CE označevanje tehnično zahtevnejših proizvodov na PRIMERIH UDELEŽENCEV

 Vabilo s prijavnico na seminar ( 269 kB )


Datum: 7. oktober 2021
Ura: 10.00 - 13.00
Organizator: SIST

Povezavo na spletni seminar boste prejeli na svoj elektronski naslov.

Navodila za udeležbo na spletnem seminarju

 

Uvod

Tudi po več kot desetletnem obdobju od uveljavitve evropske zakonodaje za tehnično zahtevnejše proizvode ter njihovim posodobitvam še vedno prihaja do dileme, katere predpise uporabljati za doseganje skladnosti in varnosti. Proizvajalci morajo ugotoviti, kdaj upoštevati direktive Novega pristopa in standarde na harmoniziranem področju, kdaj samo predpise za doseganje splošne varnosti ali obstoječe neharmonizirane standarde, od tega pa je odvisno izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter označevanje posameznih proizvodov.

 

Najava in program spletnega seminarja

Spletni seminar je namenjen razčlenitvi obveznosti in pregledu zakonodaje in zahtev predpisov za tehnično zahtevnejše proizvode (stroji, tlačne posode, električni in elektronski proizvodi, medicinski proizvodi, osebna varovalna oprema), podani pa bodo tudi konkretni primeri določanja zahtev, ki jih mora izpolnjevati proizvajalec v proizvodnji in pri posredovanju na trg ali v vgradnjo, predvsem ko gre za kombinirane proizvode, za katere velja več direktiv hkrati. Razrešili bomo dileme, kdaj je obvezno CE označevanje in kdaj ne, katera zakonodaja velja za posamezne proizvode, kako upoštevati vse relevantne direktive in  kako najti ustrezne harmonizirane standarde za proizvode. Dodatno boste seznanjeni z vsemi potrebnimi napotki, na kakšen način zahteve upoštevati, katero dokumentacijo je potrebno pripraviti, kakšen obseg preskušanja izvesti in kako izpolniti zahteve za doseganje skladnosti, varnosti in kakovosti proizvodov za posredovanje na slovenski oziroma enotni evropski trg. Tokrat bo seminar obsežnejše namenjen obravnavi strojev, električnih in elektronskih proizvodov ter gradbenih proizvodov.

 

Predstavitev je namenjena

 • razvojnikom in proizvajalcem tehnično zahtevnejših proizvodov,
 • vodjem ali direktorjem razvoja, inženirjem, tehnologom,
 • tržnikom, prodajnikom, nabavnikom,
 • zaposlenim na področju zagotavljanja kakovosti procesov, izvajanja kontrole proizvodnje in doseganja skladnosti proizvodov.

 

Kaj boste pridobili z udeležbo

 • pregledali bomo v celoten obseg obstoječih predpisov na tehničnem področju,
 • podan bo način iskanja ustreznih predpisov za posamezne proizvode,
 • razčlenjene bodo zahteve za posamezne proizvode in podan način, kako jih izpolniti,
 • izvedeli boste tudi, kdaj postopkov ni potrebno izvajati in kdaj na proizvode oznake CE ne nameščamo,
 • naučili se boste iskati standarde, ki so relevantni za vaše proizvode, spremljati spremembe in novosti za posamezne vrste proizvodov ter se jim prilagoditi.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji bodo za udeležbo na izobraževanju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

 

Program

10.00–10.05     Pozdrav organizatorja

10.05–10.30     tehnična zakonodaja

 • obseg predpisov na posameznih področjih
 • način določevanja ustreznih predpisov in zahtev glede na vrsto proizvoda*
 • tehnične zahteve za stroje, električne in elektronske (ter ostale tehnično zahtevnejše) proizvode
 • tehnične zahteve za gradbene proizvode po GZ in CPR Uredbi
 • uporaba harmoniziranih in neharmoniziranih standardov ter drugih tehničnih specifikacij

10.30–11.30        ugotavljanje skladnosti (s primeri)

 • postopki ugotavljanja skladnosti
 • priprava tehnične dokumentacije
 • ocenjevanje tveganja in doseganje varnosti
 • izvedba prvega tipskega preskusa
 • notranja kontrola proizvodnje
 • sodelovanje s priglašenimi organi v zvezi s preskušanjem in certifikacijskimi organi za certificiranje proizvodnje

11.30–11.45     odmor

11.45–12.15     obveznosti sodelujočih v tržni verigi

 • osnove za posredovanje proizvodov na trg oz. v vgradnjo ali uporabo
 • obveznosti proizvajalcev, uvoznikov, distributerjev
 • ravnanje v primeru neskladnih in nevarnih proizvodov

12.15–12.40     dokumentacija in oznake

 • priprava listin in dokumentacije, ki mora spremljati proizvode na trgu
 • konkretni primeri dokumentacije in oznak*
 • CE in drugo označevanje proizvodov – kdaj »da« in kdaj »ne«
 • hranjenje dokumentacije proizvajalca
 • tržni nadzor

12.40–13.00   Vprašanja udeležencev in odgovori

*udeleženci lahko v prijavnici navedejo vrsto proizvodov, ki jih posebej zanimajo, da bo spletni seminar lahko temeljil na ustreznih izbranih primerih (vsi primeri bodo praktično obravnavani, zaradi obsega pa si predavateljica pridržuje pravico, da ne bodo celovito vključeni v gradivo)

 

Izvajalka


Emilija Bratož
 

Mag. Emilija Bratož

Mag. Emilija Bratož ima desetletne izkušnje pri vodenju proizvodnje, uvajanja tehnologij in tehnoloških izboljšav ter nadaljnjih petnajst let delovanja kot svetovalka specialistka za tehnično zakonodajo in standarde. Je ekspert za evropsko zakonodajo na področju notranjega trga, tehničnih zahtev za proizvode, ustrezne uporabe standardov, zakonitosti izvajanja postopkov ugotavljanja skladnosti in CE označevanja. Sodelovala je v tovrstnih projektih Evropske komisije za dežele JV Evrope in Balkana, v Evropski podjetniški mreži EEN ter kot svetovalka in projektni vodja pri različnih razvojnih projektih v podjetjih.

Imenovana je tudi kot evropski ekspert za sodelovanje pri pripravi standardov na področju gradbenih proizvodov (predvsem CEN/TC 246) pri »Small Business Standards – SBS SME« v Bruslju, pri čemer s posebno skrbjo in strokovnostjo zastopa interese malih in srednje velikih podjetij v procesu standardizacije. 

Svetuje, piše članke v strokovnih revijah in izvaja številne seminarje na področju zakonodaje za tehnično zahtevnejše proizvode, ki so namenjeni na trg ali za uporabo v delovnem procesu.

Kot zunanja svetovalka deluje na področju uvedbe in dvigovanja inovativnosti ter razvoja v proizvodnih in storitvenih podjetjih, pisanja projektnih vlog za pridobivanje finančnih sredstev, izvajanja uvedenih projektov ter ustreznega dokumentiranja v skladu s pravili in izvedbenimi roki.

Svetuje pri uporabi standardov za zagotavljanje skladnosti proizvodov in uvedbe notranje kontrole proizvodnje, pripravi ustrezne dokumentacije za procese in proizvode v skladu s harmoniziranimi standardi ter uporabi in izpolnjevanju zahtev drugih standardov v malih in srednje velikih podjetjih.