O delu slovenskih tehničnih odborov SIST/TC

Sestanek 59. seje Strokovnega sveta SIST za splošno področje 

Člani strokovnega sveta so se sestali 28. novembra 2018. Po dogovoru, da se strokovni svet vsaki dve leti sestane s predsedniki vseh aktivnih tehničnih odborov SIST/TC, v vmesnem obdobju pa s predsedniki tehničnih odborov na posameznem področju, se je tokrat predstavilo področje gradbeništva, osrednja tema pa je bilo informacijsko modeliranje gradenj.

V okviru rednega dela so se člani strokovnega sveta seznanili z novimi člani tehničnih odborov SIST, dr. Marijana Nečemra z Instituta »Jožef Stefan« so potrdili kot eksperta na delovnem področju ISO/TC 201/SC10/WG 1 Tehnika XRF, podprli pa so tudi kandidaturo Janeza Jakopa iz PF d.o.o. za predsednika ISO/TC 118/SC4/WG1 Čistost stisnjenega zraka in oprema za njegovo obdelavo.

V nadaljevanju so člani potrdili privzem standarda ISO 20456:2017, Meritve pretoka tekočin v zaprtih cevovodih – Navodilo za uporabo elektromagnetnih merilnikov pretoka za prevodne tekočine, kot slovenskega standarda. Potrdili so Program dela SIST/TDT splošnega področja standardizacije za leto 2019 in obravnavali pobudo, da se za A-deviacijo standarda EN 16686:2015, Osteopatska zdravstvena oskrba, glasuje "proti". Pri tem so ugotovili, da področje osteopatije v Sloveniji ni standardizacijsko podprto in da imajo tako premalo informacij o tem področju. Zato so sklenili, da se na dokument za A-deviacijo standarda EN 16686:2015 glasuje z "vzdržani".

Gospa Naglič je poročala o zasedanju CEN BT.

Na koncu pa so člani razpravljali še o prevodih standardov o malih čistilnih napravah. Sklenili so, da osnutke standardov prEN 12566-1, 3, 6 in 7 posredujejo zasl. prof. dr. Petru Glaviču, da pripravi strokovne pripombe o zapisu veličin, enot in formul v standardih, ki bodo posredovane ustreznemu sekretariatu preko glasovalnega portala.

 

Sestanek SIST/TC OTR Izdelki za otroke

Tehnični odbor SIST/TC OTR Izdelki za otroke se je po treh pisnih sestankih spet sešel 23. oktobra 2018 v Slovenskem inštitutu za standardizacijo.

Tehnični odbor se ukvarja s standardizacijo horizontalnih zahtev za varnost izdelkov in opreme, namenjene majhnim otrokom. Zajeti so vsi izdelki in oprema za sedenje, kopanje, previjanje in nego telesa, hranjenje, spanje, prevoz in zaščito majhnih otrok s poudarkom na preskusnih metodah, označevanju, vzdrževanju, navodilih za uporabnika, terminologiji ter funkcionalnih in varnostnih zahtevah. Vključena pa je tudi standardizacija igrač.

Področje dela obsega:

 • CEN/TC 52 Varnost igrač
 • ISO/TC 181 Varnost igrač                                                      
 • CEN/TC 252 Izdelki za otroke             
 • CEN/TC 398 Izdelki za zaščito otrok
 • CEN/TC 248/WG 20 Varnost otroških oblačil
 • CEN/TC 248/WG 34 Tveganja v spalnem okolju

Na sestanku so prisotni pregledali dosedanje delo in določili program za naslednje leto. Poleg spremljanja standardov v pripravi in oblikovanja pripomb je velik del naporov tehničnega odbora usmerjen k prevajanju in usklajevanju besedila opozoril, potrebnih za igrače in druge izdelke za otroke. V ta namen je Evropski komite za standardizacijo (CEN) že izdal dve tehnični poročili, v katerih je zbral potrebna opozorila v jezikih članic:

 • SIST-TP CEN/TR 15071:2015, Varnost igrač - Prevodi opozoril in navodil za uporabo, navedenih v skupini EN 71, v uradne jezike članic CEN, in
 • SIST-TP CEN/TR 15775:2009, Izdelki za otroke - Prevodi opozoril in navodil za uporabo, navedenih v standardih za izdelke za otroke, v uradne jezike članic CEN.

