Skladnost gradbenih proizvodov in ustrezno izvajanje gradbenih ter inštalaterskih del po novem Gradbenem zakonu (GZ-1)

Vabilo s prijavnico 12.12.pdf


Datum: 12. december 2022
Ura: 10.00 - 13.00
Organizator: SIST

Povezavo na spletni seminar boste prejeli na svoj elektronski naslov.

Navodila za udeležbo na spletnem seminarju

 

Uvod

Evropska zakonodaja v okviru trženja tehničnih (Sklep št. 768/2008/ES) in gradbenih (Uredba (EU) 305/2011) proizvodov, skupaj s sprejetimi seznami harmoniziranih standardov, uporaba katerih ustvarja domnevo o skladnosti proizvodov, predstavlja podlago za dajanje gradbenih proizvodov na trg in vgradnjo. Uredba jasneje opredeljuje obveznosti, postopke ugotavljanja skladnosti in popolnejše izjave o skladnosti, izjave o lastnostih gradbenih proizvodov in pogoje za namestitev oznake CE. Zahteve za skladnost elektro proizvodov pa določata nizkonapetostna direktiva (LVD) in direktiva za elektromagnetno združljivost (EMC).

 

Program spletnega seminarja

Udeleženci seminarja bodo izvedeli več o določilih in izpolnjevanju zahtev Sklepa in Uredbe, dobili bodo konkretne napotke o poteku ugotavljanja skladnosti z zahtevami in standardi za posamezne proizvode (tehnične, gradbene in elektro proizvode ter instalacije), napotke o tržnem nadzoru, dokumentaciji za kupca oziroma investitorja glede gradbenega nadzora oziroma splošne napotke o ustreznem izpolnjevanju zahtev, da ne prihaja do gradbenih in tržnih nepravilnosti.

Prikazani bodo konkretni primeri načina priprave dokumentacije, upoštevanja zahtev standardov, označevanja proizvodov z oznako CE in izvajanja postopkov v praksi.

Podrobneje bo opredeljen še način ravnanja v primeru neharmoniziranih proizvodov in v primeru izvedbe gradbenega proizvoda na gradbišču samem. Opredeljene bodo možnosti dokazovanja skladnosti neharmoniziranih proizvodov ter posredovanja na trg po posebnih postopkih ali na podlagi medsebojnega priznavanja.

Opredeljene bodo tudi zahteve Gradbenega zakona (GZ-1) za zagotavljanje lastnosti stavb, pogoji za ustrezno izvedbo del, prav tako še pogoji za izvajalce oziroma vodje gradnje za posamezna gradbena oziroma inštalaterska dela. Udeleženci bodo dobili celovit pregled nad zakonodajo ter podzakonskimi predpisi novele Gradbenega zakona (GZ-1).

 

Predstavitev je namenjena

 • - inženirjem gradbene in drugih strok, ki sodelujejo pri graditvi objektov, vodjem del,
 • - projektantom (pripravljavcem projektne dokumentacije),
 • - investitorjem, vodjem investicij in gradbenih projektov,
 • - proizvajalcem gradbenih proizvodov (tehnologom, razvojnikom in vodjem proizvodnje),
 • - gradbenikom, inštalaterjem, izvajalcem zaključnih del v gradbeništvu,
 • - načrtovalcem graditve in vzdrževalcem objektov,
 • - trgovcem v malo- in veleprodaji gradbenih proizvodov, distributerjem, uvoznikom,
 • - drugim, ki jih to področje zanima.

 

Kaj boste pridobili z udeležbo

 • - celovit pregled obstoječih zakonov in podzakonskih predpisov na gradbenem in tehničnem področju,
 • - pregled predlogov bistvenih sprememb nacionalne zakonodaje (GZ-1) in evropske uredbe (CPR),
 • - razčlenitev zahtev za posamezni gradbeni proizvod glede na vrsto in vplive lastnosti na objekt,
 • - pregled zahtev in pogojev za posamezne vrste objektov glede na zahtevnost,
 • - razčlenitev zahtev za izvajanje gradbenih in zaključnih del v gradbeništvu,
 • - prikaz primerov iz prakse trženja gradbenih proizvodov, ki izpolnjujejo vse zahteve,
 • - prikaz primerov neustreznih praks ali kršitev ter navodila, kako jih odpraviti.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji bodo za udeležbo na izobraževanju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

 

