Predstavitev NOVEGA PREVODA STANDARDA SIST EN ISO 22000:2018 in NOVOSTI v živilski zakonodaji

 Vabilo s prijavnico na seminar (222 kB )


Datum: 8. junij 2021
Ura: 10.00 - 14.00
Organizator: SIST

Povezavo na spletni seminar boste prejeli na svoj elektronski naslov.

Navodila za udeležbo na spletnem seminarju

 

Vsebina

V Sloveniji bomo v aprilu letos pripravili prevod v slovenščino, od 1. septembra 2018 nov standard SIST EN ISO 22000:2018, Sistemi vodenja varnosti živil – Zahteve za vsako organizacijo v prehranski verigi (ISO 22000:2018). Nova izdaja standarda je opremljena z večjim poudarkom na odgovornosti vodenja sistema vodilnih menedžerjev, uvaja pa tudi t. i. predhodne pogoje oziroma splošne in operativne higienske in tehnične pogoje, ki so osnova in prvi pogoj za izvedbo analize tveganja in vodenja načrta HACCP.

Vsebina tega standarda je širše uporabna pri nosilcih živilske dejavnosti (NŽD) za zagotavljanje sledljivosti v celotnem procesu proizvodnje in trženja živil, za zagotavljanje varnosti in kakovosti živil, za lažje preprečevanje goljufivih praks, vključno z uporabo v kriznih situacijah, kot je na primer pandemija covida-19. Uporaba navedenega standarda pomembno pripomore NŽD pri izpolnjevanju zahtev iz živilske zakonodaje tako pri komunikaciji z nadzornimi organi kot tudi z poslovnimi partnerji in potrošniki.

V sodelovanju z izkušeno  strokovnjakinjo s tega področja smo se na SIST odločili za izvedbo  spletnega seminarja »Nov prevod standarda SIST EN ISO 22000:2018 in novosti v živilski zakonodaji«. S tem želimo vsem zainteresiranim predstaviti:

 • Pomen uporabe prevoda novega standarda SIST EN ISO 22000:2018 za nosilce živilske dejavnosti pri obvladovanju tveganj v svoji proizvodnji v povezavi s HACCP ter drugih evropskih standardov, ki določajo pogoje za akreditirane preskusne laboratorije ter za certifikacijske organe za izvajanje certificiranja živil iz različnih shem kakovosti in živil s prostovoljnimi navedbami kot komercialna prednost
 • Uredbo EU 2017/625 vezano na zagotavljanje učinkovitega nadzora v celotni verigi proizvodnje hrane z namenom varstva potrošnikov v povezavi s živili
 • Novosti, ki se pripravljajo v okviru skupnega evropskega trga na področju kmetijstva in živilstva
 • Pravila za navajanje obveznih in prostovoljnih navedb na označbah
 • Uporaba standarda SIST EN ISO 22000:2018 na primeru doniranja hrane z namenom zmanjšanja viškov hrane
 • Tveganja in navajanje informacij o alergenih v živilih
 • Uredbo (EU) št. 1151/2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil
 • Uredbo EU 2018/848 o ekoloških kmetijskih pridelkih in živilih
 • Vsebine povezane z uporabo 26. člena Uredbe EU 1169/2011 glede navedbe države ali kraja izvora živil ter navedbe države porekla ali kraja izvora osnovnih sestavin
 • Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) 2018/775 glede navajanja države porekla/kraja izvora osnovnih sestavin
 • Obvestilo Komisije o uporabi določb člena 26(3) Uredbe (EU) št. 1169/2011 v povezavi z Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) 2018/775 o pravilih za uporabo člena 26(3) Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, kar zadeva pravila glede navajanja države porekla ali kraja izvora osnovne sestavine živila
 • Primeri sodb Evropskega sodišča povezani z označbami živil

Da bo predstavitev čimbolj namenjena prijavljenim udeležencem, lahko vprašanja pošljete organizatorju pred izvedbo spletnega seminarja na seminarji@sist.si.

 

Komu je spletni seminar namenjen

Spletni seminar je namenjen vsem zaposlenim v verigi proizvodnje živil (deležnikom: pridelovalcem, predelovalcem, distributorjem, trgovcem, prodaji na daljavo, gostincem,…), organizatorjem prehrane iz različnih organizacij, presojevalcem in svetovalcem na področju kmetijstva, živilstva, gostinstva in trgovine,  odgovornim za obvladovanje tveganj in označb na živilih in drugim tehnologom v podjetjih, ki se ukvarjajo z živili ter vsem, ki želijo pridobiti in poglobiti znanje s področja poznavanja, obvladovanja in presojanja označevanja živil ter možne uporabe mednarodno/evropsko harmoniziranih standardov v proizvodnji in kontroli ter najširšemu trženju živil.

