Validacija novih postopkov in opreme za proizvodnjo živil

 

Vabilo s prijavnico

 

Elektronska prijava


Datum: 5. marec 2024
Ura: 10.00 - 14.00
Kraj: SIST, Ulica gledališča BTC 2, Ljubljana

 

Uvod

S pomočjo primerov delavnica zagotavlja razumevanje osnovnih načel v proizvodnji varne in kakovostne hrane, vezane na zagotavljanje varnosti, sledljivosti in označevanje živil, ki jih morajo poznati živilski strokovnjaki pri svojem delu. Informacije bodo koristile nosilcem v verigi proizvodnje hrane tako pri razumevanju in povezavi različnih področij, povezanih s proizvodnjo hrane, katerih rezultat je varno živilo, ter priprava novih in revizija obstoječih označb kot tudi lažji razvoj in inovacije v proizvodnji, da bodo tako proizvodnja kot tudi označbe skladne s predpisi.

 

Delavnica je namenjena vsem, ki kakorkoli sodelujete v procesih:

 

Kaj boste pridobili z udeležbo

Vsebina delavnice daje informacije o živilski zakonodaji ter o izpolnjevanju zahtev za nosilce živilskih dejavnosti, ki se preverjajo v okviru uradnega nadzora, predpisanega v Uredbi (EU) 2017/625. Seminar zagotavlja razumevanje osnovnih načel v proizvodnji varne in kakovostne hrane, vezanih na zagotavljanje varnosti, sledljivosti in označevanje živil, ki jih morajo poznati živilski strokovnjaki pri svojem delu. Informacije o bistvenih novostih v živilski zakonodaji, povezane s trajnostno, varno in okolju ter zdravju potrošnikov namenjeno hrano, bodo koristile ne le nosilcem v verigi proizvodnje hrane tako pri zagotavljanju varnosti živil kot pri pripravi označb, ampak tudi pri razvoju in inovacijah v proizvodnji in trženju živil, da bodo le te skladne s predpisi.

Hkrati udeležba na delavnici ponuja predloge za uporabo mednarodnih/evropskih standardov pri različnih nosilcih živilske dejavnosti, vključno s konceptom kulture varnosti hrane in rokovanja z alergeni ter preverjanja dobaviteljev, ki vsebuje kombinacijo skupnih vrednot vedenj in/ali prepričanj o pomembnosti varnosti živil, ki prevladujejo v celotni organizaciji, s poudarkom na bistveni vlogi voditeljev in menedžerjev. Gre tudi za komercialne prednosti zaradi uporabe standarda SIST EN ISO 22000:2018 in certificiranja živil oziroma prostovoljnega navajanja informacij. Standard lahko pomeni pravi odgovor na zahteve in pričakovanja, povezane z varnostjo hrane. Bistven je način, kako obvladovati vsako spremembo v procesih (ne samo proizvodnja), ter pomembno je preveriti vpliv na sistem varnosti in kakovosti proizvodov. Prav tako je nujno obvladovati spremembe v proizvodnem procesu (kjer je lahko sprememb največ) in tudi v enem ali dveh drugih procesih (npr. obvladovanje kadrov ali prodaja).

Ponujamo tudi 30 % popust za podjetja, ki prijavijo več zaposlenih.

 

Program

10.05–11.30

 Uvod in zakonodaja, vezana na varnost živil in varstvo potrošnikov z vidika NŽD in potrošnikov

  • Uredba (EU) 2017/625, vezana na zagotavljanje učinkovitega nadzora v celotni verigi proizvodnje hrane z namenom varstva potrošnikov v povezavi z živili ter odgovornosti nosilcev živilske zakonodaje
  • Izpolnjevanje zahtev nosilcev živilske zakonodaje (NŽD), predpisanih v Uredbi (ES) 852/2004, vključujoč oceno kulture varnosti hrane ter rokovanja z alergeni, ki je na novo predpisana v Uredbi Komisije (EU) 2021/382
  • Novosti v zakonodaji EU, povezane s trajnostnimi in okoljskimi vidiki v proizvodnji hrane, vključujoč digitalizacijo in informiranje potrošnikov (FOPNL, roki uporabe živil, direktive zajtrk, vino, žgane pijače, evropske sheme kakovosti)
  • Uredba (EU) št. 1169/2011, vezana na obvezne in prostovoljne navedbe na živilih ter dodatno predpisane zahteve za določene kategorije živil
  • Država porekla, poreklo, kraj izvora živil in osnovnih sestavin v živilih, vključujoč vsebine, povezane z uporabo 26. člena Uredbe (EU) št. 1169/2011 glede navedbe države ali kraja izvora živil ter navedbe države porekla ali kraja izvora osnovnih sestavin, in izvedbeno Uredbo Komisije (EU) 2018/775 glede navajanja države porekla/kraja izvora osnovnih sestavin

 

 

11.30–12.00

 Odmor

12.00–13.30

  • Vodenje in uvajanje procesnih sprememb (investicije, novi izdelki, organizacijske spremembe) v luči ohranjanja integritete sistema varnosti živil, kot to predvideva standard SIST EN ISO 22000

 

13.30–14.00

 Vprašanja udeležencev in odgovori ter primeri in sodbe sodišč

Da bo predstavitev kar najbolje prilagojena prijavljenim udeležencem, lahko organizatorju pošljete vprašanja najkasneje do 27. 2. 2024, in sicer na seminarji@sist.si.

