VZDRŽEVANJE IGRIŠČ IN ŠPORTNOREKREACIJSKIH OBJEKTOV ter reševanje praktičnih primerov

 Vabilo s prijavnico na seminar ( 164 kB )


 

Datum: 3. junij 2019
Ura: 9.30 – 14.15
Kraj: SIST, Šmartinska cesta 152, Ljubljana (predavalnica 2. nadstropje)

 


Spoznanje, da je potrebno poskrbeti za varno igro otrok, je v Sloveniji že dobilo domovinsko pravico in potrebno pozornost velikega dela odgovornih institucij in posameznikov. Zavedamo se, da se skrb za varno igro prične že z načrtovanjem igrišča, nadaljuje z izborom igral, njihovo postavitvijo, montažo, ureditvijo bližnje in širše okolice, itd. Vemo, da je potrebno doseženo raven varnosti igrišča in njegove uporabe tudi ohranjati. To lahko storimo tako, da igrišče sistematično pregledujemo, tako vsakodnevno, kot tudi v daljših časovnih razmakih. Tu že lahko nastanejo težave, ker zaenkrat še nimamo izdelanih pravil in meril za usposobljenost in kompetence preglednikov, je pa že v pripravi ustrezen standard, ki bo pripomogel k odpravi problemov vezanih na strokovno korektnost pregledov.

Na osnovi ugotovitev pregledov igrišča je potrebno ugotovljene pomanjkljivosti igral in igrišča tudi odpraviti - igrišče je potrebno vzdrževati. Prav v tej fazi pa lahko pride do resnih zadreg, saj osebje, ki naj bi to delo opravljalo, ni vedno dovolj strokovno usposobljeno. Dejstvo je, da imajo hišniki in vzdrževalci, ki skrbijo za igrišča na javnih površinah, različno osnovno in strokovno izobrazbo, predvsem pa zelo različne delovne obveznosti. To pomeni, da je za njih vzdrževanje igrišč pogosto samo še dodatna obveznost, ki je po strokovno-tehnični plati zelo raznolika in zahtevna ter hkrati odgovorna.

Dela, ki naj bi jih vzdrževalec igrišča opravljal, segajo na področje mizarskih in tesarskih spretnosti, znanja ključavničarja, varilca, pleskarja, vrtnarja in še in še. Tudi gradbena dela so velikokrat sestavni del vzdrževanja. Poleg naštetega se redno pojavlja še vprašanje izbora ustreznih materialov, primernih rezervnih delov, predvsem pa uravnoteženja stroškov, ki ob tem nastanejo ter kakovosti opravljenega dela.

Seminar, ki ga organiziramo, naj bi v največji možni meri odgovoril na našteta vprašanja, predvsem v smislu praktičnih nasvetov in predlogov za reševanje vsakodnevnih težav vzdrževalcev igrišč. Obravnavali bomo ravnanje z materiali, ki jih najpogosteje srečujemo na igriščih (les, kovina, plastika), kako se lotiti sanacije površinskih premazov, kaj lahko storimo, če les trohni, kako postopati pri poškodbah kovinskih konstrukcij, način sanacije temeljev itd. Poskušali bomo odgovoriti, kdaj naročiti nov rezervni del ali kdaj popraviti starega. Obravnavali bomo tudi sanacijo varnostnih površin, ravnanje z mivko, kako sanirati travno rušo. Tudi ograje in vhodi na igrišče so pomembni, prav tako preprečevanje vandalizma. Slušatelji bodo dobili tudi nekaj napotkov v zvezi s prevzemanjem odgovornosti za bolj ali manj zahtevna popravila, kdaj je to vsakodnevna rutina in kdaj je potrebno na pomoč poklicati strokovnjaka.

Vzporedno z obravnavanjem problematike vzdrževanja igrišč bomo poudarili tudi posebnosti vzdrževanja objektov in naprav za šport in rekreacijo.   

Drugi del seminarja bo, v smislu okrogle mize, namenjen reševanju težav, ki se pojavljajo v praksi pri vzdrževanju igrišč. V tem delu bomo poskušali odgovoriti na konkretna vprašanja slušateljev, pričakujemo pa, da bodo slušatelji tudi sami predstavili lastne izkušnje in dobro prakso.

