Poročilo SIST o dejavnostih za spodbujanje MSP za sodelovanje v standardizaciji in uporabo standardov za leto 2016

V SIST deluje posvetovalni Odbor SIST za mikro in majhna podjetja, v katerem delujejo zbornice in združenja, ki predstavljajo MSP v Sloveniji. Odbor se v obdobju poročanja ni sestal, izvajal pa je naslednje naloge:

 • sledenje stanju tehnike,
 • zagotavljanje izvlečkov novih slovenskih standardov v slovenskem jeziku,
 • spremljanje dela strokovnih svetov SIST na področjih, kjer je interes MSP,
 • promoviranje novega spletnega orodja eSME (e-tečaj za MSP),
 • promoviranje sodelovanja slovenskih strokovnjakov v odborih CEN in ETSI, ki kot predstavniki zastopajo interese MSP v procesih nastajanja standardizacijskih dokumentov,
 • posredovanje razpisa SBS za nominacijo novih plačanih ekspertov, predstavnikov MSP, za delo v tehničnih delovnih telesih CENELEC in CEN,
 • sprotno informiranje o delovanju evropskih organizacij, ki s svojim delom vplivajo na mikro in majhna podjetja,
 • distribucija aktualnih okrožnic.

 

Izobraževanje in promocija sodelovanja v standardizaciji in uporabe standardov za MSP

Na SIST se zavedamo, da so MSP zelo pomemben del gospodarstva ter da predstavniki teh podjetij premalo uporabljajo standarde in se skoraj ne vključujejo v procese standardizacije, zato organiziramo brezplačno izobraževanje za predstavnike MSP. Vsako leto izvedemo enega ali dva seminarja s 15 do 30 slušateljev. V obdobju poročanja je SIST organiziral tudi seminar brez kotizacije s 14 udeleženci.

 

Področje dela Kontaktne točke SIST za MSP

V okviru SIST deluje Kontaktna točka, kjer so zainteresiranim iz mikro, majhnih in srednjih podjetij na voljo brezplačne informacije o veljavnih standardih in predpisih ter drugih zahtevah, ki jih je treba upoštevati, da so na trg dani le varni in kakovostni proizvodi. V letu v Kontaktni točki odgovorimo na okoli 350 pisnih vlog slovenskih in tujih uporabnikov. V letu 2016 smo odgovorili na 106 pisnih vlog slovenskih uporabnikov in na dve pisni vlogi tujih uporabnikov po Sporazumu WTO/TBT in Direktivi 2015/1535/ES. Večina vprašanj se je nanašala na izdane standarde in predpise ter postopke ugotavljanja skladnosti. Po Uredbi (ES) 764/2008 smo odgovorili na šest pisnih vlog tujih uporabnikov in na šest pisnih vlog slovenskih uporabnikov glede tehničnih predpisov, predhodne odobritve, postopkov ugotavljanja skladnosti itd. Po Uredbi (EU) št. 305/2011 pa smo v Kontaktni točki za proizvode za gradbeništvo posredovali 44 pisnih odgovorov v zvezi z zahtevami za dajanje gradbenih proizvodov na trg EU. Med subjekti poizvedovanja so prevladovali domači (39) uporabniki, odgovorili pa smo tudi na pet tujih poizvedb.

 

Spletna stran SIST ima zavihek, namenjen prav predstavnikom MSP

 • MSP lahko na naši spletni strani preko povezav in člankov spremljajo informacije o delovanju različnih organizacij in združenj, ki s svojim delom ali poslanstvom vplivajo na MSP (CEN/CLC SME Helpdesk, SBS newsletter, Evropski portal za majhna podjetja, e-orodje za učenje o MSP), na voljo pa so tudi informacije o aktualnih izobraževanjih SIST ter drugih za MSP pomembnih dokumentih.
 • Pri prenovi spletne strani v obdobju poročanja smo prenovili oziroma posodobili tudi vsebine spletnih strani, ki jih namenjamo posebej MSP.
 • Na spletni strani SIST je interaktivno orodje za e-izobraževanje MSP, kjer se zainteresirani lahko seznanijo s področjem standardov in delovanjem standardizacije, kar je v skladu z Uredbo (EU) 1025/2012. Orodje omogoča MSP, da v svojem jeziku (orodje je na voljo v 23 jezikih) spoznavajo prednosti uporabe standardov in vključevanja MSP v standardizacijo, omogoča pa tudi možnost tiskanja potrdil o uspešno opravljenih modulih. Orodje je namenjeno posebej MSP, promocija e-orodja in predstavitve pa potekajo v okviru različnih dogodkov SIST (skupščina, izobraževanja itd.).

 

Iskanje novih projektov v mednarodni in evropski standardizaciji

V obdobju poročanja smo na spletni strani objavili navodilo za iskanje informacij o novih standardizacijskih projektih v IEC, ISO, CEN in CENELEC za vse zainteresirane, ki želijo sodelovati pri razvoju mednarodnih in evropskih standardov za konkurenčnost. Informacije so namenjene vsem, ki pri svojem delu potrebujejo informacijo o novih področjih dela standardizacije v IEC, ISO, CEN in CENELEC.

 

Obveščanje o novih predlogih standardov na spletni strani SIST

Na spletnih straneh SIST posredujemo tudi brezplačni dostop do osnutkov standardov v javni obravnavi, kjer zainteresirani za vsebino standardov lahko oddajo svoje pripombe.

 

Izvlečki izdanih standardov in obveščanje o novostih v slovenskem jeziku

Na spletnih straneh SIST posredujemo brezplačni dostop do izvlečkov slovenskih standardov, izdanih v tekočem mesecu. Za boljšo obveščenost in lažje razumevanje uporabe so v slovenščini na voljo opisi področja uporabe posameznega standarda.

 

Sodelovanje SIST v mednarodnih projektih za MSP

 • SIST sodeluje v delovni skupini CEN/CENELEC SME WG.
 • SIST je opazovalec v projektu eLearning.
 • SIST sodeluje tudi v začasni delovni skupini CEN/CENELEC za implementacijo Skupne pobude za standardizacijo, kjer so tudi teme, povezane z MPS.