 

Sestanek SIST/TC TLP Tlačne posode

V Slovenskem inštitutu za standardizacijo se je 16. oktobra 2018 sestal tehnični odbor SIST/TC TLP Tlačne posode.

Tehnični odbor SIST/TC TLP se ukvarja s standardizacijo na področju tlačnih posod, cevi pod tlakom in pripadajoče opreme:

 • CEN/TC 23      Premične plinske jeklenke
 • CEN/TC 54      Nekurjene (neogrevane) tlačne posode
 • CEN/TC 74      Prirobnice in prirobnični spoji
 • CEN/TC 203    Cevi, fitingi in pribor iz duktilne železove litine
 • CEN/TC 210    Nadzemni rezervoarji in posode iz umetnih mas, ojačanih s steklenimi vlakni
 • CEN/TC 265    Kovinski rezervoarji za skladiščenje tekočin
 • CEN/TC 267    Kovinski industrijski cevovodi
 • CEN/TC 268    Kriogene posode
 • CEN/TC 269    Mnogovodni in vodocevni kotli
 • CEN/TC 286    Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP)
 • CEN/TC 296    Cisterne za prevoz nevarnega blaga
 • CEN/TC 393    Bencinski servisi
 • ISO/TC 5         Cevi, fitingi in pribor iz železove litine.

Standardi tega področja so večinoma harmonizirani in v podporo različnim direktivam.

Odbor ima 20 članov, ki prihajajo iz različnih podjetij, Zveze društev energetikov Slovenije, Slovenske akreditacije, Inšpektorata za energetiko in rudarstvo in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Tehničnemu odboru se je pridružila gospa Irena Razpotnik z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je predstavila trenutno stanje na področju zakonodaje:

Nova sta naslednja predpisa:

 • Dopolnitev pravilnika o tlačni opremi (Uradni list RS, št. 59/18)
 • Sprememba pravilnika o enostavnih tlačnih posodah (Uradni list RS, št. 60/18).

V septembru sta v Uradnem listu EU z dne 14. 9. 2018 (C 326) izšla nov seznam harmoniziranih standardov za enostavne tlačne posode (Direktiva Sveta 2014/29/EU) in seznam harmoniziranih standardov za tlačno opremo (Direktiva Sveta 2014/68/EU). Pripravlja se sprememba pravilnika o preskušanju opreme pod tlakom. V septembru je bil na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo sestanek kontrolnih organov.

Člani tehničnega odbora so pregledali nove evropske in mednarodne standarde in osnutke v pripravi ter uskladili izraze.

Naslednji sestanek tehničnega odbora bo v 15. oktobra 2019.

 

Sestanek SIST/TC NAD Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi

Člani tehničnega odbora SIST/TC NAD so se 11. oktobra 2018 sestali na Slovenskem inštitutu za standardizacijo. Tehnični odbor SIST/TC VZD ima devet članov ter spremlja standardizacijsko delo na področju metod merjenja, vzorčenja in preskušanja, terminologije in specifikacij za naftne proizvode, maziva in sorodne proizvode.

V okviru tehničnega odbora SIST/TC NAD delujeta tudi dve delovni skupini: WG 1 Goriva in WG 2 Maziva.

Tehnični odbor SIST/TC NAD spremlja naslednja evropska in mednarodna delovna telesa:

 • CEN/WS 015 Bioetanol (E85) kot gorivo za motorna vozila
 • CEN/WS 061 Mešanice parafinskega dizelskega goriva iz sinteze (XTL) ali (HVO) in metilnih estrov maščobnih kislin (FAME)
 • CEN/SS N21 Plinasta goriva in gorljivi plin
 • CEN/TC 19 Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi in 39 njegovih delovnih skupin
 • CEN/TC 19/SC 1 Bitumni in sorodni proizvodi in pet njegovih delovnih skupin
 • ISO/TC 193 Zemeljski plin
 • ISO/TC 193/SC 1 Analize zemeljskega plina
 • ISO/TC 28 Naftni proizvodi in maziva
 • ISO/TC 28/SC 1 Terminologija
 • ISO/TC 28/SC 2 Dinamično merjenje nafte
 • ISO/TC 28/SC 4 Razvrstitve in specifikacije
 • ISO/TC 28/SC 5 Merjenje lahkih ogljikovodikovih tekočin
 • CEN/TC 441 Označevanje goriv

