Varnost strojev in ocena tveganja glede na nove standarde

  Vabilo s prijavnico na seminar ( 291 kB )


Datum: 30. marec 2017
Ura: 10:00 – 14:30
Kraj: SIST, Šmartinska cesta 152, Ljubljana (predavalnica 2. nadstropje)

Po številnih uspešnih izvedbah seminarjev o varnosti strojev, vsebino prilagajamo potrebam naših uporabnikov po poznavanju in razumevanju novosti pri oceni tveganja za stroje, ki izhajajo iz standardov, objavljenih v lanskem letu.

Standardi podpirajo Direktivo EU št. 2006/42 o varnosti strojev (Pravilnik o varnosti strojev). Sklicevanje na to direktivo pomeni tudi uporabo novih standardov SIST EN ISO 13849-1:2016, SIST EN ISO 14123-1:2016 in SIST EN ISO 14123-2:2016, ki jih bomo predstavili na seminarju.

Standard SIST EN ISO 13849-1  določa splošna načela in smernice za načrtovanje in integracijo z varnostjo povezanih delov krmilnih sistemov (SRP/CS), vključno z načrtovanjem programske opreme. Za te dele SRP/CS standard določa karakteristike, ki vključujejo zahtevano raven delovanja za izvajanje varnostnih funkcij. Velja za SRP/CS za visoke zahteve in neprekinjen način, ne glede na vrsto uporabljene tehnologije in energije (električno, hidravlično, pnevmatično, mehansko itd.), za vse vrste strojev. 

Standard prinaša veliko novosti in precej spremenjen način načrtovanja z varnostjo povezanih delov in sistemov stroja ter zahtev za zmanjšanje zdravstvenega tveganja zaradi nevarnih snovi, ki jih oddajajo stroji. Veliko negotovosti  za načrtovalce in proizvajalce  strojev predstavlja vprašanje, kaj storiti, če so stroji  načrtovani in izdelani po  starih standardih oziroma kako in, ali bo potrebno v celoti  spremeniti stroje, da bodo skladni z varnostnimi zahtevami novih standardov. Dejstvo je, da so stroji postali bolj »inteligentni«, zato mora tudi  varnostni sistem temu slediti. Uporaba omenjenih standardov je zelo pomembna pri razvoju novih strojev, kjer je vedno več z varnostjo povezanih delov in sistemov zgrajenih z elektronskimi in mikroprocesorskimi orodji.

Pravilnik o varnosti strojev (Uradni list RS  št. 75/08, 66/2010) določa obveznosti  proizvajalcev  in uporabnikov strojev, ki morajo biti načrtovani, izdelani in opremljeni tako, da se je mogoče izogniti tveganju zaradi vdihovanja, zaužitja, stika s kožo, očmi in sluznico ter prodiranja nevarnih materialov in snovi skozi kožo. Ko nevarnosti ni mogoče odpraviti, morajo biti stroji opremljeni tako, da je mogoče nevarne materiale in snovi obdelati na drug, enako učinkovit način. Kadar proces med normalnim obratovanjem stroja ni popolnoma zaprt, morajo biti naprave za zadrževanje in/ali odstranjevanje nameščene tako, da je njihov učinek največji.

Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Uradni list RS, št. 101/04 in 43/11 – ZVZD-1) določa, da mora delodajalec zagotoviti, da je delovna oprema, pri uporabi katere se izločajo nevarne snovi (npr. plini, hlapi, prah), nameščena tako, da je škodljivo delovanje teh snovi na delavca in drugih oseb v bližini v okviru dovoljenih meja, ki so določene s posebnimi predpisi in standardi.

V letu 2016 sta bila izdana nova standarda SIST EN ISO 14123-1 in SIST EN ISO 14123-2.

Prvi del standarda določa načela za obvladovanje zdravstvenih tveganj zaradi nevarnih snovi iz strojev in se ne uporablja za snovi, ki so zdravju nevarne izključno zaradi svoje eksplozivnosti, vnetljivosti ali radioaktivnosti oziroma njihovega obnašanja pri skrajni temperaturi ali tlaku. Drugi del pa določa načela in postopke za izbiro pomembnih dejavnikov, ki zadevajo emisije nevarnih snovi za namen določevanja primernega preverjanja postopkov.

 

Komu je namenjen seminar?

 • načrtovalcem, razvijalcem in proizvajalcem strojev,
 • uporabnikom strojev in naročnikom v industriji, kmetijstvu, gradbeništvu itd.,
 • prodajalcem strojev, uvoznikom, distributerjem,
 • vzdrževalcem strojev,
 • predstavnikom organov nadzora nad blagom,
 • vsem, ki jih področje zanima.

 

Kaj boste pridobili z udeležbo?

 • dobili boste pregled zakonodaje in standardov na področju strojev,
 • seznanili se boste z zahtevami glede listin, oznak in dokumentacije, ki spremljajo stroj,
 • naučili se boste, kako na delovnem mestu zagotoviti varno uporabo strojev,
 • imeli boste priložnost izmenjati mnenja in informacije s strokovnjaki in drugimi udeleženci,
 • kot proizvajalec, kupec ali trgovec strojev boste s pridobljenim znanjem in informacijami bolj suvereno in uspešno nastopali na globalnem trgu.

 

Program

10.00 – 10.05 Pozdrav udeležencem (SIST)
10.05 – 11.30 Zakonodaja in standardi za področje strojev. Tehnične zahteve in varnost strojev v praksi
11.30 – 12.00 Odmor
12.00 – 14.00 Ocenjevanje tveganja za stroje
14.00 – 14.30 Vprašanja in odgovori

 

Izvajalec


Milan Srna
 

Mag. Milan Srna
 

Mag. Milan Srna je svojo bogato poklicno pot na tehničnem področju gradil korak za korakom in si tako pridobil neprecenljivo znanje in izkušnje. Svoje prve delovne izkušnje je pridobil v proizvodnji, po študiju se je posvetil projektiranju strojev in naprav. Nadaljeval je kot inšpektor za delo na medobčinski in nato na državni ravni.

Po pridobitvi naziva magister znanosti je bil predstojnik Centra za tehnično varnost, pozneje pa direktor Urada RS za varnost in zdravje pri delu. Poklicno pot je nadaljeval v zasebnem sektorju kot predstojnik Centra za strokovne naloge varnosti ZVD.

Poleg službenih obveznosti je svoje izkušnje in znanje nadgrajeval in delil še kot sodni izvedenec za varnost in zdravje pri delu, kot izvedenec TAIEX v okviru evropskih projektov tehnične pomoči državam pri usklajevanju in izvajanju evropske zakonodaje, kot član delovne skupine pri Ministrstvu za gospodarstvo za področje strojev, v okviru projekta PHARE kot predsednik usmerjevalnega odbora za razvoj slovenskega sistema varnosti in zdravja pri delu, kot predsednik Gospodarske zbornice varnosti pri delu ter predsednik  Sveta za varnost in zdravje pri delu na MDDSZ.

Je tudi avtor številnih člankov in prispevkov na različnih mednarodnih kongresih in konferencah ter prejemnik nagrade Avgusta Kuharja za izjemni dosežek v stroki varnosti in zdravja pri delu.

Na Slovenskem inštitutu za standardizacijo je predsednik tehničnega odbora za varnost strojev in naprav SIST/TC VSN.

V zadnjem času veliko svetuje in pomaga proizvajalcem strojev pri pripravi ocene tveganja za stroje, ki je sestavni del tehnične mape, brez katere stroja ni moč dati na slovenski oziroma evropski trg.