 

Kaj boste pridobili z udeležbo

Vsebina spletnega seminarja daje informacije o pomenu uporabe mednarodnih in evropskih standardov, kot je na primer SIST EN ISO 22000:2018 v živilski dejavnosti, z namenom lažjega obvladovanja tveganj v fazi proizvodnje živil ter izpolnjevanja zahtev za nosilce živilskih dejavnosti, ki se preverjajo v okviru uradnega nadzora predpisanega v Uredbi  EU 2017/625. Spletni seminar zagotavlja  razumevanje osnovnih načel v proizvodnji varne in kakovostne hrane vezane na zagotavljanje sledljivosti in označevanje živil, ki jih morajo poznati živilski strokovnjaki pri svojem delu.  Informacije o bistvenih novostih v živilski zakonodaji povezanih z označevanjem države porekla/kraja izvora živil ter osnovnih sestavin v živilih bodo koristile NŽD pri reviziji obstoječih označb in pri pripravi novih označb živil, da bodo le te skladne s predpisi. Hkrati daje predloge za uporabo mednarodnih/evropskih standardov pri različnih nosilcih živilske dejavnosti kot pomoč pri obvladovanju tveganj povezanih z alergeni v živilih ter pri komercialni prednosti zaradi uporabe certificiranja živil oziroma prostovoljnega navajanja informacij. Na spletnem seminarju bodo dane tudi informacije o primerih sodb evropskega sodišča povezanih z živili.

Udeleženci bodo prejeli tudi original prevod standarda SIST EN ISO 22000:2018 - Sistemi vodenja varnosti živil – Zahteve za vsako organizacijo v prehranski verig, v papirni obliki.

 

Izvajalka


Emilija Bratož
 

Dr. Mira Kos Skubic

Dr. Mira Kos Skubic se s področjem hrane ukvarja že od leta 1984. Več let je bila zaposlena v živilskem podjetju SOZD SLOVIN, kjer si je pridobila strokovne izkušnje na področju proizvodnje brezalkoholnih pijač, uvajanja novih preskusnih metod za interno kontrolo v proizvodnji pijač in PET embalaži. V obdobju od leta 1991 do leta 1997 je vodila področje standardizacije živil, okolja, kemikalij in embalaže na takratnem Uradu za standardizacijo in meroslovje. Od leta 1997 do leta 2012 je bila v takratnem Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vodja sektorja za varnost in kakovost hrane in krme. Takrat je pričela z vzpostavitvijo shem kakovosti v Republiki Sloveniji in z vzpostavitvijo sistema kakovosti v uradnih preskusnih laboratorijih za področje živil. Tako jo marsikdo pozna kot začetnico razvoja shem kakovosti v Republiki Sloveniji in kot začetnico vzpostavitve sistema kakovosti v uradnih preskusnih laboratorijih za živila, ki je eden od pogojev za pridobitev akreditacije. Akreditacija je potrebna za pridobitev imenovanja kot referenčni ali uradni preskusni laboratorij za katerokoli področje znotraj celotne verige proizvodnje živil (Uredba EU 2017/625). V obdobju od leta 1998 do 2006 je aktivno  sodelovala pri izvedbi več TWINNING projektov, ki so potekali v sodelovanju s francoskimi, nizozemskimi, danskimi in grškimi  strokovnjaki ter bilateralnih projektov z Nizozemci v Sloveniji vezanih na varnost in kakovost živil in krme, vzpostavitev priznavanja zaščitenih kmetijskih pridelkov in živil, vzpostavitev sistemov kakovosti vezanih na akreditacijo laboratorijev za preskušanje živil, vzpostavitev sledljivosti v verigi proizvodnje živil ter povezovanja pridelovalcev in predelovalcev v proizvodnji živil. Aktivno je sodelovala pri prilagajanju slovenske zakonodaje s področja živil splošno evropski zakonodaji in pri pogajanjih z Evropsko komisijo v času do vstopa Slovenije v EU.  Na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo je opravila univerzitetni in magisterski študij. Naslov njene magistrske naloge je bil ugotavljanje hlapnih komponent z GC/MS tehniko v brezalkoholni pijači Cockta. Doktorski študij je zaključila na Biotehniški fakulteti v Ljubljani s doktorsko disertacijo s naslovom Poznavanje in zaznavanje živil z geografsko označbo ali označbo porekla pri potrošnikih.

Aktivno sodeluje na strokovnih srečanjih in seminarjih v Sloveniji in v tujini. Bila je prva predsednica Sveta SA. Je članica v meroslovnem svetu MIRS, članica skupščine SIST, cerifikacijskih organov za področje živil iz shem kakovosti ter aktivna pri delu tehničnega odbora za varstvo potrošnikov na SIST in v mednarodnem tehničnem odboru COPOLCO (standardi povezani z varstvom potrošnikov), ki deluje znotraj mednarodne organizacije za standarde ISO.