NOVOSTI standardov za preskušanje svežega in strjenega betona ter zahteve za načrtovanje betona

 Vabilo s prijavnico na seminar ( 182 kB )


 

Datum: 18. december 2020
Ura: od 10.00 do 14.00
Organizator: SIST

Povezavo na spletni seminar boste prejeli na svoj elektronski naslov.

Navodila za udeležbo na spletnem seminarju

 

Vsebina

Na spletnem seminarju se boste lahko seznanili z osnovnima standardoma za beton, SIST EN 206:2013+A1: 2016 in SIST 1026:2016 Beton – Specifikacija, lastnost, proizvodnja in skladnost – Pravila za uporabo SIST EN 206. Dokumenta sta na voljo v slovenskem jeziku in obravnavata zahteve glede trajnosti betona, na katerih bo temeljil  uvodni del izobraževanja, to je načrtovanje betona z upoštevanjem stopenj izpostavljenosti betona. Faza načrtovanja betona se prične s spoznavanjem zasnove konstrukcije. Ključno pri tem je pravilna postavitev konstrukcijskega elementa v okolje, kateremu bo le ta izpostavljen. Običajno je konstrukcijski element izpostavljen različnim zunanjim vplivom, ki se medsebojno prepletajo, zato je pomembno iz teh kombinacij izluščiti strožje mejne vrednosti glede na posamezno stopnjo izpostavljenosti. To praktično pomeni, da navedemo pri načrtovanem opisu oziroma označevanju betona vse stopnje izpostavljenosti, pri načrtovanju sestave betona pa uporabimo osnovne materiale in skupno sestavo, ki doprinese k trajnosti konstrukcijskega elementa in s tem celotne konstrukcije.

V drugem in tretjem delu izobraževanja se boste seznanili z metodami preskušanja svežega in strjenega betona ter z novostmi standardov za te metode, ki so bili objavljeni v letu 2019.

Predavatelji so strokovnjaki, ki so v okviru SIST TC/BBB sodelovali pri prevajanju SIST EN 206 in pri reviziji nacionalnega dodatka standarda SIST 1026 ter sodelujejo tudi pri revizijah ostalih standardov s področja betona.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji bodo za udeležbo na izobraževanju pridobili kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

 

Komu je seminar namenjen:

Seminar je namenjen proizvajalcem in uporabnikom betona ter vsem, ki jih področje zanima ali so z njim povezani:

  • načrtovalcem betona in betonskih konstrukcij,
  • projektantskim firmam,
  • proizvajalcem betona,
  • gradbenim podjetjem, ki beton vgrajujejo,
  • nadzornikom gradbišč in gradbenim inšpektorjem.

 

Kaj boste pridobili z udeležbo:

  • spoznali boste zahteve standardov SIST EN 206:2013+A1:2016 in SIST 1026:2016, ki so najbolj ključne za pravilno načrtovanje betona za doseganje ustrezne trajnosti betona oz. betonske konstrukcije,
  • seznanili se boste z novostmi glede preskušanja svežega betona in strjenega betona

 

Pri nakupu novega svežnja standardov iz skupine SIST EN 12350 Preskušanje svežega betona in SIST EN 12390 Preskušanje strjenega betona, velja posebna ugodnost. Več informacij najdete v rubriki Aktualno na www.sist.si.

 

Program seminarja

10.00 – 10.45     Trajnost betona, stopnje izpostavljenosti in mejne vrednosti sestave betona
                            (mag. Franci Kavčič, Igmat d.d.)

10.45 – 11.30     Sveži beton – zahteve, lastnosti in preiskave in seznanitev s novostmi standardov za preiskave svežega betona    
                           (prof. dr. Violeta Bokan Bosiljkov, UL FGG)

11.30 – 12.00    Odmor

12.00 – 13.00     Strjen beton – zahteve, lastnosti in preiskave in seznanitev z novostmi standardov za preiskave strjenega betona
                         (dr. Aljoša Šajna, Zavod za gradbeništvo)

13.00 – 14.00     Vprašanja in odgovori (vsi predavatelji)

 

Izvajalci


Franci Kavčič
 

mag. Franci Kavčič, IGMAT d.d.
 

Mag. Franci Kavčič se že od svoje prve zaposlitve v laboratoriju SCT-ja ukvarja z gradbenimi materiali, še posebej betonom. Tako je skupaj s sodelavci pripomogel k izgradnji večjih infrastrukturnih objektov ter vpeljavi novih tehnologij in materialov. V Inštitutu IGMAT d.d. deluje že od nastanka leta 1991. V obdobju od 1996 do 2001 je bil redno zaposlen na UL FGG kot asistent na področju masivnih in lesenih konstrukcij. Po vrnitvi na IGMAT d.d. je svoje delovanje razširil na področje certificiranja, izkušnje je pridobil s sodelovanjem v evropskem projektu. Kot presojevalec na različnih področjih deluje od leta 2004. Je tudi vodilni strokovnjak za STS v okviru IGMAT-a. Je član SIST-a TC/BBB že od njegove ustanovitve v letu 1992 ter se aktivno ukvarja s standardizacijo na področju betona in betonskih izdelkov. Bil je med soustanovitelji Združenja za beton Slovenije leta 2003 in kot član Sveta strokovnjakov vsa leta njegov aktivni član. Sodeluje tudi v drugih strokovnih združenjih, kot so PIARC, POGP v okviru MGRT, IZS, CEN … Sedaj kot pomočnik direktorja v IGMAT-u skrbi za tehnično področje delovanja Inštituta.

 

Franci Kavčič
 

Prof. dr. Violeta Bokan Bosiljkov, UL FGG

Prof. dr. Violeta Bokan Bosiljkov je redna profesorica na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, in trenutno tudi prodekanja za gospodarske zadeve. Na prvostopenjskih študijih uči predmete Gradiva in Gospodarjenje s sekundarnimi in odpadnimi snovmi, na magistrskem študiju gradbeništva pa predmet Napredna gradiva. Njeno raziskovalno delo je usmerjeno v preiskave naprednih tehnologij malt in betonov, historičnih materialov, obstojnosti gradiv ter uporabe neporušnih metod preiskav in senzorskih tehnologij na področju kulturne dediščine. Je predsednica sveta strokovnjakov in članica upravnega odbora Združenja za beton Slovenije. Je članica SIST-a TC/BBB od njegove ustanovitve naprej. V mednarodnem združenju RILEM (International Union of Laboratories and Experts in Construction Materials, Systems and Structures) je od 2016 naprej članica Development Advisory Committee, odgovorna za Evropo ter aktivna članica treh tehničnih odborov. Je tudi dolgoletna članica American Concrete Institute.

 


Franci Kavčič
 

dr. Aljoša Šajna, Zavod za gradbeništvo

Dr. Aljoša Šajna že preko 30 let razvojno-raziskovalno deluje na področju betona, betonske tehnologije, preskušanja betona in izvajanja betonerskih del. Trenutno je kot vodja Laboratorija za beton  zaposlen na Zavodu za gradbeništvo Slovenije. Uspešno je sodeloval na številnih mednarodnih (FP6. FP7, EUREKA, COST, H2020) in nacionalnih projektih. Je član Rilema, CEN tehničnega odbora TC 104 Concrete and Concrete Technology (Beton in betonska tehnologija), predsednik SIST TC/BBB in član Sveta strokovnjakov Združenja za beton Slovenije.