Predstavitev novosti, ki jih prinaša NOVA serija standardov SIST EN 61439

 Vabilo s prijavnico na seminar ( 125 kB )


 

Datum: 16. marec 2021
Ura: 10.00 - 14.00
Organizator: SIST

Povezavo na spletni seminar boste prejeli na svoj elektronski naslov.

Navodila za udeležbo na spletnem seminarju

 

Uvod

V Evropski uniji je zakonska zahteva, da se na trg lahko dajo samo varni proizvodi. To je sprejeto tudi v našo zakonodajo in sicer v (2) alineji 1. člena Zakona o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 101/03). Proizvod je varen, če je skladen s slovenskimi nacionalnimi standardi, ki so pripravljeni na podlagi evropskih standardov ((2) alineja 6. člena). Podobna zahteva je tudi v Pravilniku o omogočanju dostopnosti električne opreme na trgu, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (Uradni list RS št. 39/2016), kjer je zapisano, da je lahko električna oprema na trgu dostopna le, če je bila načrtovana v skladu z varnostnimi pravili stroke, ki veljajo v Republiki Sloveniji, in ob pogoju, da je primerno vgrajena, vzdrževana in uporabljena za predvideni namen, ne ogroža zdravja in varnosti oseb ter domačih živali ali premoženja. Domneva o varnosti se izrazi tako, da proizvajalec izda »izjavo EU o skladnosti« in proizvod označi z oznako »CE«, pred tem pa opravi preglede, preskuse in meritve po standardih serije 61439-X, ki so bili objavljeni v Evropskem uradnem listu in s tem veljajo tudi v Sloveniji. Ta serija standardov je bila sprejeta vseh članicah Evropske unije z enako tehnično vsebino.

Osnutek standarda oSIST prEN IEC 61439-1:2019 Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav - 1. del: Splošna pravila je osnovni in je povezan z ostalimi standardi za proizvode v delih SIST EN 61439-2 do 7. Že iz naslova standarda »splošna pravila« lahko sklepamo, da v njem ni nobenih posebnih zahtev za sam proizvod. Določeni so izrazi in definicije, pogoji za obratovanje, zahteve za načrtovanje (konstrukcijo), tehnične karakteristike in zahteve za preverjanje. Podrobno so formulirane zahteve za kratkostično vzdržljivost, tokovno obremenitev, odpornost proti toploti. Za ugotavljanje skladnosti se uporabi del 1 skupaj z delom 2 oziroma deli 3, 4, 5, 6 in 7.

V definicijah tega standarda najdemo izraza: izvirni izdelovalec, to je proizvajalec sestava, ki je načrtoval in izdelal proizvod, ter izdelovalec sestava, to je pravna oseba, ki je sestav namestila in prevzela odgovornost. Z drugimi besedami povedano, sta to proizvajalec in inštalater.

Na spletnem seminarju vas bomo seznanili s tehnično zakonodajo, povezavo med evropskimi direktivami, zakonsko podlago za sklicevanje na slovenske standarde v predpisih, postopkih ugotavljanja skladnosti, nivojih standardizacije, pripravo standardov in veljavnost ter prehodna obdobja standardov. Poleg tega bomo predstavili povezavo med standardi in zahtevami v Pravilniku o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah in Tehnični smernici TSG-N-002:2013 Nizkonapetostne električne inštalacije. Nakazali bomo tudi pristojnosti preglednikov električnih inštalacij za zahteve razdelilnikov, kot sestave imenuje tehnična smernica.

 

Predstavitev je namenjena

Odgovornim za :

 • upoštevanje tehnične zakonodaje v podjetju ali pri načrtovanju,
 • postopke ugotavljanja skladnosti,
 • pripravo in izdelavo projektov električnih naprav in inštalacij,
 • trženje, dobavo, sklepanje pogodb, načrtovanje, izdelavo in inštaliranje sestavov (razdelilnikov).

 

Kaj boste pridobili z udeležbo

 • seznanili se boste zakonodajo oziroma predpisi in standardi, ki so potrebni pri ugotavljanju skladnosti za proizvode,
 • seznanili se boste z vsebino tehnične dokumentacije in navodil za uporabo,
 • seznanili se boste s pripravo in vsebino standardov, ki se uporabljajo pri projektiranju sestavov (razdelilnikov),
 • seznanili se boste z zahtevami iz tehnične smernice, ki se nanašajo na razdelilnike.

Vsak udeleženec bo prejel tudi original osnutek standarda oSIST prEN IEC 61439-1:2019 (papirna različica).

Pooblaščeni in nadzorni inženirji bodo za udeležbo na izobraževanju pridobili kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

 

Program

10.00   Pozdrav organizatorja

10.00–10.45   Tehnična zakonodaja (splošno)

 • Direktive v povezavi s sestavi (razdelilniki)
 • Veljavnost evropske zakonodaje v Sloveniji
 • Tehnična (evropska) zakonodaja v Sloveniji
 • Zakonska podlaga za sklicevanje na slovenske standarde v predpisih

10.45–11.30   Skladnost – dokazilo

 • Seznam harmoniziranih standardov (LVD)
 • Seznam harmoniziranih standardov (EMC)

Standardizacija

 • Nivoji in področja standardizacije
 • Osnovna načela standardizacije
 • Definicije v zvezi s standardi (Electropedia, Glossary)
 • Vloga standardov v zakonodaji
 • Priprava standardov na različnih nivojih
 • Načini sklicevanja na standarde
 • Iskanje standardov v katalogu SIST

11.30–12.00   Odmor

12.00–13.15  Struktura standardov SIST EN 61439

 • Postopek sprejemanja in področje SIST EN 61439
 • Veljavnost in prehodno obdobje SIST EN 61439
 • Novosti v oSIST prEN IEC 61439-1:2019
 • Kazalo oSIST prEN 61439-1
 • Standard SIST EN 62208 (Prazna ohišja za sestave nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav - Splošne zahteve)
 • Kaj iz SIST EN 62208 v oSIST prEN 61439-1
 • Nove napetosti pri kosovnem preverjanje po oSIST prEN 61439-1

13.15–13.40   Vpliv serije standardov SIST EN 61439 na

 • Tehnično smernico za električne inštalacije
 • Delo preglednikov električnih inštalacij

13.40–14.00   Vprašanja

 

Izvajalec

Ervin Sršen
 

Ervin Sršen

Ervin Seršen je urednik elektrotehniške revije Er, kjer ureja revijo, izbira članke, ki so primerni za objavo in motivira strokovnjake za pisanje člankov. Je tudi častni član v tehničnih odborih v Slovenskem inštitutu za standardizacijo. V prvem mandatu je bil tudi predsednik Strokovnega sveta za področje elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij in je član tudi v tretjem mandatu. V Elektrotehniški zveze Slovenije sodeluje v komisiji za standardizacijo in terminologijo ter pri prevajanju standardov.

Po zaključenem študiju elektrotehnike na Fakulteti elektrotehniko v Ljubljani se je zaposlil v Gorenju, kjer je prehodil pot od konstruktorja, preskuševalca v laboratoriju, vodje razvoja hladilno zamrzovalnih aparatov, inženirja konzultanta do odgovornega preskuševalca. Na Uradu za standardizacijo in meroslovje je bil svetovalec direktorja in tehničnih sekretar v različnih tehničnih odborih. Na Javni agenciji za energijo se je ukvarjal s kakovostjo električne energije in vodil slovenski del v evropskem projektu E-TRACK-II. Pripravlja strokovne referate, je reden predavatelj na Kotnikovih dnevih v Radencih in objavlja prispevke v elektrotehniški reviji Er.