SEMINAR Skladnost, varnost in označevanje CE tehnično zahtevnejših proizvodov na PRIMERIH UDELEŽENCEV

Vabilo s prijavnico CE 2022-10.pdf


Datum: 18. oktober 2022
Ura: 10.00 - 13.00
Organizator: SIST

Povezavo na spletni seminar boste prejeli na svoj elektronski naslov.

Navodila za udeležbo na spletnem seminarju

 

Uvod

Tudi po več kot petnajstletnem obdobju od uveljavitve evropske zakonodaje za tehnično zahtevnejše proizvode ter njihove posodobitve še vedno prihaja do dileme, katere predpise uporabljati za doseganje skladnosti in varnosti. Proizvajalci morajo ugotoviti, kdaj upoštevati direktive novega pristopa in standarde na harmoniziranem področju, kdaj samo predpise za doseganje splošne varnosti ali obstoječe neharmonizirane standarde, od tega pa je odvisno izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter označevanje posameznih proizvodov, preden jih posredujemo na enotni evropski trg.

 

Program spletnega seminarja

Spletni seminar je namenjen razčlenitvi obveznosti ter pregledu zakonodaje in zahtev predpisov za tehnično zahtevnejše proizvode (stroji, tlačne posode, električni in elektronski proizvodi, medicinski proizvodi, osebna varovalna oprema), podani pa bodo tudi konkretni primeri določanja zahtev, ki jih mora izpolnjevati proizvajalec v proizvodnji in pri posredovanju na trg ali v vgradnjo, predvsem ko gre za kombinirane proizvode, za katere velja več direktiv, predpisov ali uredb hkrati. Razrešili bomo dileme, kdaj je obvezno označevanje CE in kdaj ne, katera zakonodaja velja za posamezne proizvode, kako upoštevati vse relevantne direktive in  kako najti ustrezne harmonizirane standarde za proizvode. Dodatno boste seznanjeni z vsemi potrebnimi napotki, na kakšen način zahteve upoštevati, katero dokumentacijo je potrebno pripraviti, kakšen obseg preskušanja izvesti in kako izpolniti zahteve za doseganje skladnosti, varnosti in kakovosti proizvodov za posredovanje na slovenski oziroma enotni evropski trg. Tokrat bo seminar obsežnejše namenjen obravnavi strojev, električnih in elektronskih proizvodov ter gradbenih proizvodov.

 

Predstavitev je namenjena

 • razvojnikom in proizvajalcem tehnično zahtevnejših proizvodov,
 • vodjem ali direktorjem razvoja, inženirjem, tehnologom,
 • tržnikom, prodajnikom, nabavnikom, strojnim in energetskim projektantom,
 • pooblaščenim inženirjem in nadzornikom,
 • zaposlenim na področju zagotavljanja kakovosti procesov, izvajanja kontrole proizvodnje in doseganja skladnosti proizvodov.

 

Kaj boste pridobili z udeležbo

 • seznanili se boste s celotnim obsegom obstoječih predpisov na tehničnem področju,
 • podan bo način iskanja ustreznih predpisov za posamezne proizvode,
 • razčlenjene bodo zahteve za posamezne proizvode in podan način, kako jih izpolniti,
 • podane bodo zakonitosti postopkov zagotavljanja skladnosti in označevanja CE,
 • izvedeli boste, kdaj celotnih postopkov ugotavljanja skladnosti ni potrebno izvajati in kdaj na proizvode oznake CE ne nameščamo,
 • naučili se boste iskati standarde, ki so relevantni za vaše proizvode, spremljati spremembe in novosti za posamezne vrste proizvodov ter se jim prilagoditi.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji bodo za udeležbo na izobraževanju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

 