Člani so na sestanku potrdili program dela za leto 2019 in pripravili osnutek izvirnega standarda SIST 1030, Naftni proizvodi – Utekočinjeni naftni plini – Komercialna mešanica propan-butan – Goriva za gospodinjstvo in splošno uporabo – Zahteve in preskusne metode.

Sestali se bodo ponovno 30. januarja 2019.

 

Sestanek SIST/TC KAT Karakterizacija tal, odpadkov in blata

Na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani se je 26. septembra 2018 sestal tehnični odbor SIST/TC KAT Karakterizacija tal, odpadkov in blata. Po lanski reorganizaciji delovno področje tehničnega odbora obsega:

 • CEN/TC 223 Izboljševalci tal in rastni substrati                                               
 • CEN/TC 260 Gnojila in sredstva za apnjenje                                                   
 • ISO/TC 134  Gnojila in izboljševalci tal                                               
 • CEN/TC 455 Rastlinski biostimulansi              
 • CEN/TC 345 Karakterizacija tal                                                                      
 • ISO/TC 190  Kakovost tal                                                                              
 • CEN/TC 308 Karakterizacija in ravnanje z blatom                    
 • CEN/TC 292 Karakterizacija odpadkov                                                           
 • CEN/TC 444 Preskusne metode za karakterizacijo trdnih matriksov z vidika okolja.

Člani tehničnega odbora so pregledali nove evropske standarde in osnutke v pripravi ter zastavili program dela za naslednji dve leti. V programu dela je priprava izvirnega slovenskega standarda, ki bo združeval izraze in definicije iz horizontalnih evropskih standardov na področju tal, obdelanih bioloških odpadkov in blata.

Posebna pozornost bo namenjena pregledu standardov, ki so navedeni v Pravilniku o obratovalnem monitoringu stanja tal, saj bo Ministrstvo za okolje in prostor ta pravilnik posodobilo. Spremembe se pričakujejo zlasti na področju vzorčenja v skladu z novo skupino mednarodnih standardov ISO 18400.

Naslednji sestanek tehničnega odbora bo v januarju 2019.

 

Sestanek SIST/TC KŽP Kmetijski pridelki in živilski proizvodi

Slovenski inštitut za standardizacijo je 25. septembra 2018 gostil 80. sestanek članov tehničnega odbora SIST/TC KŽP Kmetijski pridelki in živilski proizvodi. Njegovo področje dela je standardizacija preskusnih metod, specifikacij, slovarjev in nomenklatur za področje kmetijskih pridelkov in živilskih proizvodov. Odbor spremlja delo naslednjih evropskih oz. mednarodnih tehničnih odborov:

 • CEN/TC 174 Sadni in zelenjavni sokovi, analizne metode
 • CEN/TC 275 Analiza živil, horizontalne metode
 • CEN/TC 302 Mleko in mlečni izdelki - Vzorčenje in analizne metode
 • CEN/TC 307 Oljnice, živalske in rastlinske maščobe in olja ter njihovi proizvodi - Vzorčenje in analizne metode
 • CEN/TC 327 Krma - Metode vzorčenja in analize
 • CEN/TC 338 Žito in žitni proizvodi
 • ISO/TC 34 Kmetijski pridelki in  živilski proizvodi

Na sestanku so člani pregledali nove osnutke standardov ter pripravili program dela za leto 2019. Odbor ima 10 članov, predstavnikov zakonodajalcev, univerze, raziskovalnih institucij, certifikacijskih organov in proizvajalcev. Člani tehničnega odbora ugotavljajo premajhno zastopanost proizvajalcev, zato vabimo vse, ki se ukvarjate s kmetijskimi pridelki ali živilskimi proizvodi, da se obrnete na SIST za informacije o sodelovanju (kontakt: edita.kiralj@sist.si) v tehničnem odboru.

