STANDARD SIST EN ISO 22000:2018 IN ŽIVILSKA ZAKONODAJA POVEZANA Z VARSTVOM POTROŠNIKOV

Vabilo s prijavnico na seminar ( 109 kB )


Datum: 5. november 2020
Ura: od 10.00 do 13.00
Kraj: SIST, Šmartinska cesta 152, Ljubljana (predavalnica v 2. nadstropju)

Povezavo na spletni seminar boste prejeli na svoj elektronski naslov.

Navodila za udeležbo na spletnem seminarju

 

Vsebina

V Sloveniji imamo od 1. septembra 2018 nov standard SIST EN ISO 22000:2018, Sistemi vodenja varnosti živil – Zahteve za vsako organizacijo v prehranski verigi (ISO 22000:2018). Nova izdaja standarda je opremljena z večjim poudarkom na odgovornosti vodenja sistema vodilnih menedžerjev, uvaja pa tudi t. i. predhodne pogoje oziroma splošne in operativne higienske in tehnične pogoje, ki so osnova in prvi pogoj za izvedbo analize tveganja in vodenja načrta HACCP.

Vsebina tega standarda je širše uporabna pri nosilcih živilske dejavnosti (NŽD) za zagotavljanje sledljivosti v celotnem procesu proizvodnje in trženja živil, za zagotavljanje varnosti in kakovosti živil, za lažje preprečevanje goljufivih praks, vključno z uporabo v kriznih situacijah, kot je na primer pandemija covida-19. Uporaba navedenega standarda pomembno pripomore NŽD pri izpolnjevanju zahtev iz živilske zakonodaje tako pri komunikaciji s nadzornimi organi kot tudi s potrošniki. 

Evropski standardi splošno bistveno pripomorejo k lažjemu trgovanju med državami ter k lažjemu organiziranju uradnega nadzora. Na najširšem področju proizvodnje hrane, ki vključuje celotno verigo od vil do vilic je za namen učinkovitejšega nadzora nad živimi živalmi, rastlinami ter hrano in krmo DG SANTE pripravil Uredbo EU   št. 2017/625 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, katera vključuje standarda SIST EN ISO/IEC 17025 »Zahteve za akreditirane preskusne laboratorije« in EN ISO/ IEC 17020 „Zahteve za delovanje različnih organov, ki izvajajo kontrolo“.

V Uredbi (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (3), je določeno splošno načelo živilske zakonodaje, to je zagotoviti potrošnikom podlago za ozaveščeno izbiro v zvezi z živili, ki jih uživajo, ter preprečiti vse postopke, ki bi lahko potrošnika zavajali.

DG SANTE, Direktorat za zdravje in varnost hrane, je pripravil in leta 2011 sprejel novo evropsko Uredbo (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom. Cilj navedene uredbe je potrošnikom omogočiti enostaven dostop do najpomembnejših informacij na oznakah na živilih ter zagotoviti določeno mero enotnosti njihove predstavitve v vseh 28 državah članicah pri čemer se upošteva vse načine dobave živil potrošnikom, vključno s prodajo živil s sredstvi komuniciranja na daljavo in za obrate javne prehrane.

Splošno velja, da morajo biti tudi vse prostovoljno navedene informacije na živilih ne zavajajoče, nedvoumne in jasne. NŽD mora pri predstavitvi živil poleg pravil obveznega splošnega označevanja upoštevati vse dodatno predpisana pravila, ki veljajo glede poimenovanj nekaterih vrst živil in glede obveznega označevanja porekla/kraja izvora za nekatere vrste živil.

Ker sta transparentnost, trajnost in poreklo/kraj izvora vse bolj pogoste zahteve evropskih potrošnikov v zvezi s živili je Komisija v letu 2018 pripravila izvedbeno uredbo (EU) 2018/775 kar zadeva pravila glede navajanja države porekla ali kraja izvora osnovne sestavine živila, ki se je začela uporabljati 1. aprila 2020. Komisija je objavila 31.1.2020 obvestilo o uporabi določb člena 26(3) Uredbe (EU) št. 1169/2011. Namen tega obvestila Komisije je nosilcem živilske dejavnosti in nacionalnim organom zagotoviti smernice o uporabi določb člena 26(3) Uredbe.

V sodelovanju z izkušeno  strokovnjakinjo s tega področja smo se na SIST odločili za izvedbo  webinarja »Standard SIST EN ISO 22000 in živilska zakonodaja povezana z varstvom potrošnikov«. S tem želimo vsem zainteresiranim predstaviti:

  • Pomen uporabe evropskih standardov (SIST EN ISO 22000) za nosilce živilske dejavnosti pri obvladovanju tveganj v svoji proizvodnji v povezavi s HACCP ter pri proizvodnji certificiranih živil in živil s prostovoljnimi navedbami kot komercialna prednost in zagotavljanje varstva potrošnikov ter preprečitev goljufivih praks,
  • Evropsko zakonodajo vezano na varstvo potrošnikov v povezavi s živili ter novosti, ki jih navedena zakonodaja prinaša,
  • Splošna pravila za navajanje obveznih in prostovoljnih podatkov na označbah ter v povezavi z Uredbo (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom ter na primer z Uredbo (EU) št. 1151/2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil ali  z Uredbo (EU) št. 1924/2006  o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih,
  • Obvestilo Komisije o uporabi določb člena 26(3) Uredbe (EU) št. 1169/2011 v povezavi z IZVEDBENO UREDBO KOMISIJE (EU) 2018/775 z dne 28. maja 2018 o pravilih za uporabo člena 26(3) Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, kar zadeva pravila glede navajanja države porekla ali kraja izvora osnovne sestavine živila,
  • Goljufive prakse in potvorbe v živilih.