Program

10.00–10.05     Pozdrav organizatorja

10.05–10.30     Tehnična zakonodaja

 • obseg predpisov na posameznih področjih
 • način določevanja ustreznih predpisov in zahtev glede na vrsto proizvoda*
 • tehnične zahteve za stroje, električne in elektronske (ter ostale tehnično zahtevnejše) proizvode
 • uporaba harmoniziranih in neharmoniziranih standardov ter drugih tehničnih specifikacij
 • tehnične zahteve za gradbene proizvode** po Gradbenem zakonu GZ-1 in Uredbi CPR
 • zakonodaja za gradbene proizvode; Uredba 305/2011/EU, Zakon o gradbenih proizvodih ZGPro-1, povezava z Gradbenim zakonom (GZ-1)

10.30–11.30        Ugotavljanje skladnosti (s primeri)

 • postopki ugotavljanja skladnosti
 • priprava tehnične dokumentacije
 • ocenjevanje tveganja in doseganje varnosti
 • izvedba prvega tipskega preskusa
 • notranja kontrola proizvodnje
 • sodelovanje s priglašenimi organi v zvezi s preskušanjem proizvodov in certifikacijskimi organi za certificiranje proizvodnje

11.30–11.45     odmor

11.45–12.15     Obveznosti sodelujočih v tržni verigi

 • osnove za posredovanje proizvodov na trg oziroma v vgradnjo ali uporabo
 • obveznosti proizvajalcev, uvoznikov, distributerjev
 • ravnanje v primeru neskladnih in nevarnih proizvodov

12.15–12.40     Dokumentacija in oznake

 • obseg celotne dokumentacije
 • priprava listin in dokumentacije, ki morajo spremljati proizvode na trgu
 • konkretni primeri dokumentacije in oznak*
 • označevanje CE in drugo označevanje proizvodov – kdaj »da« in kdaj »ne«?
 • hranjenje dokumentacije proizvajalca
 • tržni nadzor, gradbeni nadzor

12.40–13.00   Vprašanja udeležencev in odgovori

*Udeleženci lahko v prijavnici navedejo vrsto proizvodov, ki jih posebej zanimajo, da bo spletni seminar lahko temeljil na ustreznih izbranih primerih (vsi primeri bodo praktično obravnavani, zaradi obsega pa si predavateljica pridržuje pravico, da ne bodo celovito vključeni v gradivo).

** Del vsebine bo namenjen gradbenim proizvodom, vendar vas želimo opozoriti, da je za gradbene proizvode in graditev objektov namenjen poseben obsežnejši seminar, ki vam tudi prinaša kreditne točke.

 

Izvajalka


Emilija Bratož
 

Mag. Emilija Bratož

Mag. Emilija Bratož ima desetletne izkušnje pri vodenju proizvodnje, uvajanju tehnologij in tehnoloških izboljšav ter nadaljnjih dvajset let izkušenj iz delovanja kot svetovalka specialistka za tehnično zakonodajo in standarde. Je strokovnjakinja za evropsko zakonodajo na področju notranjega trga, tehničnih zahtev za proizvode, ustrezne uporabe standardov, zakonitosti izvajanja postopkov ugotavljanja skladnosti in označevanja CE. Sodelovala je v projektih Evropske komisije za dežele Jugovzhodne Evrope in Balkana, v Evropski podjetniški mreži (EEN) ter kot svetovalka in projektna vodja pri različnih razvojnih projektih v podjetjih.

Imenovana je tudi kot evropska strokovnjakinja za sodelovanje pri pripravi standardov na področju gradbenih proizvodov (predvsem CEN/TC 246 in CEN/TC 178) pri Small Business Standards (SBS) v Bruslju, pri čemer s posebno skrbjo in strokovnostjo zastopa interese malih in srednje velikih podjetij (SME) v procesu standardizacije. 

Svetuje pri uporabi standardov za zagotavljanje skladnosti proizvodov in uvedbi notranje kontrole proizvodnje, pri pripravi ustrezne dokumentacije za procese in proizvode v skladu s harmoniziranimi standardi ter pri uporabi in izpolnjevanju zahtev drugih standardov v malih in srednje velikih podjetjih.

Svetuje in piše članke v strokovnih revijah ter izvaja številne seminarje na področju zakonodaje za tehnično zahtevnejše proizvode, ki so namenjeni na trg ali za uporabo v delovnem procesu.