Novosti pri hEN pod direktivami novega pristopa -2017-06

Pripravila: Enisa Šmrković, mag., Kontaktna točka SIST

V 3. členu Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS) je določeno, da smejo biti proizvodi dani v promet oziroma se smejo začeti uporabljati oziroma se smejo uporabljati samo, če so skladni s predpisanimi tehničnimi zahtevami, če je bila njihova skladnost ugotovljena po predpisanem postopku in če so označeni v skladu s predpisi.

Na podlagi spodaj navedenih objavljenih zadnjih Seznamov standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami določenih direktiv novega pristopa, je z datumom, ki je naveden v seznamu obvezen začetek uporabe določenih harmoniziranih standardov (navedenih v spodnjih tabelah).

Vsi standardi, katerim veljavnost preneha in so nadomeščeni z nadomestnim (t.j. "novim") standardom, imajo določeno prehodno obdobje.

Prehodno obdobje je po navadi obdobje med datumom objave novega standarda in datumom umika nadomeščenega (t.j. "starega") standarda. V tem prehodnem obdobju lahko proizvajalci proizvajajo izdelke po obeh standardih, po nadomestnem ali nadomeščenem standardu. Prehodno obdobje se konča z datumom, ki ga določi CENELEC oziroma Komisija EU. Šteje se, da po tem datumu uporaba nadomeščenega standarda ne ustvarja več domneve o skladnosti.

Tako od navedenega datuma dalje velja, da proizvajalec ne sme več dajati na trg proizvodov, ki so bili izdelani po "starem", t.j. nadomeščenem standardu, saj ti proizvodi niso več skladni z zahtevami posameznih direktiv novega pristopa.

Proizvajalci opreme morajo biti seznanjeni s temi spremembami in so odgovorni za prilagoditev oziroma spremembe izdelkov ter morajo posledično zagotoviti njihovo varnost. Prav tako so proizvajalci dolžni slediti napredku tehnike in dobri inženirski praksi.

Če je bil v postopke ugotavljanja skladnosti po nadomeščenem standardu vključen priglašeni organ (angl. notified body), mora ta organ proučiti, če proizvod izpolnjuje vse bistvene zahteve tudi pri uporabi nadomestnega standarda. Tudi če proizvod ni potrebno spremeniti, je potrebno pridobiti, na primer, nov certifikat o ES-pregledu tipa z upoštevanjem nadomestnega standarda.

Če pa v postopek ugotavljanja skladnosti ni bil vključen priglašeni organ, mora proizvajalec sam proučiti, kako sprememba standarda vpliva na izpolnjevanje bistvenih zahtev.

 

OSEBNA VAROVALNA OPREMA

Pravilnik o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 29/05, 23/06, 17/11 – ZTZPUS-1 in 76/11)

Evropska direktiva: Direktiva Sveta 89/686/EEC o osebni varovalni opremi

Oznaka standarda

Naslov standarda

Referenčni
standard

Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti

Opomba 1

SIST EN ISO 9151:2017

Varovalna obleka pred učinki toplote in ognja - Določanje prenosa toplote pri izpostavljenosti plamenu (ISO 9151:2016)

EN ISO 9151:2016

30-Jun-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTIVNI MEDICINSKI PRIPOMOČKI ZA VSADITEV

Pravilnik o medicinskih pripomočkih  (Uradni list RS, št. 37/2010, 66/2012)

Evropska direktiva: Direktiva Sveta 98/79/ES o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih

Oznaka standarda

Naslov standarda

Referenčni
standard

Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti

Opomba 1

SIST EN ISO 15197:2015

Diagnostični preskusni sistemi in vitro - Zahteve za sisteme nadzora glukoze v krvi za samopreskušanje pri obravnavi sladkorne bolezni (ISO 15197:2013)

EN ISO 15197:2015

30-Jun-2017

SIST EN ISO 23640:2015

Diagnostični medicinski pripomočki in vitro - Ocena stabilnosti diagnostičnih reagentov in vitro (ISO 23640:2011)

EN ISO 23640:2015

30-Jun-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RADIJSKA IN TERMINALSKA OPREMA

Pravilnik o radijski in terminalski opremi (Uradni list RS, št. 17/2009)

Evropska zakonodaja: Direktiva Sveta 1999/5/EC o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi

Oznaka standarda

Naslov standarda

Referenčni
standard

Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti

Opomba 1

SIST EN 301 908-2 V7.1.1:2016

Celična omrežja IMT - Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE - 2. del: CDMA z neposrednim razprševanjem (“Direct Spread”) (UTRA FDD) (UE)

