Novosti pri hEN pod direktivami novega pristopa -2017-04

Pripravila: Enisa Šmrković, Kontaktna točka SIST

V 3. členu Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS) je določeno, da smejo biti proizvodi dani v promet oziroma se smejo začeti uporabljati oziroma se smejo uporabljati samo, če so skladni s predpisanimi tehničnimi zahtevami, če je bila njihova skladnost ugotovljena po predpisanem postopku in če so označeni v skladu s predpisi.

Na podlagi spodaj navedenih objavljenih zadnjih Seznamov standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami določenih direktiv novega pristopa, je z datumom, ki je naveden v seznamu, obvezen začetek uporabe določenih harmoniziranih standardov (navedenih v spodnjih tabelah).

Vsi standardi, katerim veljavnost preneha in so nadomeščeni z nadomestnim (tj. "novim") standardom, imajo določeno prehodno obdobje.

Prehodno obdobje je po navadi obdobje med datumom objave novega standarda in datumom umika nadomeščenega (tj. "starega") standarda. V tem prehodnem obdobju lahko proizvajalci proizvajajo izdelke po obeh standardih, po nadomestnem ali nadomeščenem standardu. Prehodno obdobje se konča z datumom, ki ga določi CENELEC oziroma Komisija EU. Šteje se, da po tem datumu uporaba nadomeščenega standarda ne ustvarja več domneve o skladnosti.

Tako od navedenega datuma dalje velja, da proizvajalec ne sme več dajati na trg proizvodov, ki so bili izdelani po "starem", tj. nadomeščenem standardu, saj ti proizvodi niso več skladni z zahtevami posameznih direktiv novega pristopa.

Proizvajalci opreme morajo biti seznanjeni s temi spremembami in so odgovorni za prilagoditev oziroma spremembe izdelkov ter morajo posledično zagotoviti njihovo varnost. Prav tako so proizvajalci dolžni slediti napredku tehnike in dobri inženirski praksi.

Če je bil v postopke ugotavljanja skladnosti po nadomeščenem standardu vključen priglašeni organ (angl. notified body), mora ta organ proučiti, če proizvod izpolnjuje vse bistvene zahteve tudi pri uporabi nadomestnega standarda. Tudi če proizvod ni potrebno spremeniti, je potrebno pridobiti, na primer, nov certifikat o ES-pregledu tipa z upoštevanjem nadomestnega standarda.

Če pa v postopek ugotavljanja skladnosti ni bil vključen priglašeni organ, mora proizvajalec sam proučiti, kako sprememba standarda vpliva na izpolnjevanje bistvenih zahtev.

NIZKONAPETOSTNA OPREMA

Pravilnik o omogočanju dostopnosti električne opreme na trgu, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (Uradni list RS, št. 39/16)

Evropska zakonodaja: Direktiva Sveta 2014/35/EC o uskladitvi zakonodaje držav članic v zvezi omogočanjem dostopnosti na trgu električne opreme, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej

Oznaka standarda

Naslov standarda

Referenčni
standard

Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti

Opomba 1

SIST EN 60034-8:2007/A1:2014

Dopolnilo A1:2014 k standardu SIST EN 60034-8:2007

EN 60034-8:2007/A1:2014

24-Apr-2017

SIST EN 60335-2-31:2015

Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-31. del: Posebne zahteve za kuhinjske nape

EN 60335-2-31:2014

28-Apr-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Opomba 1: Običajno bo datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti, datum preklica, ki ga določi Evropska organizacija za standardizacijo, vendar je treba opozoriti uporabnike teh standardov na dejstvo, da je v nekaterih izjemnih primerih to lahko drugače.

 

GRADBENI PROIZVODI

Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro) (Uradni list RS, št. 82/2013)

Evropska zakonodaja: Uredba (EU) št. 305/2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EG

Oznaka standarda

Naslov standarda

Referenčni
standard

Konec prehodnega obdobja

 

Opomba 4

SIST EN 54-12:2015

Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje - 12. del: Dimni javljalniki - Linijski javljalniki z optičnim žarkom

EN 54-12:2015

08-Apr-2017

SIST EN 494:2013

+A1:2015

Vlaknato-cementne valovite strešne plošče in fazonski kosi - Specifikacija za izdelek in preskusne metode

EN 494:2012

08-Apr-2017

SIST EN 771-6:2011

+A1:2015

Specifikacija za zidake - 6. del: Zidaki iz naravnega kamna

EN 771-6:2011

08-Apr-2017

SIST EN 1469:2015

Proizvodi iz naravnega kamna - Plošče za navpične in stropne obloge - Zahteve

EN 1469:2004

08-Apr-2017

SIST EN 13964:2014

Viseči stropi - Zahteve in preskusne metode

EN 13964:2004

 

 

 

08-Apr-2017

SIST EN 14216:2015

Cement - Sestava, zahteve in merila skladnosti za posebne cemente z zelo nizko toploto hidratacije

EN 14216:2004

08-Apr-2017

SIST EN 14399-1:2015

Visokotrdnostne strukturne vijačne zveze za prednapetje - 1. del: Splošne zahteve

EN 14399-1:2005

08-Apr-2017

Opomba 4: Konec prehodnega obdobja je enak datumu, do katerega je treba razveljaviti nasprotujoče nacionalne tehnične specifikacije in mora domneva o skladnosti temeljiti na harmoniziranih evropskih specifikacijah (harmoniziranih standardih ali evropskih tehničnih soglasjih), sta na voljo na strani