Varnost otroških igrišč - Novosti v standardih in merila za usposobljenost pregledovalcev igrišč

 Vabilo s prijavnico na seminar ( 180 kB )


 

Datum: 4. april 2019
Ura: 9.30 – 16.25
Kraj: SIST, Šmartinska cesta 152, Ljubljana (predavalnica 2. nadstropje)

 


Otroška igrišča sodijo med otrokom pomembnejša okolja, saj omogočajo številne zabavne aktivnosti, hkrati pa pripomorejo k celovitemu razvoju in pridobivanju življenjskih izkušenj. Predpogoj za vsestransko koristno igro pa je varnost otrok.

Zakonodaja, ki ureja področje varnosti izdelkov je sicer skromna, vendar Zakon o splošni varnosti proizvodov proizvajalce in distributerje obvezuje, da dajejo na trg samo varne proizvode, tudi igrala. Najpomembnejše dokazilo, da je igralo varno je, preverjena skladnost s standardi. V standardih za igrala so opredeljene tako lastnosti varnih igral, kot tudi njihova postavitev in vzdrževanje. Domneva se, da so igrala varno nameščena na ustrezni podlagi, kadar so skladna s standardi skupine SIST EN 1176 in SIST EN 1177.

Pomemben del zagotavljanja varnosti igral in igrišč so redni in strokovno opravljeni pregledi. Samo sistematični pregledi igrišč so lahko osnova za redno in racionalno vzdrževanje, pa naj bodo to igrišča v vrtcih in šolah ali pa na javnih površina, v stanovanjskih naseljih ali športnih parkih.

Da so igrišča v vrtcih redno pregledovana in vzdrževan narekuje  Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10 in 47/13), ki pa je z zadnjo spremembo (24/16) opustil bistvene zahteve o strokovnosti pregledovalcev in vzdrževalcev. Sklicuje se predvsem na zahteve navedene v brošuri »Varna igra«.

Seminar, ki ga organiziramo, temelji tudi na splošno uveljavljenih zakonskih zahtevah, kot tudi zahtevah omenjene brošure, da morajo biti vse aktivnosti namenjene varnosti otrok opravljene strokovno in odgovorno. To pomeni, da je tovrstno izobraževanje nujno za vse, ki kakorkoli skrbijo za varno otroško igro.

Na seminarju bodo predstavljeni vsi najpomembnejši elementi zagotavljanja varnosti igrišč, od zahtev standardov skupin SIST EN 1176 in SIST EN 1177, kot tudi zahtev standardov, ki obravnavajo  npr. trampoline, napihljiva igrala in opremo za športne dejavnost. Posebej bodo obravnavane vse spremembe standarda SIST EN 1176-1, ki so prišle v veljavo z novo izdajo standarda v letu 2018.

Pomembna novost so tudi smernice Tehničnega poročila CEN/TR 17207:2018, ki bodo korenito posegle na področje usposobljenosti in pooblastil preglednikov igrišč in igral. 

Obravnavali bomo vse bolj aktualna Igrišča za vse otroke,  pa tudi opremo in naprave namenjena predvsem mladostnikom kot npr. »Street workout«, »pumptrack«, «scate« parki, balvanske plezalne stene, itd.

Poudarek seminarja bo na praktičnih primerih, še posebej na reševanju problematike starih igral, primernosti obstoječih podlag, mivke na igrišču, itd.

Cilj seminarja je udeležencem podati potrebne informacije, da bodo lahko samostojno opravljali preglede lastnih igrišč, kot tudi tistim, ki igrišča oblikujejo, gradijo ali vzdržujejo. Prav posebej bodo obravnavane metode praktičnega vzdrževanja, izbire materialov, nadomestnih delov, varne odstranitve, itd. Pomagati želimo s predlogi, kako z najnižjimi stroški izboljšati že obstoječa igrišča, ob tem pa zagotoviti ustrezno varnost otrok.

 

Predstavitev je namenjena vsem, ki kakor koli sodelujete v procesih:

 • načrtovanja ali oblikovanja igral in igrišč (arhitekti, oblikovalci ...),
 • proizvodnje in distribucije igral in igrišč (proizvajalci igral in uvozniki igral),
 • upravljanja igrišč (občine, vrtci, šole, gostinci, trgovci, društva ...),
 • uporabnikom in lastnikom otroških igrišč.

 

Kaj boste pridobili z udeležbo?