ETSI EN 301 908-2 V7.1.1 (2015-12)

12-Jun-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STROJI

Pravilnik o varnosti strojev (Uradni list RS, št. 75/2008)

Evropska direktiva: Direktiva sveta 2006/42/EC o strojih

Oznaka standarda

Naslov standarda

Referenčni
standard

Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti

Opomba 1

SIST EN ISO 11111-2:2005/A2:2017

Dopolnilo A2:2017 k standardu SIST EN ISO 11111-2:2005

EN ISO 11111-2:2005/A2:2016

09-Jun-2017

SIST EN ISO 11111-3:2005/A2:2017

Dopolnilo A2:2017 k standardu SIST EN ISO 11111-3:2005

EN ISO 11111-3:2005/A2:2016

09-Jun-2017

SIST EN ISO 11111-4:2005/A2:2017

Dopolnilo A2:2017 k standardu SIST EN ISO 11111-4:2005

EN ISO 11111-4:2005/A2:2016

09-Jun-2017

SIST EN ISO 11111-5:2005/A2:2017

Dopolnilo A2:2017 k standardu SIST EN ISO 11111-5:2005

EN ISO 11111-5:2005/A2:2016

09-Jun-2017

SIST EN ISO 11111-6:2005/A2:2017

Dopolnilo A2:2017 k standardu SIST EN ISO 11111-6:2005

EN ISO 11111-6:2005/A2:2016

09-Jun-2017

SIST EN ISO 11111-7:2005/A2:2017

Dopolnilo A2:2017 k standardu SIST EN ISO 11111-7:2005

EN ISO 11111-7:2005/A2:2016

09-Jun-2017

SIST EN 15503:2010+A2:2016

Oprema za nego vrta - Vrtni pihalniki, vrtni sesalniki in vrtni pihalniki/sesalniki - Varnost

EN 15503:2009+A2:2015

30-Jun-2017

 

SIST EN ISO 5395-2:2014/A1:2017

Dopolnilo A1:2017 k standardu SIST EN ISO 5395-2:2014

EN ISO 5395-2:2013/A1:2016

30-Jun-2017

SIST EN ISO 8528-13:2016

Agregati za proizvodnjo izmeničnega toka, gnani z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem - 13. del: Varnost (ISO 8528-13:2016)

EN ISO 8528-13:2016

30-Jun-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIZKONAPETOSTNA OPREMA

Pravilnik o omogočanju dostopnosti električne opreme na trgu, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (Uradni list RS, št. 39/16)

Evropska zakonodaja: Direktiva Sveta 2006/95/EC o uskladitvi zakonodaje držav članic v zvezi z električno opremo, konstruirano za uporabo znotraj določenih napetostnih mej

Oznaka standarda

Naslov standarda

Referenčni
standard

Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti

Opomba 1

SIST EN 60947-4-3:2014

Nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave - 4-3. del: Kontaktorji in motorski zaganjalniki, polprevodniški krmilniki in kontaktorji na izmenični tok za nemotorske obremenitve (IEC 60947-4-3:2014)

EN 60947-4-3:2014

11-Jun-2017

SIST EN 62196-1:2012/A12:2014

Dopolnilo 12:2014 k standardu SIST EN 62196-1:2012/

EN 62196-1:2012/A12:2014

16-Jun-2017

SIST EN 62196-2:2012/A12:2014

Dopolnilo 12:2014 k standardu SIST EN 62196-2:2012/

EN 62196-2:2012/A12:2014

16-Jun-2017

SIST EN 60825-1:2014

Varnost laserskih izdelkov - 1. del: Klasifikacija opreme in zahteve (IEC 60825-1:2014)

EN 60825-1:2014

19-Jun-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEKTROMAGNETNA ZDRUŽLJIVOST

Pravilnik o elektromagnetni združljivosti (Uradni list RS, št. 39/2016)

Evropska direktiva: Direktiva 2014/30/EU o uskladitvi zakonodaje držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo (prenovitev

Oznaka standarda

Naslov standarda

Referenčni
standard

Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti

Opomba 1

SIST EN 60947-4-3:2014

Nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave - 4-3. del: Kontaktorji in motorski zaganjalniki, polprevodniški krmilniki in kontaktorji na izmenični tok za nemotorske obremenitve (IEC 60947-4-3:2014)

