GRADBENI PROIZVODI PO NOVEM GRADBENEM ZAKONU, CPR UREDBI in ZAKONU ZA GRADBENE PROIZVODE

 Vabilo s prijavnico na seminar ( 184 kB )


Datum: 29. marec 2018
Ura: 10.00 - 14.00
Kraj: SIST, Šmartinska cesta 152, Ljubljana (predavalnica v 2. nadstropju) 

 

Uvod

Konec oktobra 2017 so bili objavljeni trije novi zakoni na področju graditve objektov (GZ), urejanja prostora (ZUreP-2) in o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID), ki opredeljujejo celovito prenovo tega področja.

Glede na spremembo zakonskega gradbenega trojčka je do uveljavitve zakonov 1. junija 2018 pravo obdobje za pripravo na ustrezno projektiranje, graditev, izpolnjevanje pogodbenih, tehničnih in izvedbenih pogojev pri graditvi objektov ter prilagoditev na nove zahteve glede na obstoječo veljavno zakonodajo v zvezi z gradbenimi proizvodi.

Na seminarju boste izvedeli vse o pomembnih novostih, ki jih prinaša Gradbeni zakon in podzakonski akti, pri čemer bomo v zakonodajni okvir umestili upoštevanje obveznosti glede ugotavljanja skladnosti gradbenih proizvodov in instalacijskega materiala v skladu z Uredbo CPR, št. 305/2011.

Že sedaj je pomembno upoštevanje obstoječe zakonodaje za gradbene proizvode (gradbeni, instalacijski material, pomožni gradbeni material) in za druge tehnične proizvode, ki se vgrajujejo v (ob) objekte (vodovodna, električna napeljava, ogrevalni in prezračevalni sistemi, izolacijski in fasadni sistemi, lesene in kovinske konstrukcije, kritina, tlakovci itd.). Na seminarju bomo opredelili pravilen način upoštevanja dodatnih predpisov glede gradbenih in zaključnih del v gradbeništvu, zagotavljanja ustreznih nespremenljivih lastnosti gradbenih proizvodov, izvedbe instalacijskih del, delovanja izvajalca v odnosu do investitorja/naročnika in ustreznega usklajevanja z ostalimi udeleženci v tržni verigi.

Opredelili bomo tudi vlogo, pogoje in obveznosti izvajalcev po novem zakonu o arhitekturni in gradbeni inženirski dejavnosti glede vodenja del in projektiranja ter natančneje razjasnjenih zahtev za način opravljanja poklicnih nalog ter vpis v imenik pooblaščenih izvajalcev.

 

Predstavitev je namenjena

 • inženirjem gradbene in drugih strok, ki sodelujejo pri graditvi objektov, vodjem del
 • projektantom (pripravljavcem projektne dokumentacije)
 • investitorjem, vodjem investicij in gradbenih projektov
 • proizvajalcem gradbenih proizvodov (tehnologom, razvojnikom in vodjem proizvodnje)
 • gradbenikom, instalaterjem, izvajalcem zaključnih del v gradbeništvu
 • načrtovalcem graditve in vzdrževalcem objektov
 • trgovcem v malo in veleprodaji gradbenih proizvodov, distributerjem, uvoznikom
 • drugim, ki jih to področje zanima.

 

Kaj boste pridobili z udeležbo?

 • vpogled v obstoječe stanje in pomembne spremembe novega trojčka zakonov in podzakonskih aktov v zvezi z graditvijo, ki jih je potrebno implementirati do 1. junija 2018
 • predstavitev zahtev za graditev objektov v povezavi z zakonodajo za gradbene proizvode
 • razlago o razmejitvi obveznosti in odgovornosti sodelujočih v tržni verigi gradbenih proizvodov
 • odgovore na vprašanja iz prakse, vezanih na uporabo ustreznih standardov in smernic za gradbene proizvode, objekte in način graditve.

