Novosti pri hEN pod direktivami novega pristopa -2017-03

Pripravila: Enisa Šmrković, Kontaktna točka SIST

V 3. členu Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS) je določeno, da smejo biti proizvodi dani v promet oziroma se smejo začeti uporabljati oziroma se smejo uporabljati samo, če so skladni s predpisanimi tehničnimi zahtevami, če je bila njihova skladnost ugotovljena po predpisanem postopku in če so označeni v skladu s predpisi.

Na podlagi spodaj navedenih objavljenih zadnjih Seznamov standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami določenih direktiv novega pristopa, je z datumom, ki je naveden v seznamu, obvezen začetek uporabe določenih harmoniziranih standardov (navedenih v spodnjih tabelah).

Vsi standardi, katerim veljavnost preneha in so nadomeščeni z nadomestnim (tj. "novim") standardom, imajo določeno prehodno obdobje.

Prehodno obdobje je po navadi obdobje med datumom objave novega standarda in datumom umika nadomeščenega (tj. "starega") standarda. V tem prehodnem obdobju lahko proizvajalci proizvajajo izdelke po obeh standardih, po nadomestnem ali nadomeščenem standardu. Prehodno obdobje se konča z datumom, ki ga določi CENELEC oziroma Komisija EU. Šteje se, da po tem datumu uporaba nadomeščenega standarda ne ustvarja več domneve o skladnosti.

Tako od navedenega datuma dalje velja, da proizvajalec ne sme več dajati na trg proizvodov, ki so bili izdelani po "starem", tj. nadomeščenem standardu, saj ti proizvodi niso več skladni z zahtevami posameznih direktiv novega pristopa.

Proizvajalci opreme morajo biti seznanjeni s temi spremembami in so odgovorni za prilagoditev oziroma spremembe izdelkov ter morajo posledično zagotoviti njihovo varnost. Prav tako so proizvajalci dolžni slediti napredku tehnike in dobri inženirski praksi.

Če je bil v postopke ugotavljanja skladnosti po nadomeščenem standardu vključen priglašeni organ (angl. notified body), mora ta organ proučiti, če proizvod izpolnjuje vse bistvene zahteve tudi pri uporabi nadomestnega standarda. Tudi če proizvod ni potrebno spremeniti, je potrebno pridobiti, na primer, nov certifikat o ES-pregledu tipa z upoštevanjem nadomestnega standarda.

Če pa v postopek ugotavljanja skladnosti ni bil vključen priglašeni organ, mora proizvajalec sam proučiti, kako sprememba standarda vpliva na izpolnjevanje bistvenih zahtev.

NIZKONAPETOSTNA OPREMA

Pravilnik o omogočanju dostopnosti električne opreme na trgu, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (Uradni list RS, št. 39/16)

Evropska zakonodaja: Direktiva Sveta 2014/95/EC o uskladitvi zakonodaje držav članic v zvezi omogočanjem dostopnosti na trgu električne opreme, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej

Oznaka standarda

Naslov standarda

Referenčni
standard

Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti

Opomba 1

SIST EN 60695-2-11:2014

Preskušanje požarne ogroženosti - 2-11. del: Preskusne metode z žarilno žico - Preskušanje vnetljivosti končnega proizvoda z žarilno žico in navodila IEC (GWEPT) (IEC 60695-2-11:2014)

EN 60695-2-11:2014

13-Mar-2017

SIST EN 60831-1:2015

Samoozdravljivi vzporedni energetski kondenzatorji za izmenične tokovne sisteme z naznačeno napetostjo do vključno 1000 V - 1. del: Splošno - Lastnosti, preskušanje in razvrščanje - Varnostne zahteve - Navodilo za inštaliranje in obratovanje

EN 60831-1:2014

18-Mar-2017

SIST EN 60831-2:2014

Samoozdravljivi vzporedni energetski kondenzatorji za izmenično-tokovne sisteme z naznačeno napetostjo do vključno 1000 V - 2. del: Preskus na staranje, samoozdravitev in porušitev (IEC 60831-2:2014)

EN 60831-2:2014

19-Mar-2017

SIST EN 60695-10-2:2015

Preskušanje požarne ogroženosti - 10-2. del: Nenormalna vročina - Preskus s krogličnim pritiskom

EN 60695-10-2:2014

26-Mar-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opomba 1: Običajno bo datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti, datum preklica, ki ga določi Evropska organizacija za standardizacijo, vendar je treba opozoriti uporabnike teh standardov na dejstvo, da je v nekaterih izjemnih primerih to lahko drugače.

 

RADIJSKA IN TERMINALSKA OPREMA

Pravilnik o radijski in terminalski opremi (Uradni list RS, št. 17/2009)

Evropska zakonodaja: Direktiva Sveta 1999/5/EC o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi

Oznaka standarda

Naslov standarda

Oznaka referenčnega standarda

Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti

Opomba 1

SIST EN 55032:2012

Elektromagnetna združljivost večpredstavnostne opreme – Zahteve glede elektromagnetnega sevanja
(CISPR 32:2012)

EN 55032:2012

05-Mar-2017

 

Opomba 1: Običajno bo datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti, datum preklica, ki ga določi Evropska organizacija za standardizacijo, vendar je treba opozoriti uporabnike teh standardov na dejstvo, da je v nekaterih izjemnih primerih to lahko drugače.

 

ELEKTROMAGNETNA ZDRUŽLJIVOST

Pravilnik o elektromagnetni združljivosti (Uradni list RS, št. 39/2016)

Evropska direktiva: Direktiva 2014/30/EU o uskladitvi zakonodaje držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo (prenovitev)

Oznaka standarda

Naslov standarda

Oznaka referenčnega standarda

Datum, po katerem
uporaba
 nadomeščenega
standarda več ne
 ustvarja domneve o skladnosti

Opomba 1

SIST EN 55032:2012

Elektromagnetna združljivost večpredstavnostne opreme - Zahteve glede elektromagnetnega sevanja (CISPR 32:2012)

EN 55032:2012

05-Mar-2017

SIST EN 60974-10:2014

Oprema za obločno varjenje - 10. del: Zahteve za elektromagnetno združljivost (EMC) (IEC 60974-10:2014)

EN 60974-10:2014

13-Mar-2017

Opomba 1: Običajno bo datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti, datum preklica, ki ga določi Evropska organizacija za standardizacijo, vendar je treba opozoriti uporabnike teh standardov na dejstvo, da je v nekaterih izjemnih primerih to lahko drugače.