Skladna osebna varovalna oprema na trgu in na delovnem mestu - spletni seminar

 Vabilo s prijavnico na seminar ( 128 kB )


Datum: 28. januar 2021
Ura: 10.00 - 13.00
Organizator: SIST

Povezavo na spletni seminar boste prejeli na svoj elektronski naslov.

Navodila za udeležbo na spletnem seminarju

 

Uvod

Osebna varovalna oprema ni pomembna le v času pandemije, smo ji pa sedaj namenili veliko več pozornosti. V skladu z Uredbo (EU) 2016/425 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o osebni varovalni opremi, ki določa zahteve za načrtovanje in izdelavo osebne varovalne opreme, katere dostopnost se omogoči na trgu, da se zagotovi varovanje zdravja in varnosti uporabnikov, so določena pravila o prostem pretoku osebne varovalne opreme v Uniji  že več kot 15 let. Z dodatno slovensko Uredbo o izvajanju uredbe (EU) o osebni varovalni opremi pa so določeni še pristojni organi, obveznosti obveščanja in kazenske določbe v primeru neupoštevanja določil.

 

Najava in program spletnega seminarja

Da bi se seznanili celovito z vsemi vidiki proizvodnje, ugotavljanja skladnosti, trženja in tudi uporabe osebne varovalne opreme na delovnih mestih, bomo izvedli spletni seminar, vsebinsko razdeljen v tri sklope:

 1. SKLOP 1: Splošne zahteve za OVO in kategorije opreme,
 2. SKLOP 2: pregled zahtev in standardov
 3. SKLOP 3: Postopki ugotavljanja skladnosti

Seminar je namenjen razčlenitvi obveznosti gospodarskih subjektov glede na vlogo v tržni verigi in pregledu predpisov za namensko rabo osebne varovalne opreme glede na potrebo po zaščiti, podani pa bodo tudi konkretni primeri določanja zahtev, ki jih mora izpolnjevati proizvajalec v proizvodnji in pri posredovanju na trg ali uporabo. Razrešili bomo dileme, za katero opremo lahko proizvajalec sam izvede postopke ugotavljanja skladnosti in kdaj mora sodelovati s priglašenimi organi, da preveri skladnost proizvodov, nato pa izda izjavo o skladnosti in opremo označi s CE znakom. Dodatno boste seznanjeni z vsemi potrebnimi napotki, na kakšen način zahteve upoštevati, katero dokumentacijo je potrebno pripraviti, kakšen obseg preskušanja izvesti in kako izpolniti zahteve po skladnosti, varnosti in kakovosti proizvodov za posredovanje na slovenski oziroma enotni evropski trg.

Na seminarju bomo razčlenili, kako na pravilen način izpolniti postopke ugotavljanja skladnosti, v skladu z vrsto in zahtevnostjo opreme ter harmoniziranimi standardi.

Pozornost bo namenjena tudi uvozu osebne varovalne opreme iz tretjih trgov, preverjanje veljavnosti certifikatov in ustreznosti dokumentacije za trženje na evropskem trgu.

 

Predstavitev je namenjena

 • razvojnikom in proizvajalcem osebne varovalne opreme,
 • distributerjem, uvoznikom, trgovcem v malo in veleprodaji osebne varovalne opreme,
 • direktorjem, tehničnim direktorjem in tehnologom oz. vodjem proizvodnje,
 • varnostnim inženirjem in odgovornim osebam za varnost in zdravje pri delu ter nabavnikom v podjetjih.

 

Kaj boste pridobili z udeležbo

 • celovit pregled obstoječih zakonov in podzakonskih predpisov na področju proizvodnje, trženja in uporabe OVO,
 • razčlenitev zahtev za posamezno skupino in kategorijo osebne varovalne opreme
 • pregled zahtev in pogojev za posamezne subjekte v tržni verigi od proizvodnje do uporabe
 • prikaz primerov iz prakse trženja OVO, ki izpolnjujejo vse zahteve,
 • prikaz primerov neustreznih praks ali kršitev ter navodila, kako jih odpraviti.

Ponujamo tudi popust za stalne udeležence naših seminarjev ter večji popust za podjetja, ki prijavijo več zaposlenih.

