Varnost otroških igrišč in športnorekreacijskih objektov - praktični vidiki zagotavljanja varnosti in primeri iz prakse

 

Vabilo s prijavnico (196 kB )


Datum:  25. oktober 2022
Ura: 10.00 - 13.00
Organizator: SIST

Povezavo na spletni seminar boste prejeli na svoj elektronski naslov.

Navodila za udeležbo na spletnem seminarju

 


Spoznanje, da je potrebno poskrbeti za varnost na otoških igriščih in športno rekreacijskih objektih, je v Sloveniji že krepko uveljavljeno. V vrtcih je skrb za igrišča opredeljena s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, za ostala otroška igrišča in športna igrišča pa morajo upravljavci skrbeti skladno z Zakonom o splošni varnosti proizvodov, Zakonom o lokalni samoupravi, Pravilnikom o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli in še nekaterimi akti. Da bi bilo izvajanje vseh potrebnih aktivnosti, vezanih na varnost, čim bolj kakovostno in strokovno korektno, so organizirani razni tečaji in seminarji, v zadnjem času tudi spletni seminarji, ki slušatelje seznanjajo z osnovnimi zahtevami standardov ter formalnimi postopki pregledov in vzdrževanja. Dejstvo pa je, da se v praksi pojavlja veliko situacij, ki jih upravljavci (skrbniki igrišč) kljub osnovnemu usposabljanju ne znajo rešiti. Razlog je lahko v preskromnem znanju, pogosto pa tudi v nedorečenosti zahtev standardov, ki se spreminjajo ali pa so preveč splošne.

Da bi vsaj delno prispevali k spoznavanju novih zahtev standardov, predvsem pa pomagali pri reševanju konkretnih težav, smo organizirali spletni seminar, kjer bo poudarek na praksi. Poleg klasičnih otroških igrišč bomo lahko obravnavali tudi športno rekreacijske objekte, ki se vse pogosteje pojavljajo na javnih površinah, velikokrat v kombinaciji z otroškimi igrali, kar je lahko še dodaten izziv za upravljavca. Dotaknili se bomo tudi problematike igrišč za otroke s posebnimi potrebami, spregovorili o pomenu in vlogi igral za mladostnike itd. Zanimiva in aktualna je prav tako problematika, s katero se srečujejo predvsem v vrtcih, in sicer samogradnja igral, didaktičnih pripomočkov ali motoričnih naprav, kakor tudi uporaba naravnih priročnih materialov ipd. 

Ali je igrišče ustrezno urejeno oziroma izpolnjuje zahteve varnostnih standardov, preverja preglednik, ki izvaja rutinski, periodični ali letni pregled. Standardi za igrala načeloma opredeljujejo obseg dela pri vsakem od naštetih pregledov, ne določajo pa, kdo preglede lahko opravlja, kako naj bo usposobljen in kakšno odgovornost nosi. Na spletnem seminarju se bomo dotaknili dokumenta tehnično poročilo SIST TP CEN 17207:2018, ki vse našteto določa in bo osnova za ureditev razmer na področju pregledovanja igrišč.

Poudarek bo na praktičnih primerih, še posebej na reševanju problematike, ki jih standardi in razpoložljiva literatura ne obravnavajo. Zaželeno je, da udeleženci že vnaprej pripravijo vprašanja.

Da bo reševanje predstavljene problematike čimbolj učinkovito, lahko vprašanja pošljete organizatorju do 21. oktobra 2022 na seminarji@sist.si.  

Spletni seminar je namenjen vsem, ki kakor koli sodelujete v procesih:

 • načrtovanja ali oblikovanja igral in igrišč (arhitekti, oblikovalci ...),
 • proizvodnje in distribucije igral in igrišč (proizvajalci igral in uvozniki igral),
 • upravljanja igrišč (občine, vrtci, šole, gostinci, trgovci, društva ...),
 • uporabnikom in lastnikom otroških igrišč.

Kaj boste pridobili z udeležbo?