EN 60947-4-3:2014

11-Jun-2017

SIST EN 61008-1:2013

Odklopniki na preostali (residualni) tok brez vgrajene nadtokovne zaščite za gospodinjsko in podobno rabo (RCCB's) - 1. del: Splošna pravila (IEC 61008-1:2010, spremenjen)

EN 61008-1:2012

18-Jun-2017

SIST EN 61009-1:2013

Odklopniki na preostali (residualni) tok z vgrajeno nadtokovno zaščito za gospodinjsko in podobno rabo (RCBO's) - 1. del: Splošna pravila (IEC 61009-1:2010, spremenjen)

EN 61009-1:2012

18-Jun-2017

SIST EN 62423:2013

Odklopniki na preostali (residualni) tok tipov F in B z vgrajeno nadtokovno zaščito ali brez nje za gospodinjsko in podobno uporabo (IEC 62423:2009, spremenjen)

EN 62423:2012

19-Jun-2017

SIST EN 61000-3-2:2014

Elektromagnetna združljivost (EMC) - 3-2. del: Mejne vrednosti - Mejne vrednosti za oddajanje harmonskih tokov (vhodni tok opreme do vključno 16 A na fazo)

EN 61000-3-2:2014

30-Jun-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADBENI PROIZVODI

Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro) (Uradni list RS, št. 82/2013)

Evropska zakonodaja: Uredba (EU) št. 305/2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EG

Oznaka standarda

Naslov standarda

Referenčni
standard

Konec prehodnega obdobja

 

Opomba 4

SIST EN 771-1:2011

+A1:2015

Specifikacija za zidake - 1. del: Opečni zidaki

EN 771-1:2011

10-Jun-2017

SIST EN 771-2:2011

+A1:2015

Specifikacija za zidake - 2. del: Apneno peščeni zidaki

EN 771-2:2011

10-Jun-2017

SIST EN 771-3:2011

+A1:2015

Specifikacija za zidake - 3. del: Betonski zidaki (kompaktni in lahki agregati)

EN 771-3:2011

10-Jun-2017

SIST EN 771-4:2011

+A1:2015

Specifikacija za zidake - 4. del: Zidaki iz avtoklaviranega celičnega betona

EN 771-4:2011

10-Jun-2017

SIST EN 771-5:2011

+A1:2015

Specifikacija za zidake - 5. del: Zidaki iz umetnega kamna

EN 771-5:2011

10-Jun-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZNAČEVANJE SESALNIKOV Z ENERGIJSKIMI NALEPKAMI

Energetski zakon (EZ-1, Uradni list RS, št. 17/2014, 81/2015)

Evropska zakonodaja: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 665/2013 z dne 3. maja 2013 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem sesalnikov z energijskimi nalepkami

Oznaka standarda

Naslov standarda

Referenčni
standard

Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti

Opomba 1

SIST EN 60704-2-1:2015

Gospodinjski in podobni električni aparati - Postopek preskušanja za ugotavljanje zvočnega hrupa v zraku - 2-1. del: Posebne zahteve za sesalnike prahu (IEC 60704-2-1:2014)

EN 60704-2-1:2015

26-Jun-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKOLJSKO PRIMERNA ZASNOVA GOSPODINJSKIH PRALNIH STROJEV

Energetski zakon (EZ-1, Uradni list RS, št. 17/2014, 81/2015)

Evropska zakonodaja: Uredba Komisije (EU) št. 1015/2010 z dne 10. novembra 2010 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2009/125/ES v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo gospodinjskih pralnih strojev

Oznaka standarda

Naslov standarda

Referenčni
standard

Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti

Opomba 1

SIST EN 60456:2016

Gospodinjski pralni stroji - Metode za merjenje funkcionalnosti

EN 60456:2016

14-Jun-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPOMBE:

Opomba 1: Običajno bo datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti, datum preklica, ki ga določi Evropska organizacija za standardizacijo, vendar je treba opozoriti uporabnike teh standardov na dejstvo, da je v nekaterih izjemnih primerih to lahko drugače.

Opomba 4: Konec prehodnega obdobja je enak datumu, do katerega je treba razveljaviti nasprotujoče nacionalne tehnične specifikacije in mora domneva o skladnosti temeljiti na harmoniziranih evropskih specifikacijah (harmoniziranih standardih ali evropskih tehničnih soglasjih), sta na voljo na strani http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cp.hs&cpr=Y informacijskega sistema NANDO Evropske komisije. Če se usklajeni standard nadomesti z novo različico, se lahko obe različici standarda uporabita za pritrditev znaka CE do konca njune veljavnosti.