Da bo predstavitev čimbolj namenjena prijavljenim udeležencem, lahko vprašanja pošljete organizatorju pred izvedbo webinarja na seminarji@sist.si.

 

Komu je webinar namenjen

Webinar je namenjen vsem zaposlenim v verigi proizvodnje živil (deležnikom: pridelovalcem, predelovalcem, distributorjem, trgovcem, prodaji na daljavo, gostincem,…), organizatorjem prehrane iz različnih organizacij, presojevalcem in svetovalcem na področju živilstva,  odgovornim za obvladovanje tveganj in označb na živilih in drugim tehnologom v podjetjih, ki se ukvarjajo z živili ter vsem, ki želijo pridobiti in poglobiti znanje s področja poznavanja, obvladovanja in presojanja označevanja živil ter možne uporabe mednarodno/evropsko harmoniziranih standardov v proizvodnji živil.

 

Kaj boste pridobili z udeležbo

Vsebina seminarja daje informacije o pomenu uporabe mednarodnih in evropskih standardov, kot je na primer SIST EN ISO 22000:2018 v živilski dejavnosti ter o bistvenih novostih v živilski zakonodaji povezanih z varstvom potrošnikov. Seminar zagotavlja razumevanje osnovnih načel v proizvodnji varne in kakovostne hrane vezane na zagotavljanje sledljivosti in označevanje živil, ki jih morajo poznati živilski strokovnjaki pri svojem delu. Hkrati daje predloge za uporabo mednarodnih/evropskih standardov pri različnih nosilcih živilske dejavnosti kot pomoč pri obvladovanju tveganj ter pri komercialni prednosti zaradi uporabe certificiranja živil oziroma prostovoljnega navajanja informacij. V seminarju bodo dane tudi informacije o razumevanju različnih označb pri potrošnikih ter pomenu poznavanja vsebin goljufij in potvorb za lažje obvladovanje tveganja v fazi proizvodnje živil.

Udeleženci bodo prejeli tudi original standard SIST EN ISO 22000:2018 - Sistemi vodenja varnosti živil – Zahteve za vsako organizacijo v prehranski verig.

 

Izvajalka


dr. Mira Kos Skubic
 

dr. Mira Kos Skubic
 

Dr. Mira Kos Skubic se s področjem hrane ukvarja že od leta 1984. Od leta 1997 do leta 2012 v takratnem Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vodja sektorja za varnost in kakovost hrane in krme. Takrat je pričela z vzpostavitvijo shem kakovosti v Republiki Sloveniji in z vzpostavitvijo sistema kakovosti v uradnih preskusnih laboratorijih za področje živil. Tako jo marsikdo pozna kot začetnico razvoja shem kakovosti v Republiki Sloveniji in kot začetnico vzpostavitve sistema kakovosti v uradnih preskusnih laboratorijih, ki je eden od pogojev za pridobitev akreditacije. V obdobju od leta 1998 do 2006 je aktivno  sodelovala pri izvedbi več TWINNING projektov, ki so potekali v sodelovanju s francoskimi, nizozemskimi, danskimi in grškimi  strokovnjaki ter bilateralnih projektov z Nizozemci v Sloveniji vezanih na varnost in kakovost živil in krme, vzpostavitev priznavanja zaščitenih kmetijskih pridelkov in živil, vzpostavitev sistemov kakovosti vezanih na akreditacijo laboratorijev za preskušanje živil, vzpostavitev sledljivosti v verigi proizvodnje živil ter povezovanja pridelovalcev in predelovalcev v proizvodnji živil. Aktivno je sodelovala pri prilagajanju slovenske zakonodaje s področja živil splošno evropski zakonodaji in pri pogajanjih z evropsko komisijo v času do vstopa Slovenije v EU.  V obdobju od leta 1991 do leta 1997 je vodila področje standardizacije živil, okolja, kemikalij in embalaže na takratnem Uradu za standardizacijo in meroslovje. Na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo je opravila univerzitetni in magisterski študij. Naslov njene magistrske naloge je bil ugotavljanje hlapnih komponent z GC/MS tehniko v brezalkoholni pijači Cockta. Več let je bila zaposlena v živilskem podjetju SOZD SLOVIN, kjer si je pridobila bogate strokovne izkušnje na področju proizvodnje brezalkoholnih pijač, uvajanja novih preskusnih metod za interno kontrolo v proizvodnji pijač in PET embalaži. Aktivno sodeluje na strokovnih srečanjih in seminarjih v Sloveniji in v tujini. V priročniku za postavljanje in vodenje sistema HACCP, ki ga je pripravil prof.dr. Peter Raspor, je skupaj z Marušo Pavčič objavila Regulativo na področju varnih živil. Je članica v meroslovnem svetu MIRS, članica skupščine SIST, cerifikacijskih organov za področje živil iz shem kakovosti ter aktivna pri delu tehničnega odbora za varstvo potrošnikov na SIST in v mednarodnem tehničnem odboru COPOLCO, ki deluje znotraj mednarodne organizacije za standard ISO V letu 2019 je uspešno zaključila doktorski študij na Biotehniški fakulteti v Ljubljani s doktorsko disertacijo s naslovom POZNAVANJE IN ZAZNAVANJE ŽIVIL Z GEOGRAFSKO OZNAČBO ALI OZNAČBO POREKLA PRI POTROŠNIKIH