 

Sestanek SIST/TC VLA Vlaga

Člani tehničnega odbora SIST/TC VLA so se 18. septembra 2018 sestali na Slovenskem inštitutu za standardizacijo. Tehnični odbor SIST/TC VLA ima šest članov, predstavnikov proizvajalcev, certifikacijskih organov in javnih ustanov ter spremlja standardizacijsko delo na področju hidroizolacij:

 • CEN/TC 254 Fleksibilni tesnilni trakovi
 • CEN/TC 314 Bitumenski mastiks za hidroizolacijo
 • CEN/TC 336 Bitumenska veziva
 • CEN/TC 349 Tesnilne mase za stike
 • CEN/TC 361 Bitumenski premazi

Poleg rednega spremljanja priprave in privzema evropskih standardov člani SIST/TC VLA skrbijo za redni pregled petih izvirnih slovenskih nacionalnih standardov:

 • SIST 1031, Hidroizolacijski trakovi – Bitumenski hidroizolacijski trakovi – Zahteve
 • SIST 1035, Bitumen in bitumenska veziva – Cestogradbeni, s polimeri modificirani bitumni – Zahteve in pravila za uporabo SIST EN 14023
 • SIST 1036, Bitumen in bitumenska veziva – Kationske bitumenske emulzije – Zahteve
 • SIST 1037, Bitumen in bitumenska veziva – Raztopine bitumenskega veziva za predhodne premaze – Zahteve
 • SIST 1039, Hidroizolacijski trakovi – Polimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje streh – Zahteve.

Če vas zanima sodelovanje pri delu tehničnega odbora SIST/TC VLA, se obrnite na SIST (kontakt: edita.kiralj@sist.si).

 

Sestanek SIST/TC KDS Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi

V Slovenskem inštitutu za standardizacijo je 11. septembra potekal letni sestanek tehničnega odbora SIST/TC KDS Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi. Odbor ima osem članov, ki prihajajo iz različnih laboratorijev, zdravstvenega inšpektorata in Urada za kemikalije; razen Ilirije predstavnikov industrije ni v odboru. Delovno področje tehničnega odbora SIST/TC KDS zajema:

 • CEN/TC 216 Kemična razkužila in antiseptiki
 • CEN/TC 276 Povšinsko aktivne snovi
 • ISO/TC 91 Povšinsko aktivne snovi
 • CEN/TC 347 Metode za analizo alergenov
 • CEN/TC 392 Kozmetika
 • ISO/TC 217 Kozmetika
 • CEN/TC 435 Tetoviranje.

Člani tehničnega odbora so pregledali nove evropske in mednarodne standarde ter osnutke v pripravi ter se seznanili z izvajanjem zastavljenega programa dela, ki vključuje tudi terminologijo. V programu dela za leto 2019 ni novih prevodov standardov.

Naslednji sestanek tehničnega odbora bo v začetku septembra 2019.

 

Sestanek SIST/TC VZD Vzdrževanje in obvladovanje premoženja

Člani tehničnega odbora SIST/TC VZD so se 6. septembra 2018 sestali na Slovenskem inštitutu za standardizacijo. Tehnični odbor SIST/TC VZD ima osem članov ter spremlja evropsko in mednarodno standardizacijsko delo na področju hidroizolacij:

 • CEN/TC 319 Vzdrževanje in deset njegovih delovnih skupin
 • ISO/PC 251 Upravljanje premoženja

Na sestanku so člani potrdili program dela za leto 2019 ter pregledali in potrdili prevod standarda SIST ISO 55000:2017, Obvladovanje premoženja – Pregled, načela in terminologija.

Člani aktivno sodelujejo v CEN/TC 319/WG10, ki pripravlja nov standard EN16646-2, Vzdrževanje znotraj obvladovanja premoženja, ki govori o funkciji vzdrževanja. Aktivno sodelujejo tudi z DVS in DSAM znotraj DVS, EFNMS in OMAINTEC (dokumentacija, predavanja, članki …). Za strokovno revijo Vzdrževalec redno pišejo članke.