 • seznanili se boste z zakonodajo na področju varnosti otroških igrišč,
 • predstavljene bodo bistvene zahteve standardov s področja zunanjih igral,
 • predstavljene bodo zahteve, ki jih morajo izpolnjevati vsi, ki bodo želeli opravljati preglede igrišč,
 • predstavljena bo tudi problematika varnosti na rekreacijskih površinah, trim stezah, vadiščih,
 • podane bodo osnovne informacije o varnosti trampolinov, napihljivih igral …,
 • ob koncu spletnega seminarja boste prejeli odgovore na vaša konkretna vprašanja, ki jih boste posredovali v času spletnega seminarja.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji bodo za udeležbo na izobraževanju pridobili kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

 

Program

10.00 –10.05   Pozdravni nagovor   

10.05 –11.30

 • Splošno o igri in varnosti otrok
 • Zakonodaja in standardi
 • Vrste igral in športno rekreacijskih objektov (ŠRO)
 • Kako poskrbeti za varno igrišče         
 • Zahteve standarda SIST EN 1176-1

11.30 –11.35     Odmor

11.35 – 12.20

 • Posebne zahteve za posamezne skupine igral
 • Povzetek zahtev standardov
 • Načrtovanje pregleda igrišča
 • Pregled igrišča                           
 • Korektivni ukrepi

12.20 – 13.00

 • Dokumentacija igrišča
 • Odgovornost za varnost igrišča
 • Praktični primeri, npr.:

         - varovalne podlage – katero izbrati in zakaj

         - les in ravnanje z njim (vrsta, trajnost, vlaga, razpoke, premazi)

         - vloga ograj na igriščih (namen, izbira, izvedba ...)

         - prekrivanje varnostnih podlag (kdaj in kje)

         - ŠRO in otroška igrišča (združljivost, zahteve, oddaljenost ...)

         - kakovost in varnost igral (povezava med kakovostjo in varnostjo)

         - oznake in napisi na igrišču ali ŠRO (table, piktogrami …)

 • Primeri iz sodne prakse
 • Vprašanja in razprava

 

Izvajalec


Slavko Rudolf
 

Slavko Rudolf
 

Slavko RUDOLF je svojo poklicno pot začel kot razvojni tehnolog in vodja priprave dela v eni od večjih tovarn pohištva. Zatem je bil deset let zaposlen kot odgovorni projektant tehnoloških procesov. Štiri leta je bil vodja tehnološkega oddelka v večjem inženiring podjetju. Vodil je različne projekte za izgradnjo industrijskih objektov na področju lesarstva, reševal tehnološko problematiko ter se ukvarjal z revitalizacijo proizvodnih procesov.

Od leta 1999 je bil zaposlen na Biotehniški fakulteti, v Oddelku za lesarstvo, kjer je opravljal naloge asistenta za tehnološko projektiranje, istočasno pa je delal na področju preskušanja izdelkov za potrebe industrije oziroma gospodarstva. Vodil je Center za testiranje in certificiranje, ki je pokrival področje pohištva, športnega orodja in zunanjih igral.

Vsa ta leta je aktivno sodeloval na raznih strokovnih področjih, opravljal naloge mentorja in izpraševalca za strokovne izpite pri Inženirski zbornici Slovenije, bil vodja kakovosti v času pridobivanja akreditacijske listine itd. Je član tehničnega odbora za pohištvo in predsednik tehničnega odbora za šport (TC/SPO) pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo.

V Sloveniji se je prvi na strokoven in sistematičen način pričel ukvarjati s problematiko varnosti otroških igrišč ter objektov in opreme za šport in rekreacijo. V tem obdobju je opravil preglede nekaj sto otroških igrišč in športnih objektov, preskušal igrala velike večine domačih proizvajalcev, izdelal veliko ocen varnosti itd. Je avtor številnih tako poljudnih kot strokovnih člankov, predava na seminarjih, predvsem pa se posveča svetovanju vsem, ki kakor koli delujejo na področju načrtovanja in izgradnje otroških igrišč in športnih objektov. Je tudi edini zapriseženi sodni izvedenec za zunanja igrala v Sloveniji.