Priprava tehnične dokumentacije, ocene tveganja in določitev lastnosti z izvedbo tipskega preskušanja proizvodov

 Vabilo s prijavnico na seminar ( 168 kB )


 

Datum: 24. april 2018
Ura: 10.00 do 14.00
Kraj: SIST, Šmartinska cesta 152, Ljubljana (predavalnica v 2. nadstropju) 

 

 

Uvod

Večina direktiv novega pristopa za tehnično zahtevnejše proizvode od proizvajalcev zahteva izvedbo postopkov ugotavljanja skladnosti po določenih modulih, ki vključujejo tudi tipsko preskušanje lastnosti proizvoda in vpeljevanje, izvajanje in dokumentiranje notranje kontrole proizvodnje, kar proizvajalec krovno opredeli v priročniku/poslovniku notranje kontrole proizvodnje po zahtevah harmoniziranega standarda ali po sistemu vodenja kakovosti.

Kot osnovo za izvajanje vseh zahtev ter posledično dajanje ustreznih in varnih izdelkov na trg po zahtevah pravilnikov, je proizvajalec dolžan pripraviti tudi dokumentacijo o izdelkih in proizvodnem postopku.

Osnovni dokumenti so podrobna tehnična dokumentacija, navodila za uporabo in ustrezna varnostna opozorila. Dokumentacija omogoča ugotavljanje skladnosti proizvodov z ustreznimi zahtevami ter vključuje analizo in oceno tveganja ter iskanja ukrepov za njihovo odstranitev ali omilitev.

Odvisen od kompleksnosti proizvoda in s tem tudi proizvodnega postopka je tudi obseg tehnične dokumentacije in obveza o njenem overjanju ali celo certificiranju notranje kontrole proizvodnje s strani priglašenega organa.

Šele na osnovi izvedenih postopkov, priprave dokumentacije ter dokumentiranja izvajanja kontrole proizvodnje lahko proizvajalec izdelke označi s CE znakom in s polno odgovornostjo izda izjavo o skladnosti zanje.

Odgovor na vprašanje »zakaj« in »kaj« je zakonodaja, na vprašanje »kako« in »koliko« pa bomo odgovorili v teoretičnem delu seminarja in delu na primerih.

Odgovor na vprašanje »zakaj« in »kaj« je zakonodaja, na vprašanje »kako« in »koliko« pa bomo odgovorili v teoretičnem delu seminarja in delu na primerih.

 

Predstavitev je namenjena

 • vodstveni strukturi podjetij,
 • vodjem ali direktorjem razvoja, inženirjem, tehnologom,
 • projektnim managerjem,
 • tržnikom, prodajnikom, nabavnikom v podjetjih,
 • distributerjem, trgovcem ter vsem, ki želite dobiti pregled nad obsegom in vsebino obvezne dokumentacije za proizvode, obrazcev za izvajanje kontrole ter za posredovanje izdelkov in storitev na trg.

 

Kaj boste pridobili z udeležbo?

 • spoznali boste zakonodajo in standarde, ki so podlaga za določanje obveznih postopkov ugotavljanja skladnosti oziroma določanja lastnosti proizvodov,
 • dobili boste pregled nad obvezno vsebino tehnične dokumentacije in navodil za uporabo,
 • spoznali boste ustrezne standarde in njihovo uporabno vsebino,
 • izdelali oceno tveganja, določili ukrepe za varnost ter pripravili varnostna opozorila,
 • predstavljene bodo druge podrobnosti v zvezi z ustreznim dokumentiranjem pred dajanjem proizvodov na trg; za tržni nadzor in potrošnika.

Delo bo potekalo na konkretnih primerih dokumentov za določene proizvode.

 

Program

9.45–10.00 Sprejem in registracija udeležencev

10.00–10.45 Zakonodaja in standardi

 • Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1)
 • pravilniki in zahteve za tehnično zahtevnejše proizvode, seznami harmoniziranih standardov
 • vsebina standardov z zahtevami za ugotavljanje skladnosti

10.45–11.30  Postopek in koraki pri izpolnjevanju zahtev skladnosti

 • uvedba in izvedba postopka ugotavljanja skladnosti
 • izbira ustreznih standardov za proizvode
 • notranja kontrola proizvodnje in izdelava tehnične dokumentacije
 • praktičen pregled vsebine (primer)
 • izvedba tipskega preskušanja in sodelovanje z zunanjimi priglašenimi organi
 • izdelava CE oznake in izjave (EU) o skladnosti

11.30–12.00 Odmor

12.00–12.30  Ocena tveganja in določitev varnostnih ukrepov

 • podlaga za izdelavo ocene tveganja
 • vsebina ocene tveganja
 • način ocenjevanja tveganj in sprejemanja ukrepov
 • praktičen primer ocene tveganja
 • sprejemanje varnostnih in korektivnih ukrepov

12.30–13.15  Druga dokumentacija za prodajo proizvodov in tržni nadzor

 • vsebina navodila za uporabo in vzdrževanje (primer)
 • servisiranje in popravila, garancija (primer)

13.15–13.40  Sodelovanje z zunanjimi priglašenimi organi

 • priglašeni organi (iskanje ustreznih, pregled obsega imenovanja/delovanja)
 • postopek sodelovanja s priglašenimi organi (za izvajanje preskušanja proizvodov in certificiranje notranje kontrole proizvodnje)

13.40–14.00 Primeri udeležencev, odgovori na vprašanja

 

Izvajalka


Emilija Bratož
 

Mag. Emilija Bratož

Mag. Emilija Bratož ima desetletne izkušnje pri vodenju proizvodnje, uvajanja tehnologij in tehnoloških izboljšav ter nadaljnjih petnajst let delovanja kot svetovalka specialistka za tehnično zakonodajo in standarde. Je ekspert za evropsko zakonodajo na področju notranjega trga, tehničnih zahtev za proizvode, ustrezne uporabe standardov, zakonitosti izvajanja postopkov ugotavljanja skladnosti in CE označevanja. Sodelovala je v tovrstnih projektih Evropske komisije za dežele JV Evrope in Balkana, v Evropski podjetniški mreži EEN ter kot svetovalka in projektni vodja pri različnih razvojnih projektih v podjetjih.

Imenovana je tudi kot evropski ekspert za sodelovanje pri pripravi standardov na področju gradbenih proizvodov pri združenju »Small Business Standards« v Bruslju, pri čemer s posebno skrbjo in strokovnostjo zastopa interese malih in srednje velikih podjetij v procesu standardizacije.

Svetuje, piše članke v strokovnih revijah in izvaja številne seminarje na področju zakonodaje za tehnično zahtevnejše proizvode, graditve objektov, pogojev za graditev, adaptacijo, spremembo namembnosti objektov, zakonodaje o skladnosti gradbenih proizvodov, ki so namenjeni na trg ali za vgradnjo, in tehničnih zahtev za izvajanje zaključnih del v gradbeništvu.

Kot zunanja svetovalka deluje na področju uvedbe in dvigovanja inovativnosti ter razvoja v proizvodnih in storitvenih podjetjih, pisanja projektnih vlog za pridobivanje finančnih sredstev, izvajanja uvedenih projektov ter ustreznega dokumentiranja v skladu s pravili in izvedbenimi roki.

Svetuje tudi pri izvajanju celovitega vodenja sistema kakovosti in ravnanja z okoljem ter uporabe in izpolnjevanja zahtev drugih standardov v malih in srednje velikih podjetjih.