Novosti, ki jih prinaša NOVA serija standardov SIST EN 61439

 Vabilo s prijavnico na seminar ( 167 kB )


 

Datum: 26. oktober 2017
Ura: 9.45 do 14.00
Kraj: SIST, Šmartinska cesta 152, Ljubljana (predavalnica v 2. nadstropju) 

 

Uvod

V Evropski uniji je na podlagi »nizkonapetostne direktive« zakonska zahteva, da morajo vse električne naprave, priključene na izmenično napetost med 50 V in 1.000 V in na enosmerno napetost med 75 V in 1.500 V, biti varne.

Ta varnost se izraža tako, da proizvajalec izda izjavo o skladnosti in proizvod označi z znakom »CE«, ko  opravi preglede, preskuse in meritve po seriji standardov SIST EN 61439, ki je objavljen v Evropskem uradnem listu. Ti standardi so bili sprejeti kot nacionalni standardi v vseh državah članicah Evropske unije, kot DIN/VDE EN, ÖVE/ÖNORM EN, BS EN itd. Tehnična vsebina standardov je povsod enaka.

Standard SIST EN 61439-1 Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav - 1. del: Splošna pravila, je osnovni in je povezan z ostalimi standardi za proizvode v delih SIST EN 61439-2 do 7. Že iz naslova standarda »splošna pravila« lahko sklepamo, da v njem ni nobenih zahtev za sam proizvod. Opisuje pogoje obratovanja, zahteve za načrtovanje, tehnične lastnosti in zahteve za ugotavljanje skladnost ter navaja izraze in definicije. Podrobno formulira zahteve v zvezi s kratkostično vzdržljivostjo, tokovno obremenitvijo, odpornostjo proti toploti in določa, kako se določijo naznačene vrednosti sestavnih delov, ki so bistvene za pravilno delovanje stikalno krmilne naprave.

V definicijah tega standarda najdemo izraz: izvirni izdelovalec, to je proizvajalec sestava, ki je načrtoval in izdelal proizvod, ter izdelovalec sestava, to je pravna oseba, ki je sestav namestila in prevzela odgovornost. Z drugimi besedami povedano, sta to proizvajalec in inštalater.

Na seminarju vas bomo seznanili s tehnično zakonodajo, povezavo med evropskimi direktivami, zakonsko podlago za sklicevanje na slovenske standarde v predpisih, postopkih ugotavljanja skladnosti, nivojih standardizacije, pripravo standardov in veljavnost ter prehodna obdobja standardov. Poleg tega bomo predstavili povezavo med standardi in zahtevami v Pravilniku o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah in Tehnični smernici TSG-N-002:2013 Nizkonapetostne električne inštalacije. Nakazali bomo tudi pristojnosti preglednikov električnih inštalacij za zahteve razdelilnikov, kot sestave imenuje tehnična smernica.

Namen seminarja je seznanitev in razumevanje načrtovanja stikalno krmilnih naprav po ustrezni zakonodaji oziroma standardih. Poudariti velja, da ta seminar ne more nadomestiti podrobnih informacij iz serije standardov SIST EN 61439, ampak daje samo pregled nad zahtevami v standardih. Vsak posamezni uporabnik sestava ali kot načrtovalec, inštalater, dobavitelj ali naročnik, se bo moral seznaniti s podrobnostmi. V ta namen bodo udeleženci prejeli tehnično poročilo SIST-TP IEC/TR 61439-0:2016 Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav - 0. del: Navodila za specificiranje sestavov.

 

Predstavitev je namenjena

Odgovornim za :

 • upoštevanje tehnične zakonodaje v podjetju ali pri načrtovanju,
 • postopke ugotavljanja skladnosti,
 • pripravo in izdelavo projektov električnih naprav in inštalacij,
 • trženje, dobavo, sklepanje pogodb, načrtovanje, izdelavo in inštaliranje sestavov (razdelilnikov).

 

Kaj boste pridobili z udeležbo

 • seznanili se boste zakonodajo oziroma predpisi in standardi, ki so potrebni pri ugotavljanju skladnosti za proizvode,
 • seznanili se boste z vsebino tehnične dokumentacije in navodil za uporabo,
 • seznanili se boste s pripravo in vsebino standardov, ki se uporabljajo pri projektiranju sestavov (razdelilnikov),
 • seznanili se boste z zahtevami iz tehnične smernice, ki se nanašajo na razdelilnike.

Vsak udeleženec bo prejel tudi original standard SIST-TP IEC/TR 61439-0:2016 (slovenski jezik, papirna različica).

 

Program

9.45–10.00   Sprejem in registracija udeležencev

10.00–10.45   Tehnična zakonodaja (splošno)

 • Direktive v povezavi s sestavi (razdelilniki)
 • Veljavnost evropske zakonodaje v Sloveniji
 • Tehnična (evropska) zakonodaja v Sloveniji
 • Zakonska podlaga za sklicevanje na slovenske standarde v predpisih

10.45–11.30   Skladnost – dokazilo

 • Seznam harmoniziranih standardov (LVD)
 • Seznam harmoniziranih standardov (EMC)

Standardizacija

 • Nivoji in področja standardizacije
 • Osnovna načela standardizacije
 • Definicije v zvezi s standardi (Electropedia, Glossary)
 • Vloga standardov v zakonodaji
 • Priprava standardov na različnih nivojih
 • Načini sklicevanja na standarde
 • Iskanje standardov v katalogu SIST

11.30–12.00   Odmor

12.00–13.15  Struktura standardov SIST EN 61439

 • Postopek sprejemanja in področje SIST EN 61439
 • Veljavnost in prehodno obdobje SIST EN 61439
 • Vzroki za nov SIST EN 61439
 • Kazalo SIST EN 61439-1
 • Standard SIST EN 62208 (Prazna ohišja za sestave nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav - Splošne zahteve)
 • Kaj iz SIST EN 62208 v SIST EN 61439-1
 • Nove napetosti pri kosovnem preverjanje po SIST EN 61439-1

13.15–13.40   Vpliv serije standardov SIST EN 61439 na

 • Tehnično smernico za električne inštalacije
 • Delo preglednikov električnih inštalacij

13.40–14.00   Vprašanja

 

Izvajalec

Ervin Sršen
 

Ervin Sršen

Ervin Seršen je urednik elektrotehniške revije Er, kjer ureja revijo, izbira članke, ki so primerni za objavo in motivira strokovnjake za pisanje člankov. Je tudi častni član v tehničnih odborih v Slovenskem inštitutu za standardizacijo. V prvem mandatu je bil tudi predsednik Strokovnega sveta za področje elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij in je član tudi v tretjem mandatu. V Elektrotehniški zveze Slovenije sodeluje v komisiji za standardizacijo in terminologijo ter pri prevajanju standardov.

Po zaključenem študiju elektrotehnike na Fakulteti elektrotehniko v Ljubljani se je zaposlil v Gorenju, kjer je prehodil pot od konstruktorja, preskuševalca v laboratoriju, vodje razvoja hladilno zamrzovalnih aparatov, inženirja konzultanta do odgovornega preskuševalca. Na Uradu za standardizacijo in meroslovje je bil svetovalec direktorja in tehničnih sekretar v različnih tehničnih odborih. Na Javni agenciji za energijo se je ukvarjal s kakovostjo električne energije in vodil slovenski del v evropskem projektu E-TRACK-II. Pripravlja strokovne referate, je reden predavatelj na Kotnikovih dnevih v Radencih in objavlja prispevke v elektrotehniški reviji Er.