 

Izvajalca


Dr. Mira Kos Skubic ima dolgoletne izkušnje s proizvodnjo, preskušanjem ter zakonodajo in standardi s področja hrane. Na začetku svoje poslovne kariere je bila zaposlena v živilskem podjetju SOZD SLOVIN, kjer si je pridobila strokovne izkušnje na področju proizvodnje brezalkoholnih pijač, uvajanja novih preskusnih metod za interno kontrolo v proizvodnji pijač in PET embalaže. Nato je nekaj let  vodila področje standardizacije živil, okolja, kemikalij in embalaže na takratnem Uradu za standardizacijo in meroslovje. Svojo poslovno pot je nadaljevala na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano kot vodja sektorja za varnost in kakovost hrane in krme. Takrat je pričela z vzpostavitvijo shem kakovosti v Republiki Sloveniji in sistema kakovosti v uradnih preskusnih laboratorijih za področje živil. Akreditacija je potrebna za pridobitev imenovanja kot referenčni ali uradni preskusni laboratorij za katero koli področje znotraj celotne verige proizvodnje živil (Uredba (EU) 2017/625). Aktivno je sodelovala pri prilagajanju slovenske zakonodaje s področja živil evropski zakonodaji in pri pogajanjih z Evropsko komisijo v času pred vstopom Slovenije v EU.  V tem času je aktivno  sodelovala pri izvedbi več TWINNING projektov, ki so potekali v sodelovanju s francoskimi, nizozemskimi, danskimi in grškimi  strokovnjaki, ter pri izvedbi bilateralnih projektov z Nizozemci v Sloveniji, vezanih na varnost in kakovost živil in krme, pri vzpostavitvi priznavanja zaščitenih kmetijskih pridelkov in živil, sistemov kakovosti, vezanih na akreditacijo laboratorijev za preskušanje živil, vzpostavitvi sledljivosti v verigi proizvodnje živil ter povezovanja pridelovalcev in predelovalcev v proizvodnji živil.

Na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo je opravila univerzitetni in magistrski študij. Naslov magistrske naloge je bil Ugotavljanje hlapnih komponent z GC/MS tehniko v brezalkoholni pijači Cockta. Doktorski študij je zaključila na Biotehniški fakulteti v Ljubljani z doktorsko disertacijo Poznavanje in zaznavanje živil z geografsko označbo ali označbo porekla pri potrošnikih.

Aktivno sodeluje na strokovnih srečanjih in seminarjih v Sloveniji in tujini. Bila je prva predsednica Sveta SA. Je članica v meroslovnem svetu MIRS, skupščine SIST, certifikacijskih organov za področje živil iz shem kakovosti. Prav tako je dejavna pri delu tehničnega odbora za varstvo potrošnikov na SIST ter v mednarodnem tehničnem odboru COPOLCO (standardi, povezani z varstvom potrošnikov), ki deluje znotraj mednarodne organizacije za standarde ISO.

 

Mag. Primož Mokorel

Ima dolgoletne izkušnje s proizvodnjo, preskušanjem ter zakonodajo in standardi s področja hrane. Diplomiral je na Biotehniški fakulteti v Ljubljani (smer živilska tehnologija) in kasneje magistriral na Ekonomski Fakulteti v Ljubljani iz vodenja projektov.

Na začetku svoje poslovne kariere je bil zaposlen v podjetju Kolinska d. d., kjer si je pridobil strokovne izkušnje na področju proizvodnje, embaliranja in razvoja novih izdelkov. Svojo poslovno pot je nadaljeval v podjetju ETA, d. d. iz Kamnika kot tehnolog in vodja razvojno-kontrolne službe. V podjetju je vodil projekt nadgradnje sistema HACCP z vzpostavitvijo sheme vodenja varnosti živil po standardu IFS; ETA, d. d. je bila med prvimi certificiranimi podjetji po tem standardu v Sloveniji.

Leta 2011 se je odločil za samostojno pot in deluje kot zunanji sodelavec (presojevalec) certifikacijske hiše Bureau Veritas Slovenija in svetovalec domačim ter tujim podjetjem na področju analitike in vodenja kakovosti/varnosti živil.

Je vodilni presojevalec za standarde ISO 22000, FSSC 22000, IFS food, BRCGS packaging in BRCGS food.