Izvajanje gradbenih in zaključnih del, ki pomembno vplivajo na lastnosti stavb – SPREMEMBE IN PRAKSA po novem gradbenem zakonu

 Vabilo s prijavnico na seminar ( 183 kB )


Datum: 21. april 2020
Ura: 10.00 - 14.00
Kraj: SIST, Šmartinska cesta 152, Ljubljana (predavalnica v 2. nadstropju) 

 

Uvod

S 1. junijem 2020 se bo končalo dvoletno prehodno obdobje od sprejema in gradbeni zakon bo pričel v celoti veljati. V dvoletnem obdobju od sprejema kljub javnim obravnavam ni prišlo do dodatnega spreminjanja gradbenega zakona, veljajo pa določene razlike pri določenih zahtevah glede na prejšnji Zakon o graditvi objektov (ZGO-1), na katere bomo opozorili.

Na seminarju boste izvedeli vse pomembne zahteve, ki jih prinaša Gradbeni zakon in podzakonski akti v zvezi s pogoji glede zahtevnosti objektov, zahtevami za gradbene proizvode in gradbeno dokumentacijo. Pregledali bomo obveznosti zagotavljanja ustrezne skladnosti in nespremenljivosti gradbenih proizvodov ter instalacijskega materiala, ki že veljajo v skladu z Uredbo CPR, št. 305/2011 in Zakonom o gradbenih proizvodih (ZGPro-1), pri čemer boste izvedeli tudi, katere spremembe na področju CPR se obetajo.

Že pred uveljavitvijo gradbenega zakona je bilo pomembno upoštevanje predpisov in standardov za gradbene proizvode, instalacijski material, pomožni gradbeni material in druge tehnične proizvode, ki se vgrajujejo v (ob) objekte (vodovodna, električna napeljava, ogrevalni in prezračevalni sistemi, izolacijski in fasadni sistemi, lesene in kovinske konstrukcije, kritina, tlakovci itd.). Na seminarju bomo razčlenili, kako na pravilen način upoštevati izvršilne predpise za doseganje lastnosti stavb, zagotavljanje ustreznih nespremenljivih lastnosti gradbenih proizvodov, izvedbo gradbenih in zaključnih del v gradbeništvu, izvedbe inštalaterskih del, delovanja izvajalca v odnosu do investitorja/naročnika in ustreznega usklajevanja z ostalimi udeleženci v verigi od dobave do vgradnje.

Pozornost bo namenjena tudi pripravi dokumentacije za gradbeni in tržni nadzor ter za investitorja pri zagotavljanju ustreznega dokumentiranja graditve. Opredelili bomo tudi vlogo, pogoje in obveznosti izvajalcev po novem zakonu o arhitekturni in gradbeni inženirski dejavnosti glede vodenja in izvajanja gradbenih oz. instalaterskih del ter natančneje razjasnili zahteve za način opravljanja poklicnih nalog ter vpis v imenik vodij del.

 

Predstavitev je namenjena

 • tehnologom in vodjem proizvodnje gradbenih proizvodov,
 • izvajalcem gradbenih del in zaključnih del v gradbeništvu in nadzornikom,
 • trgovcem v malo in veleprodaji gradbenih proizvodov, distributerjem, uvoznikom…

 

Kaj boste pridobili z udeležbo?

 • celovit pregled obstoječih zakonov in podzakonskih predpisov na gradbenem in tehničnem področju,
 • razčlenitev zahtev za posamezni gradbeni proizvod glede na vrsto in vplive lastnosti na objekt,
 • pregled zahtev in pogojev za posamezne vrste objektov glede na zahtevnost,
 • razčlenitev zahtev za izvajanje gradbenih del in zaključnih del v gradbeništvu,
 • prikaz primerov iz prakse trženja gradbenih proizvodov, ki izpolnjujejo vse zahteve,
 • prikaz primerov neustreznih praks ali kršitev ter navodila, kako jih odpraviti.

Ponujamo tudi 30% popust za stalne udeležence naših seminarjev ter 30% popust za podjetja, ki prijavijo več zaposlenih.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji bodo za udeležbo na izobraževanju pridobili tudi kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

 

Program

9.45–10.00 Sprejem in registracija udeležencev

10.00–11.30

Zakonodaja

 • zakonodaja na področju urejanje prostora, graditve objektov ter opravljanja
 • arhitekturne oz. inženirske dejavnost ter njihova povezanost (zakonodajni trojček)
 • • zakonodaja za gradbene proizvode (Uredba 305/2011/EU, Zakon o gradbenih proizvodih; ZGPro-1, )
 • tehnične smernice za trajnostno gradnjo in doseganje lastnosti objektov

Zahteve za določanje lastnosti gradbenih proizvodov in instalacijskega materiala

 • splošne tehnične zahteve za gradbene proizvode
 • postopek in izbira ustreznih standardov za harmonizirane gradbene proizvode
 • postopek ugotavljanja skladnosti za neharmonizirane proizvode in medsebojno priznavanje
 • ustrezne oznake, listine za proizvode, druga dokumentacija za trg in tržni nadzor

11.30–12.00 Odmor

12.00–14.00

Naloge in odgovornosti pri graditvi in v verigi od proizvodnje do prodaje/vgradnje gradbenih proizvodov

 • vloga in nove odgovornosti udeležencev pri graditvi
 • zahtevnost objektov, projektna dokumentacija; gradbeni dnevnik
 • vloga in odgovornosti proizvajalcev, distributerjev, vgrajevalcev gradbenih proizvodov
 • primeri listin in dokumentacije, ki mora spremljati proizvode na trgu, ob vgradnji in izvedbi zaključnih gradbenih del (primer novih standardov z zahtevami za okna in vrata ter garažna vrata)

Pogoji za odgovorne vodje del in vodje del na gradbišču/objektu in vpisi v imenik

Gradbeni nadzor na objektu in tržni nadzor

14.00–14.30   Vprašanja udeležencev in odgovori

 

Izvajalka


Emilija Bratož
 

Mag. Emilija Bratož

Mag. Emilija Bratož ima desetletne izkušnje pri vodenju proizvodnje, uvajanja tehnologij in tehnoloških izboljšav ter nadaljnjih petnajst let delovanja kot svetovalka specialistka za tehnično zakonodajo in standarde. Je ekspert za evropsko zakonodajo na področju notranjega trga, tehničnih zahtev za proizvode, ustrezne uporabe standardov, zakonitosti izvajanja
postopkov ugotavljanja skladnosti in CE označevanja. Sodelovala je v tovrstnih projektih Evropske komisije za dežele JV Evrope in Balkana, v Evropski podjetniški mreži EEN ter kot svetovalka in projektni vodja pri različnih razvojnih projektih v podjetjih.

Imenovana je tudi kot evropski ekspert za sodelovanje pri pripravi standardov na področju gradbenih proizvodov (predvsem CEN/TC 246 in CEN/TC 178) pri »Small Business Standards – SBS SME« v Bruslju, pri čemer s posebno skrbjo in strokovnostjo zastopa interese malih in srednje velikih podjetij v procesu standardizacije.

Svetuje, piše članke v strokovnih revijah in izvaja številne seminarje na področju zakonodaje in standardov za tehnično zahtevnejše proizvode, graditve objektov, pogojev za graditev, adaptacijo ali spremembo namembnosti objektov, zakonodaje o skladnosti gradbenih proizvodov, ki so namenjeni na trg ali za vgradnjo, in tehničnih zahtev za izvajanje zaključnih del v gradbeništvu.