Program

10.00–10.20    Zakonodaja

 • zakonodaja za tehnično zahtevnejše proizvode in označevanje z oznako CE
 • zakonodaja za gradbene proizvode; Uredba (EU) 305/2011, Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro-1), povezava z Gradbenim zakonom (GZ-1)
 • vloga in odgovornosti proizvajalcev, distributerjev, vgrajevalcev gradbenih proizvodov in tehnično zahtevnejših proizvodov, izvajalcev inštalacij

10.20–11.45      Zahteve za določanje lastnosti gradbenih proizvodov in inštalacijskega materiala

 • splošne tehnične zahteve za gradbene proizvode
 • zahteve za skladnost električnih proizvodov in strojev (LVD, EMC, MD)
 • izbira ustreznih standardov za harmonizirane tehnične proizvode in postopek ugotavljanja skladnosti
 • izbira ustreznih standardov za harmonizirane gradbene proizvode in postopek ugotavljanja nespremenljivosti lastnosti
 • postopek ugotavljanja skladnosti za neharmonizirane proizvode in medsebojno priznavanje
 • ustrezne oznake, listine za proizvode, druga dokumentacija za trg in tržni nadzor

11.45–12.00     odmor

12.00–12.45     Naloge in odgovornosti pri graditvi ter v verigi od proizvodnje do prodaje/vgradnje gradbenih proizvodov

        Pogoji za odgovorne vodje del in vodje gradnje na gradbišču/objektu in vpisi v imenik

 • primeri listin in dokumentacije, ki morajo spremljati proizvode na trgu, ob vgradnji in izvedbi zaključnih gradbenih del
 • ustrezne listine na gradbišču/objektu: za izvajalce gradnje (vodje del) ali izvajalce inštalaterskih ter drugih posameznih gradbenih in zaključnih del v gradbeništvu (vodje gradnje)

       Podzakonski predpisi GZ-1

       Gradbeni nadzor na objektu in tržni nadzor

 

12.45–13.00     Vprašanja udeležencev in odgovori

 

*Udeleženci lahko v prijavnici navedejo vrsto proizvodov, ki jih posebej zanimajo, da bo spletni seminar lahko temeljil na ustreznih izbranih primerih (vsi primeri bodo praktično obravnavani, zaradi obsega pa si predavateljica pridržuje pravico, da ne bodo celovito vključeni v gradivo).

** Del vsebine bo namenjen gradbenim proizvodom, vendar vas želimo opozoriti, da je za gradbene proizvode in graditev objektov namenjen poseben obsežnejši seminar, ki vam tudi prinaša kreditne točke.

 

Izvajalka


Emilija Bratož
 

Mag. Emilija Bratož

Mag. Emilija Bratož ima desetletne izkušnje pri vodenju proizvodnje, uvajanju tehnologij in tehnoloških izboljšav ter nadaljnjih dvajset let izkušenj iz delovanja kot svetovalka specialistka za tehnično zakonodajo in standarde. Je strokovnjakinja za evropsko zakonodajo na področju notranjega trga, tehničnih zahtev za proizvode, ustrezne uporabe standardov, zakonitosti izvajanja postopkov ugotavljanja skladnosti in označevanja CE. Sodelovala je v projektih Evropske komisije za dežele Jugovzhodne Evrope in Balkana, v Evropski podjetniški mreži (EEN) ter kot svetovalka in projektna vodja pri različnih razvojnih projektih v podjetjih.

Imenovana je tudi kot evropska strokovnjakinja za sodelovanje pri pripravi standardov na področju gradbenih proizvodov (predvsem CEN/TC 246 in CEN/TC 178) pri Small Business Standards (SBS) v Bruslju, pri čemer s posebno skrbjo in strokovnostjo zastopa interese malih in srednje velikih podjetij (SME) v procesu standardizacije. 

Svetuje pri uporabi standardov za zagotavljanje skladnosti proizvodov in uvedbi notranje kontrole proizvodnje, pri pripravi ustrezne dokumentacije za procese in proizvode v skladu s harmoniziranimi standardi ter pri uporabi in izpolnjevanju zahtev drugih standardov v malih in srednje velikih podjetjih.

Svetuje in piše članke v strokovnih revijah ter izvaja številne seminarje na področju zakonodaje za tehnično zahtevnejše proizvode, ki so namenjeni na trg ali za uporabo v delovnem procesu.