NOVE ZAHTEVE ZA NIZKONAPETOSTNE ELEKTRIČNE PROIZVODE, ELEKTRONSKO OPREMO IN PROIZVODE, POVEZANE Z ENERGIJO

 Vabilo s prijavnico na seminar ( 180 kB )


Datum: 18. maj 2017

Ura: 10.00 - 14.00
Kraj: SIST, Šmartinska cesta 152, Ljubljana (predavalnica v 2. nadstropju) 

 

Uvod

Proizvajalci, distributerji, instalaterji, trgovci in uvozniki so bili že pred dobrim letom dni soočeni z obveznostjo prehoda na dve novi direktivi, implementirani v slovenskih pravilnikih, objavljenih v Uradnem listu RS, št. 39/2016:

 • Pravilniku o omogočanju dostopnosti električne opreme na trgu, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej, ki povzema nizkonapetostno direktivo 2014/35/EU (LVD) in
 • Pravilniku o elektromagnetni združljivosti, ki določa zahteve za elektromagnetno združljivost opreme, njeno dajanje na trg in omogočanje dostopnosti na trgu v skladu z Direktivo 2014/30/EU (EMC).

Za zagotavljanje skladnih električnih in elektronskih proizvodov je potrebno upoštevati krovno zakonodajo, prav tako pa uporabljati določila posameznih ustreznih harmoniziranih standardov, ki določajo zahteve za njihovo skladnost. Obvezno je izvesti ustrezne postopke ugotavljanja skladnosti, izvesti preskušanja in certificiranje proizvodov ter zagotoviti skladnost, združljivost in nemoteno delovanje aparatov za evropski in druge pomembne trge.

Posebna skrb mora biti posvečena tovrstnim proizvodom tudi ko postanejo odpadni, t.j ob zaključku njihovega cikla uporabe. Zadostiti je treba zahtevam Uredbe o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo. Nekaj evropskih uredb je vezanih tudi na skladnost gospodinjskih in drugih proizvodov, povezanih z energijo, ki še dodatno določajo zahteve zanje.

Seminar ponuja celovit pregled zahtev za električne in elektronske proizvode skozi celoten življenjski cikel od načrtovanja, izdelave, vgradnje, morebitne ponovne uporabe ali odstranitve, s poudarkom na spremembah direktiv z že uveljavljenim obveznim začetkom uporabe  na mejni datum 20.4.2016.

 

Predstavitev je namenjena

 • proizvajalcem električnih in elektronskih proizvodov, njihovih sklopov ter strojev, ki so priključeni na električno napetost ali krmiljeni z elektronskimi aparati,
 • vodjem proizvodnje, vodjem razvoja in/ali kontrole, vodjem nabave in marketinga,
 • tehnologom in pripravljavcem tehnične dokumentacije, tehnične mape in varnostnih informacij,
 • odgovornim osebam za ustreznost in varnost proizvodov ter ustrezno dajanje na trg ali v vgradnjo.

 

Kaj boste pridobili z udeležbo?

 • spoznali boste zakonodajo in standarde, ki so podlaga za določanje obveznih postopkov ugotavljanja skladnosti električnih in elektronskih proizvodov,
 • izvedeli, katere so bistvene spremembe med prejšnjimi in novimi direktivami,
 • dobili smernice in odgovore o njihovi implementaciji,
 • predstavljeno bo ravnanje z odpadno opremo in označevanje le-te.

Teoretični del bo podprt s primeri in slikovnim gradivom iz prakse, vezano na proizvodnjo, tehnično dokumentacijo, vzdrževanje in razgradnjo ter z ugotovitvami nadzora na terenu.