 

Program

9.45–10.00 Sprejem in registracija udeležencev

10.00–10.30 Zakonodaja na področju graditve objektov in urejanja prostora

 • zakonodaja za urejanje prostora in graditev objektov
 • zakonodaja za gradbene proizvode (Uredba 305/2011/EU in Zakon o gradbenih proizvodih)

10.30–12.00 Izpolnjevanje zahtev

GRADITEV in PROJEKTIRANJE

 • pravice in dolžnosti posameznikov v procesu projektiranja in graditve objektov
 • dokumentacija na gradbišču, vrsta dokumentov in izpolnjevanje (pred pričetkom, med in po zaključku gradnje)
 • projektni pogoji, projektiranje, odgovornost za strokovne rešitve in izvedbo
 • gradbeni dnevnik in priloge, izjave, oznake, potrdila, certifikati
 • tehnični pregled in uporabno dovoljenje

GRADBENI PROIZVODI

 • postopki ugotavljanja lastnosti in poenostavitve postopkov za mikro podjetja
 • postopek in izbira ustreznih standardov za harmonizirane gradbene proizvode
 • postopek ugotavljanja skladnosti za neharmonizirane proizvode in medsebojno priznavanje preskusov
 • ustrezne oznake, listine za proizvode, druga dokumentacija za trg in tržni nadzor

12.00–12.30 Odmor

12.30–13.00 Podzakonski akti

 • Priloga Gradbenega zakona o določitvi zahtevnosti objektov
 • Pravilnik o projektni dokumentaciji

13.00–13.45 Pregled smernic za zagotavljanje lastnosti objektov in izvedbo gradbenih del

 • obveznosti izvajalca za strokovno izvedbo
 • obveznosti subjektov glede na vlogo (proizvajalec/dobavitelj proizvoda, monter/instalater med sabo, do stranke/naročnika, izvajalec do vodje gradbišča, nadzornika, inšpekcije)
 • tehnične smernice za zagotavljanje lastnosti objektov
 • vidiki trajnostne gradnje stavb (ekološka, ekonomska., tehnična in energetska kakovost) in smernice

13.45–14.00 Praktični primeri in odgovori na vprašanja udeležencev

 

Izvajalka


Emilija Bratož
 

Mag. Emilija Bratož

Mag. Emilija Bratož ima desetletne izkušnje pri vodenju proizvodnje, uvajanja tehnologij in tehnoloških izboljšav ter nadaljnjih petnajst let delovanja kot svetovalka specialistka za tehnično zakonodajo in standarde. Je ekspert za evropsko zakonodajo na področju notranjega trga, tehničnih zahtev za proizvode, ustrezne uporabe standardov, zakonitosti izvajanja postopkov ugotavljanja skladnosti in CE označevanja. Sodelovala je v tovrstnih projektih Evropske komisije za dežele JV Evrope in Balkana, v Evropski podjetniški mreži EEN ter kot svetovalka in projektni vodja pri različnih razvojnih projektih v podjetjih

Imenovana je tudi kot evropski ekspert za sodelovanje pri pripravi standardov na področju gradbenih proizvodov (predvsem CEN/TC 246) pri »Small Business Standards – SBS SME« v Bruslju, pri čemer s posebno skrbjo in strokovnostjo zastopa interese malih in srednje velikih podjetij v procesu standardizacije.

V dejavnosti gradbeništva svetuje, piše članke in izvaja številne seminarje na področju zakonodaje za graditev objektov in urejanje prostora, določitve pogojev za graditev, adaptacijo ali spremembo namembnosti objektov, zakonodaje o skladnosti gradbenih proizvodov, ki so namenjeni na trg ali za vgradnjo, in tehničnih zahtev za izvajanje zaključnih del v gradbeništvu. Svetuje tudi pri uvajanju in izvajanju celovitega vodenja sistema kakovosti in ravnanja z okoljem ter uporabe drugih standardov v malih in srednje velikih podjetjih.