila - Stabilnost in ocena vzgona ter kategorizacija - 2. del: Jadrnice s trupom, večjim ali enakim 6 m (ISO 12217-2:2015)

SIST EN ISO 12217-2:2016

EN ISO 12217-3:2015

Small craft - Stability and buoyancy assessment and categorization - Part 3: Boats of hull length less than 6 m (ISO 12217-3:2015)

Mala plovila - Stabilnost in ocena vzgona terkategorizacija - 3. del: Čolni s trupom, krajšim od 6 m (ISO 12217-3:2015)

SIST EN ISO 12217-3:2016

 

Direktiva 2014/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti neavtomatskih tehtnic na trgu

V seznam je bil dodan naslednji standard:

 

Oznaka standarda

Naslov standarda v angleškem in slovenskem jeziku

Oznaka slovenskega standarda

EN 45501:2015

Metrological aspects of non-automatic weighing instruments

Meroslovni vidiki neavtomatskih tehtnic

SIST EN 45501:2015

 

Direktiva 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o strojih in spremembah Direktive 95/16/ES

V seznam so bili dodani naslednji standardi, označeni z »new«:
https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/machinery/index_en.htm