 • seznanili se boste z zakonodajo na področju varnosti otroških igrišč,
 • predstavljene bodo bistvene zahteve standardov s področja zunanjih igral ter novosti v revidiranem  standardu SIST EN 1176-1:2018
 • seznanili se boste z metodami pregledov varnosti igrišč,
 • predstavljene bodo zahteve, ki jih bodo morali v bodoče izpolnjevati vsi, ki bodo želeli opravljati preglede igrišč in sorodnih objektov
 • prikazani bodo postopki vzdrževanju igral in igrišč, s poudarkom na najbolj delikatnih situacijah,
 • predstavljena bo tudi problematika varnosti na rekreacijskih površina, trim stezah, vadbiščih,
 • podane bodo tudi osnovne informacije o varnosti trampolinov, napihljivih igral, …
 • imeli boste priložnost izmenjati mnenja in dobiti odgovore na konkretna vprašanja,

Prejeli boste nov original standard SIST EN 1176-1:2018 v papirni obliki.        

 

Program

9.30–9.45    Registracija udeležencev

9.45–11.00 (1. in 2. ura)

 • Standardi za varno opremo otroških igrišč
 • Uvodna predstavitev vsebine in cilji izobraževanja,
 • Zakonodaja, nadzorni organi in pristojnosti
 • Predstavitev igral
 • Načrtovanje pregleda igrišča

11.00–11.45 (3. ura)

 • Zahteve standarda SIST EN 1176-1 (splošne zahteve, materiali, obdelava površin, nevarnost ujemanje, nevarnost padca, …)
 • Novosti v standardu SIST EN 1176-1:2018
5 min odmor

11.50– 13.20 (4. in 5. ura)

 • Povzetek zahtev posebnih standardov SIST EN 1176-2/3/4/5/…,(za gugalnice, tobogane, žičnice,..)
 • Pregled igrišča kot celote
 • Izdelava poročila o pregledu
 • Ocena varnosti igral
 • Korektivni ukrepi
45 min odmor - kosilo*

14.05–14.50  (6. ura)

 • Praktično izvajanje pregleda igrišča (vaja ugotavljanja pomanjkljivosti s pomočjo slikovnega materiala – PRIMERI)
 • Analiza video posnetkov nezgod
5 min odmor

14.50 – 16.25 (7. in 8. ura)

 • Vzdrževanje igral (praktični napotki za sanacijo igral)
 • »Igrišča za vse otroke« (prilagojena tudi otrokom s posebnimi potrebami)
 • Napihljiva igrala in trampolini na igriščih
 • Športne in fitnes naprave  (Street workout, Pamptrack,)
 • Osnovne smernice za usposobljenost in pooblastila preglednikov igrišč
 • Diskusija, vprašanja,…

*kotizacija kosila ne vključuje

 

Izvajalec


Slavko Rudolf
 

Slavko Rudolf
 

Slavko RUDOLF je svojo poklicno pot začel kot razvojni tehnolog in vodja priprave dela v eni od večjih tovarn pohištva. Zatem je bil 10 let zaposlen na Industrijskem biroju v Ljubljani, kot odgovorni projektant tehnoloških procesov. V tem obdobju je bil eden od nosilcev projekta izgradnje dveh tovarn pohištva na Kitajskem.  Štiri leta je bil vodja tehnološkega oddelka na Lesnini- IGT. V tem času je vodil tudi pripravo projekta za izgradnjo lesnopredelovalnega kompleksa v centralni Sibiriji tedanje SZ. Svojo poklicno pot je nadaljeval kot direktor zasebnega podjetja KELLI d.o.o. ter kot koordinator razvoja novih pohištvenih produktov za nemški trg. Leta 1993 je ustanovil lastno podjetje Lignoteh d.o.o., ki se je ukvarjalo z inženiringom v lesni industriji, predvsem pa z reševanjem tehnološke problematike in revitalizacije proizvodenj. Na povabilo vodstva se je leta 1999 zaposlil na Biotehniški fakulteti, Oddelku za lesarstvo,kjer je prevzel mesto asistenta za tehnološko projektiranje, istočasno pa je vodil področje preskušanja za potrebe industrije oziroma gospodarstva. Vsa ta leta je aktivno sodeloval na raznih strokovnih področjih, opravljal naloge mentorja in izpraševalca za strokovne izpite pri Inženirski zbornici Slovenije, bil vodja kakovosti v času pridobivanja akreditacijske listine, itd. Je član tehničnega odbora za pohištvo in predsednik tehničnega odbora za šport pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo. Trenutno vodi Center za testiranje in certificiranje, ki obvladuje področje pohištva, športnega orodja in zunanjih igral. V Sloveniji  se je prvi pričel ukvarjati strokovno in sistematično s problematiko varnosti otroških igrišč. V tem obdobju je opravil preglede nekaj sto otroških igrišč, preskušal igrala velike večine domačih proizvajalcev, izdelal veliko ocen varnosti, itd. Je avtor večjega števila, tako poljudnih kot strokovnih člankov, predava na seminarjih, predvsem pa se posveča svetovanju vsem, ki kakorkoli delujejo na področju načrtovanja in izgradnje otroških igrišč. Je tudi edini zapriseženi sodni izvedenec za zunanja igrala v Sloveniji.