Novosti pri sklicevanju na standarde v predpisih-12-2017

Mesečne novosti pri sklicevanjih na standarde v tehničnih predpisih za obdobje od 11.11.2017 do 31.12.2017

1. Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja tal (Uradni list RS, št. 66/2017)

Standardi, na katere se sklicuje predpis:

ISO 10359-1 - Kakovost vode - Določanje fluorida - 1. del: Elektrokemijska metoda z iono selektivno elektrodo za pitno in malo onesnaženo vodo

ISO 10382 - Soil quality -- Determination of organochlorine pesticides and polychlorinated biphenyls -- Gas-chromatographic method with electron capture detection

ISO 11262 - Soil quality -- Determination of total cyanide

SIST EN ISO 11969 - Kakovost vode - Določevanje arzena - Atomska absorpcijska spektrometrijska metoda (hidridna tehnika) (ISO 11969:1996)

ISO 16772 - Soil quality -- Determination of mercury in aqua regia soil extracts with cold-vapour atomic spectrometry or cold-vapour atomic fluorescence spectrometry

ISO 18287 - Soil quality -- Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) -- Gas chromatographic method with mass spectrometric detection (GC-MS)

ISO 22036 - Soil quality -- Determination of trace elements in extracts of soil by inductively coupled plasma - atomic emission spectrometry (ICP - AES)

SIST ISO 6703 -1 - Kakovost vode - Določanje cianida - 1. del: Določanje skupnega cianida

ISO 13528 - Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparison

ÖNORM L 1087 - Chemische Bodenuntersuchungen - Bestimmung von "pflanzenverfügbarem" Phosphor und Kalium nach der Calcium-Acetat-Lactat (CAL)-Methode

ÖNORM S 2088-2 - Kontaminierte Standorte - Teil 2: Nutzungsspezifische Beurteilung der Verunreinigungen des Bodens von Altstandorten und Altablagerungen

SIST – TS CEN – ISO/TS 17892-4 - Geotehnično preiskovanje in preskušanje – Laboratorijsko preskušanje zemljin – 4. del: Ugotavljanje zrnavostne sestave (ISO/TS 17892-4:2004)

SIST EN ISO 11272 - Kakovost tal - Določevanje prostorninske gostote suhih vzorcev (ISO 11272:2017)

SIST EN ISO 12846 - Kakovost vode - Določevanje živega srebra - Metoda atomske absorpcijske spektrometrije (AAS) s predkoncentracijo ali brez nje (ISO 12846:2012)

SIST EN ISO 15009 - Kakovost tal - Določevanje hlapnih aromatskih ogljikovodikov, naftalena in hlapnih halogeniranih ogljikovodikov s plinsko kromatografijo - Metoda "purge-and-trap" s toplotno desorpcijo (ISO 15009:2016)

SIST EN ISO 16703 - Kakovost tal - Določevanje ogljikovodikov v območju C10 do C40 s plinsko kromatografijo (ISO 16703:2004)

SIST EN ISO 17294 - 2 - Kakovost vode - Uporaba masne spektrometrije z induktivno sklopljeno plazmo (ICP/MS) - 2. del: Določevanje izbranih elementov, vključno z izotopi urana (ISO 17294-2:2016)

SIST EN ISO 5961 - Kakovost vode - Določanje kadmija z atomsko absorpcijsko spektrometrijo (ISO 5961:1994)

SIST EN ISO/IEC 17025 - Splošne zahteve za usposobljenost preskuševalnih in kalibracijskih laboratorijev (ISO/IEC 17025:2017)

SIST EN ISO/IEC 17043 - Ugotavljanje skladnosti - Splošne zahteve za preskušanje strokovne usposobljenosti (ISO/CASCO 17043:2010)

SIST ISO 10381-2 - Kakovost tal – Vzorčenje – 2. del: Navodilo za tehnike vzorčenja

SIST ISO 10381-3 - Kakovost tal - Vzorčenje - 3. del: Varnostna navodila

SIST ISO 10390 - Kakovost tal – Določevanje pH

SIST ISO 10694 - Kakovost tal - Ugotavljanje organskega in skupnega ogljika po suhem sežigu (elementna analiza)

