Koledar izobraževanjPo številnih uspešnih izvedbah seminarjev o varnosti strojev, vsebino prilagajamo potrebam naših uporabnikov po poznavanju in razumevanju novosti pri oceni tveganja za stroje, ki izhajajo iz standardov, objavljenih v lanskem letu. Standardi podpirajo Direktivo EU št. 2006/42 o varnosti strojev (Pravilnik o varnosti strojev). Sklicevanje na to direktivo pomeni tudi uporabo novih standardov SIST EN ISO 13849-1:2016, SIST EN ISO 14123-1:2016 in SIST EN ISO 14123-2:2016, ki jih bomo predstavili na seminarju.

Poglavitna skrb nas vseh je ohranjanje okolja za nadaljnje generacije, tako da mnoge organizacije uvajajo tehnične ukrepe in investirajo v varovanje okolja, kar pripomore k zmanjševanju ali preprečevanju onesnaževanja. Pritiski javnosti in vedno bolj zahtevna zakonodaja vzpodbujajo podjetja, da namenjajo še več pozornosti možnim vplivom svojih dejavnosti, proizvodov ali storitev na okolja in integrirajo okoljska vprašanja v vse elemente svojega poslovanja. Pri tem je v pomoč ISO 14001, pri čemer je 15. septembra 2015 izšla njegova tretja izdaja. Cilj prenove standarda je bil vgraditi nove pristope v sistem ravnanja z okoljem in zadovoljiti pričakovanja deležnikov.

Standard SIST EN 15224:2017 se osredotoča na klinične procese in obvladovanje tveganj v teh procesih, ker spodbuja dobro zdravstveno obravnavo. Osnovni pristop pa je v uporabi novih zahtev za razumevanje »zdravja« organizacije kot tudi za razumevanje »zdravja« vključenosti v vse pomembne zainteresirane strani. Prinaša ambiciozno idejo presegati formalno izpolnjevanje zahtev s pristopom koristne uporabe zahtev. Tako bodo predstavljene tudi glavne spremembe SIST EN ISO 9001 v letu 2015.

Seminar je namenjen prav razčlenitvi obveznosti in pregledu zahtev predpisov za tehnično zahtevnejše proizvode (stroji, tlačne posode, drugi kovinski proizvodi, proizvodi iz lesa in konstrukcije), podani pa bodo tudi konkretni primeri razvrščanja glede na zahteve, ki jih mora izpolnjevati proizvajalec v proizvodnji in pri posredovanju na trg. Razrešili bomo dileme, kdaj je obvezno CE označevanje in kdaj ne, katera zakonodaja velja za posamezne proizvode, kako najti ustrezne harmonizirane standarde za proizvode in na kakšen način jih upoštevati, katero dokumentacijo je potrebno pripraviti, kakšen obseg preskušanja izvesti in kako izpolniti zahteve po skladnosti, varnosti in kakovosti proizvodov.