 

Seminar je namenjena vsem, ki:

 • v okviru občin ali zavodov skrbijo za športno in rekreacijsko dejavnost,
 • skrbijo za organizacijo pregledov in vzdrževanja igrišč,
 • neposredno izvajajo vzdrževanje v vlogi hišnika ali vzdrževalca,
 • se poklicno ukvarjajo z vzdrževanjem igrišč in športnorekreacijskih objektov,
 • so lastniki manjših igrišč in jih sami vzdržujejo.

 

Kaj boste pridobili z udeležbo?

 • seznanili se boste z osnovnimi zahtevami zakonodaje in standardov za zunanja igrala,
 • dobili praktične napotke za vzdrževanje, ki bodo pripomogli h kakovostnejšemu delu in cenejši izvedbi,
 • imeli boste priložnost izmenjati mnenja in dobiti odgovore na konkretna vprašanja.

 

Program

9.15–9.30    Prijava udeležencev

9.30–10.15

 • Osnovne zahteve zakonodaje in standardov
 • Osnovna pravila izvajanja pregledov
 • Les in lesena igrala

10.15–11.00

 • Kovina na igriščih
 • Kako ravnati s plastiko
 • Sanacija temeljev

11.00–11.20  Odmor

11.20– 12.05

 • Varnostne podlage
 • Urejanje igrišča kot celote, hortikulturna ureditev
 • Urbana oprema

12.05–12.50

 • Kdaj igralo popraviti in kdaj ga zamenjati
 • Odgovornost za opravljeno delo
 • Diskusija, vprašanja, odgovori

12.50–14.15 Okrogla miza – reševanje praktičnih primerov in nasveti za vzdrževanje igrišč

 

Izvajalec


Slavko Rudolf
 

Slavko Rudolf
 

Slavko RUDOLF je svojo poklicno pot začel kot razvojni tehnolog in vodja priprave dela v eni od večjih tovarn pohištva. Zatem je bil 10 let zaposlen na Industrijskem biroju v Ljubljani, kot odgovorni projektant tehnoloških procesov. V tem obdobju je bil eden od nosilcev projekta izgradnje dveh tovarn pohištva na Kitajskem.  Štiri leta je bil vodja tehnološkega oddelka na Lesnini- IGT. V tem času je vodil tudi pripravo projekta za izgradnjo lesnopredelovalnega kompleksa v centralni Sibiriji tedanje SZ. Svojo poklicno pot je nadaljeval kot direktor zasebnega podjetja KELLI d.o.o. ter kot koordinator razvoja novih pohištvenih produktov za nemški trg. Leta 1993 je ustanovil lastno podjetje Lignoteh d.o.o., ki se je ukvarjalo z inženiringom v lesni industriji, predvsem pa z reševanjem tehnološke problematike in revitalizacije proizvodenj. Na povabilo vodstva se je leta 1999 zaposlil na Biotehniški fakulteti, Oddelku za lesarstvo,kjer je prevzel mesto asistenta za tehnološko projektiranje, istočasno pa je vodil področje preskušanja za potrebe industrije oziroma gospodarstva. Vsa ta leta je aktivno sodeloval na raznih strokovnih področjih, opravljal naloge mentorja in izpraševalca za strokovne izpite pri Inženirski zbornici Slovenije, bil vodja kakovosti v času pridobivanja akreditacijske listine, itd. Je član tehničnega odbora za pohištvo in predsednik tehničnega odbora za šport pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo. Trenutno vodi Center za testiranje in certificiranje, ki obvladuje področje pohištva, športnega orodja in zunanjih igral. V Sloveniji  se je prvi pričel ukvarjati strokovno in sistematično s problematiko varnosti otroških igrišč. V tem obdobju je opravil preglede nekaj sto otroških igrišč, preskušal igrala velike večine domačih proizvajalcev, izdelal veliko ocen varnosti, itd. Je avtor večjega števila, tako poljudnih kot strokovnih člankov, predava na seminarjih, predvsem pa se posveča svetovanju vsem, ki kakorkoli delujejo na področju načrtovanja in izgradnje otroških igrišč. Je tudi edini zapriseženi sodni izvedenec za zunanja igrala v Sloveniji.