 

Program

Registracija / prijava udeležencev ter pozdrav organizatorja

10.05–10.20   

Zakonodaja

 • Evropska zakonodaja za trženje tehnično zahtevnejših proizvodov in osebne varovalne opreme:
 • Sklep (ES) 768/2008 o skupnem okviru za trženje proizvodov
 • Uredba (ES) št. 765/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov
 • Uredba 2016/425/EU, Uredba o izvajanju uredbe (EU)
 • Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti
 • vloga in odgovornosti proizvajalcev, distributerjev, uvoznikov osebne varovalne opreme
 • vodnik za razvrščanje osebne varovalne opreme, določanje tveganj
 • harmonizirani standardi za osebno varovalno opremo

10.20–11.45   

Postopek in koraki pri izpolnjevanju zahtev skladnosti

 • delitev in kategorizacija, namen uporabe OVO
 • uvedba in izvedba postopka ugotavljanja skladnosti
 • izbira ustreznih standardov za skupino/kategorijo proizvodov
 • notranja kontrola proizvodnje in izdelava tehnične dokumentacije
 • izvedba preskušanja in sodelovanje z zunanjimi priglašenimi organi
 • izdelava CE oznake in izjave (EU) o skladnosti

11.45–12.30

Osebna varovalna oprema v delovnem procesu

 • zahteve zakona o varnosti in zdravju pri delu za uporabo osebne varovalne opreme
 • Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu

Tržni nadzor, nevarni in neskladni proizvodi, obveščanje

 • Uvoz osebne varovalne opreme iz tretjih trgov
 • Preverjanje priglašenih organov
 • Preverjanje veljavnosti certifikatov

Tržni nadzor in primeri iz prakse

 • primeri izvedenega tržnega nadzora; najpogostejše ugotovljene pomanjkljivosti in ukrepi, ki omejujejo trgovanje z neskladnimi proizvodi
 • sistem RAPEX in obveščanje o nevarnih in neskladnih proizvodih
 • koristne spletne informacije in pojasnila pristojnih institucij

12.30–13.00   Vprašanja udeležencev in odgovori

 

Izvajalka


Emilija Bratož
 

Mag. Emilija Bratož

Mag. Emilija Bratož ima desetletne izkušnje pri vodenju proizvodnje, uvajanja tehnologij in tehnoloških izboljšav ter nadaljnjih petnajst let delovanja kot svetovalka specialistka za tehnično zakonodajo in standarde. Je ekspert za evropsko zakonodajo na področju notranjega trga, tehničnih zahtev za proizvode, ustrezne uporabe standardov, zakonitosti izvajanja postopkov ugotavljanja skladnosti in CE označevanja. Sodelovala je v tovrstnih projektih Evropske komisije za dežele JV Evrope in Balkana, v Evropski podjetniški mreži EEN ter kot svetovalka in projektni vodja pri različnih razvojnih projektih v podjetjih.

Imenovana je tudi kot evropski ekspert za sodelovanje pri pripravi standardov na področju gradbenih proizvodov (predvsem CEN/TC 246) pri »Small Business Standards – SBS SME« v Bruslju, pri čemer s posebno skrbjo in strokovnostjo zastopa interese malih in srednje velikih podjetij v procesu standardizacije. 

Svetuje, piše članke v strokovnih revijah in izvaja številne seminarje na področju zakonodaje za tehnično zahtevnejše proizvode, ki so namenjeni na trg ali za uporabo v delovnem procesu.

Kot zunanja svetovalka deluje na področju uvedbe in dvigovanja inovativnosti ter razvoja v proizvodnih in storitvenih podjetjih, pisanja projektnih vlog za pridobivanje finančnih sredstev, izvajanja uvedenih projektov ter ustreznega dokumentiranja v skladu s pravili in izvedbenimi roki.

Svetuje pri uporabi standardov za zagotavljanje skladnosti proizvodov in uvedbe notranje kontrole proizvodnje, pripravi ustrezne dokumentacije za procese in proizvode v skladu s harmoniziranimi standardi ter uporabi in izpolnjevanju zahtev drugih standardov v malih in srednje velikih podjetjih.