O delu slovenskih tehničnih odborov SIST/TC

Sestanek SIST/TC KAT Karakterizacija tal, odpadkov in blata

Na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani se je 26. septembra 2018 sestal tehnični odbor SIST/TC KAT Karakterizacija tal, odpadkov in blata. Po lanski reorganizaciji delovno področje tehničnega odbora obsega:

 • CEN/TC 223 Izboljševalci tal in rastni substrati                                               
 • CEN/TC 260 Gnojila in sredstva za apnjenje                                                   
 • ISO/TC 134  Gnojila in izboljševalci tal                                               
 • CEN/TC 455 Rastlinski biostimulansi              
 • CEN/TC 345 Karakterizacija tal                                                                      
 • ISO/TC 190  Kakovost tal                                                                              
 • CEN/TC 308 Karakterizacija in ravnanje z blatom                    
 • CEN/TC 292 Karakterizacija odpadkov                                                           
 • CEN/TC 444 Preskusne metode za karakterizacijo trdnih matriksov z vidika okolja.

Člani tehničnega odbora so pregledali nove evropske standarde in osnutke v pripravi ter zastavili program dela za naslednji dve leti. V programu dela je priprava izvirnega slovenskega standarda, ki bo združeval izraze in definicije iz horizontalnih evropskih standardov na področju tal, obdelanih bioloških odpadkov in blata.

Posebna pozornost bo namenjena pregledu standardov, ki so navedeni v Pravilniku o obratovalnem monitoringu stanja tal, saj bo Ministrstvo za okolje in prostor ta pravilnik posodobilo. Spremembe se pričakujejo zlasti na področju vzorčenja v skladu z novo skupino mednarodnih standardov ISO 18400.

Naslednji sestanek tehničnega odbora bo v januarju 2019.

 

Sestanek SIST/TC KŽP Kmetijski pridelki in živilski proizvodi

Slovenski inštitut za standardizacijo je 25. septembra 2018 gostil 80. sestanek članov tehničnega odbora SIST/TC KŽP Kmetijski pridelki in živilski proizvodi. Njegovo področje dela je standardizacija preskusnih metod, specifikacij, slovarjev in nomenklatur za področje kmetijskih pridelkov in živilskih proizvodov. Odbor spremlja delo naslednjih evropskih oz. mednarodnih tehničnih odborov:

 • CEN/TC 174 Sadni in zelenjavni sokovi, analizne metode
 • CEN/TC 275 Analiza živil, horizontalne metode
 • CEN/TC 302 Mleko in mlečni izdelki - Vzorčenje in analizne metode
 • CEN/TC 307 Oljnice, živalske in rastlinske maščobe in olja ter njihovi proizvodi - Vzorčenje in analizne metode
 • CEN/TC 327 Krma - Metode vzorčenja in analize
 • CEN/TC 338 Žito in žitni proizvodi
 • ISO/TC 34 Kmetijski pridelki in  živilski proizvodi

Na sestanku so člani pregledali nove osnutke standardov ter pripravili program dela za leto 2019. Odbor ima 10 članov, predstavnikov zakonodajalcev, univerze, raziskovalnih institucij, certifikacijskih organov in proizvajalcev. Člani tehničnega odbora ugotavljajo premajhno zastopanost proizvajalcev, zato vabimo vse, ki se ukvarjate s kmetijskimi pridelki ali živilskimi proizvodi, da se obrnete na SIST za informacije o sodelovanju (kontakt: edita.kiralj@sist.si) v tehničnem odboru.

 

Sestanek SIST/TC VLA Vlaga

Člani tehničnega odbora SIST/TC VLA so se 18. septembra 2018 sestali na Slovenskem inštitutu za standardizacijo. Tehnični odbor SIST/TC VLA ima šest članov, predstavnikov proizvajalcev, certifikacijskih organov in javnih ustanov ter spremlja standardizacijsko delo na področju hidroizolacij:

 • CEN/TC 254 Fleksibilni tesnilni trakovi
 • CEN/TC 314 Bitumenski mastiks za hidroizolacijo
 • CEN/TC 336 Bitumenska veziva
 • CEN/TC 349 Tesnilne mase za stike
 • CEN/TC 361 Bitumenski premazi

Poleg rednega spremljanja priprave in privzema evropskih standardov člani SIST/TC VLA skrbijo za redni pregled petih izvirnih slovenskih nacionalnih standardov:

 • SIST 1031, Hidroizolacijski trakovi – Bitumenski hidroizolacijski trakovi – Zahteve
 • SIST 1035, Bitumen in bitumenska veziva – Cestogradbeni, s polimeri modificirani bitumni – Zahteve in pravila za uporabo SIST EN 14023
 • SIST 1036, Bitumen in bitumenska veziva – Kationske bitumenske emulzije – Zahteve
 • SIST 1037, Bitumen in bitumenska veziva – Raztopine bitumenskega veziva za predhodne premaze – Zahteve
 • SIST 1039, Hidroizolacijski trakovi – Polimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje streh – Zahteve.

Če vas zanima sodelovanje pri delu tehničnega odbora SIST/TC VLA, se obrnite na SIST (kontakt: edita.kiralj@sist.si).

 

Sestanek SIST/TC KDS Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi

V Slovenskem inštitutu za standardizacijo je 11. septembra potekal letni sestanek tehničnega odbora SIST/TC KDS Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi. Odbor ima osem članov, ki prihajajo iz različnih laboratorijev, zdravstvenega inšpektorata in Urada za kemikalije; razen Ilirije predstavnikov industrije ni v odboru. Delovno področje tehničnega odbora SIST/TC KDS zajema:

 • CEN/TC 216 Kemična razkužila in antiseptiki
 • CEN/TC 276 Povšinsko aktivne snovi
 • ISO/TC 91 Povšinsko aktivne snovi
 • CEN/TC 347 Metode za analizo alergenov
 • CEN/TC 392 Kozmetika
 • ISO/TC 217 Kozmetika
 • CEN/TC 435 Tetoviranje.

Člani tehničnega odbora so pregledali nove evropske in mednarodne standarde ter osnutke v pripravi ter se seznanili z izvajanjem zastavljenega programa dela, ki vključuje tudi terminologijo. V programu dela za leto 2019 ni novih prevodov standardov.

Naslednji sestanek tehničnega odbora bo v začetku septembra 2019.