SIST ISO 11047 - Kakovost tal - Določevanje kadmija, kroma, kobalta, bakra, svinca, mangana, niklja in cinka - Metoda plamenske in elektrotermične atomske absorpcijske spektrometrije

SIST ISO 11265 - Kakovost tal - Ugotavljanje specifične električne prevodnosti

SIST ISO 11277 - Kakovost tal - Določevanje porazdelitve velikosti delcev v mineralnem delu tal - Metoda s sejanjem in usedanjem

SIST ISO 11465 - Kakovost tal - Ugotavljanje suhe snovi in vsebnosti vode na osnovi mase - Gravimetrijska metoda

SIST ISO 13536 - Kakovost tal - Ugotavljanje potencialne kationske izmenjalne kapacitete in izmenljivih kationov z raztopino barijevega klorida s pH=8,1

SIST ISO 13877 - Kakovost tal - Določevanje policikličnih aromatskih ogljikovodikov - Metoda z uporabo tekočinske kromatografije visoke ločljivosti

SIST ISO 13878 – Kakovost tal - Določevanje skupnega dušika po suhem sežigu (elementna analiza)

SIST ISO 14235 - Kakovost tal - Določevanje organskega ogljika z oksidacijo v krom žvepleni kislini

SIST ISO 11464 - Kakovost tal – Priprava vzorcev za fizikalno-kemijske analize

ISO 14507 - Soil quality - Pretreatment of samples for determination of organic contaminants

SIST ISO 11466 - Kakovost tal - Ekstrakcija elementov v sledovih, topnih v zlatotopki

ISO 12914 - Soil quality - Microwave-assisted extraction of the aqua regia soluble fraction for the determination of elements

2. Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode (Uradni list RS, št. 66/2017)

Standardi, na katere se sklicuje predpis:

SIST EN ISO 5667-3 - Kakovost vode - Vzorčenje - 3. del: Shranjevanje in ravnanje z vzorci vode (ISO 5667-3:2012)

SIST EN ISO/IEC 17025 - Splošne zahteve za usposobljenost preskuševalnih in kalibracijskih laboratorijev (ISO/IEC 17025:2017)

SIST EN ISO/IEC 17043 - Ugotavljanje skladnosti - Splošne zahteve za preskušanje strokovne usposobljenosti (ISO/CASCO 17043:2010)

ISO-13528 - Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparison

SIST EN ISO 5667-3 - Kakovost vode - Vzorčenje - 3. del: Shranjevanje in ravnanje z vzorci vode (ISO 5667-3:2012)

3. Uredba o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih napravah (Uradni list RS, št. 77/2017)

Standardi, na katere se sklicuje predpis:

SIST EN 1443 – Dimovodne naprave – Splošne zahteve

SIST EN 15544 – Lončene peči – Dimenzioniranje

SIST EN 16475 – Dimovodne naprave – Oprema

SIST-TP CEN/TR 1749 – Evropska shema za razvrščanje plinskih aparatov glede na način odvajanja produktov zgorevanja (tipi)

SIST EN 13384 – Dimniki – računske metode termodinamike

SIST EN 15287 – Dimniki – Projektiranje, vgradnja in pregled dimnikov, opisane pa so v standardu

SIST EN 1443 – Dimovodne naprave – Splošne zahteve

SIST EN 14899 – Karakterizacija odpadkov – Vzorčenje odpadkov – Okvirno navodilo za pripravo in uporabo načrta vzorčenja, v prisotnosti dimnikarja odvzame vzorec pepela in oblog

SIST EN 50379 – Specifikacija za prenosne električne naprave za merjenje parametrov vnetljivosti izpušnega plina grelnih naprav

SIST EN 303‐5 - Kotli za gretje - 5. del: Kotli na trdna goriva z ročnim in samodejnim polnjenjem z imensko močjo do 500 kW - Terminologija, zahteve, preskušanje in označevanje

DIN 51402 - Testing of flue gases of oil burning systems; visual and photometric determination of the smoke number