Novosti pri hEN pod direktivami novega pristopa -2017-05

Pripravila: Enisa Šmrković, Kontaktna točka SIST

V 3. členu Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS) je določeno, da smejo biti proizvodi dani v promet oziroma se smejo začeti uporabljati oziroma se smejo uporabljati samo, če so skladni s predpisanimi tehničnimi zahtevami, če je bila njihova skladnost ugotovljena po predpisanem postopku in če so označeni v skladu s predpisi.

Na podlagi spodaj navedenih objavljenih zadnjih Seznamov standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami določenih direktiv novega pristopa, je z datumom, ki je naveden v seznamu, obvezen začetek uporabe določenih harmoniziranih standardov (navedenih v spodnjih tabelah).

Vsi standardi, katerim veljavnost preneha in so nadomeščeni z nadomestnim (tj. "novim") standardom, imajo določeno prehodno obdobje.

Prehodno obdobje je po navadi obdobje med datumom objave novega standarda in datumom umika nadomeščenega (tj. "starega") standarda. V tem prehodnem obdobju lahko proizvajalci proizvajajo izdelke po obeh standardih, po nadomestnem ali nadomeščenem standardu. Prehodno obdobje se konča z datumom, ki ga določi CENELEC oziroma Komisija EU. Šteje se, da po tem datumu uporaba nadomeščenega standarda ne ustvarja več domneve o skladnosti.

Tako od navedenega datuma dalje velja, da proizvajalec ne sme več dajati na trg proizvodov, ki so bili izdelani po "starem", tj. nadomeščenem standardu, saj ti proizvodi niso več skladni z zahtevami posameznih direktiv novega pristopa.

Proizvajalci opreme morajo biti seznanjeni s temi spremembami in so odgovorni za prilagoditev oziroma spremembe izdelkov ter morajo posledično zagotoviti njihovo varnost. Prav tako so proizvajalci dolžni slediti napredku tehnike in dobri inženirski praksi.

Če je bil v postopke ugotavljanja skladnosti po nadomeščenem standardu vključen priglašeni organ (angl. notified body), mora ta organ proučiti, če proizvod izpolnjuje vse bistvene zahteve tudi pri uporabi nadomestnega standarda. Tudi če proizvod ni potrebno spremeniti, je potrebno pridobiti, na primer, nov certifikat o ES-pregledu tipa z upoštevanjem nadomestnega standarda.

Če pa v postopek ugotavljanja skladnosti ni bil vključen priglašeni organ, mora proizvajalec sam proučiti, kako sprememba standarda vpliva na izpolnjevanje bistvenih zahtev.

 

OSEBNA VAROVALNA OPREMA

Pravilnik o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 29/05, 23/06, 17/11 – ZTZPUS-1 in 76/11)

Evropska direktiva: Direktiva Sveta 89/686/EEC o osebni varovalni opremi

Oznaka standarda

Naslov standarda

Referenčni
standard

Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti

Opomba 1

SIST EN 388:2016

Varovalne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

EN 388:2016

31-May-2017

SIST EN 892:2012+A1:2016

Gorniška oprema - Dinamično obremenjene gorniške vrvi - Varnostne zahteve in preskusne metode

EN 892:2012+A1:2016

31-May-2017

SIST EN ISO 20471:2013/A1:2017

Dopolnilo A1:2017 k standardu SIST EN ISO 20471:2013

EN ISO 20471:2013/A1:2016

31-May-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opomba 1: Običajno bo datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti, datum preklica, ki ga določi Evropska organizacija za standardizacijo, vendar je treba opozoriti uporabnike teh standardov na dejstvo, da je v nekaterih izjemnih primerih to lahko drugače.