 

Program

9.45 – 10.00 Sprejem in registracija udeležencev

10.00 – 10.45  Zakonodaja in standardi

 • Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1)
 • zahteve pravilnikov za nizkonapetostno opremo (LVD) in elektromagnetno združljivost (EMC)
 • novosti in spremembe glede na nadomeščene pravilnike
 • skladnost s harmoniziranimi, mednarodnimi in nacionalnimi standardi,  kako in katere uporabiti?
 • kontaktna točka za proizvode

10.45 – 11.30 Postopek in koraki pri izpolnjevanju zahtev skladnosti

 • uvedba in izvedba postopka ugotavljanja skladnosti
 • izbira ustreznih standardov za proizvode
 • notranja kontrola proizvodnje in izdelava tehnične dokumentacije
 • izvedba preskušanja in sodelovanje z zunanjimi priglašenimi organi
 • izdelava CE oznake in izjave (EU) o skladnosti

11.30 – 12.00 Odmor

12.00 – 12.30 Naloge in odgovornosti subjektov v tržni verigi (proizvodnja – prodaja – odstranjevanje)

 • vloga in nove odgovornosti proizvajalcev, pooblaščenih zastopnikov, distributerjev, uvoznikov
 • dokumentacija za tržni nadzor
 • dokumentacija za potrošnika
 • primeri listin in dokumentacije, ki mora spremljati proizvode na trgu (gotovi, delno dokončani, sestavljeni proizvodi, servisirani proizvodi)
 • primeri izjav in drugih dokumentov po novih zahtevah

12.30 – 13.15 Okoljsko primerna zasnova in ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo

 • direktiva 2009/125/ES in 2005/32/ES ter uredbe za njuno izvajanje  glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki rabijo energijo
 • energijsko označevanje proizvodov
 • Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (OEE)
 • označevanje proizvodov glede ravnanja z njimi

13.15 – 13.40 Tržni nadzor in primeri iz prakse

 • primeri izvedenega tržnega nadzora; najpogostejše ugotovljene pomanjkljivosti in ukrepi, ki omejujejo trgovanje z nevarnimi proizvodi
 • sistem RAPEX in obveščanje o nevarnih proizvodih
 • koristne spletne informacije in pojasnila pristojnih institucij

13.40 – 14.00 Primeri Udeležencev, odgovori na vprašanja

 

Izvajalka


Emilija Bratož
 

Mag. Emilija Bratož

Mag. Emilija Bratož ima desetletne izkušnje pri vodenju proizvodnje, uvajanja tehnologij in tehnoloških izboljšav ter nadaljnjih petnajst  let delovanja kot svetovalka specialistka za tehnično zakonodajo in standarde v različnih nacionalnih institucijah.

Je ekspert za evropsko zakonodajo na področju notranjega trga, tehničnih zahtev za proizvode, ustrezne uporabe standardov, zakonitosti izvajanja postopkov ugotavljanja skladnosti in CE označevanja. Sodelovala je v tovrstnih projektih Evropske komisije za dežele JV Evrope in Balkana, v Evropski podjetniški mreži EEN ter kot projektni vodja pri različnih razvojnih projektih v podjetjih.

Imenovana je tudi kot evropski ekspert za sodelovanje pri pripravi standardov pri »Small Business Standards – SBS SME« v Bruslju, pri čemer s posebno skrbjo in strokovnostjo zastopa interese malih in srednje velikih podjetij v procesu standardizacije.

Je avtorica on-line priročnika »Od projekta do objekta« Založbe Dashӧfer, številnih strokovnih člankov v reviji Gradbenik, Elektrotehnična revija in drugih. Izvaja seminarje na različnih panožno usmerjenih področjih, podkrepljeno s številnimi primeri in ustreznimi rešitvami iz prakse.

Kot zunanja svetovalka deluje na področju uvedbe in dvigovanja inovativnosti ter razvoja v proizvodnih in storitvenih podjetjih, pisanja projektnih vlog za pridobivanje finančnih sredstev, izvajanja uvedenih projektov ter ustreznega dokumentiranja v skladu s pravili in izvedbenimi roki.

Svetuje tudi pri uvajanju in izvajanju celovitega vodenja sistema kakovosti in ravnanja z okoljem ter uporabe drugih standardov v malih in srednje velikih podjetjih.