Člani SIST

V skladu z 10. členom Statuta SIST lahko član SIST postane državljan Republike Slovenije ali pravna oseba, ustanovljena po pravu Republike Slovenije, s sedežem v Republiki Sloveniji. 
 
Članstvo v SIST se pridobi s pisno prijavo (383 kB ) in teče od dne, ko je SIST prejel podpisano prijavo in dokazilo o plačani članarini. Članarina se plačuje letno skladno s pravili za določanje višine članarine za posamezno leto. 
  
Član SIST ima pravico, da:
 • se udeležuje zasedanj skupščine in na njih glasuje (osebno ali po pooblaščenem predstavniku, če gre za pravno osebo),
 • sodeluje pri delu organov SIST,
 • oblikuje stališča in daje pobude za uresničevanje nalog,
 • v okviru skupščine sodeluje pri volitvah predstavnikov v druge organe SIST,
 • je izvoljen za predstavnika v drugih organih SIST,
 • je redno obveščen o dejavnostih SIST,
 • lahko vpliva na odločitve na področju nacionalne standardizacije.  
 
Član SIST je upravičen do naslednjih ugodnosti:
 • brezplačnega prejemanja glasila SIST,
 • popusta pri nakupu slovenskih standardov,
 • popusta pri določenih storitvah SIST,
 • popusta pri kotizacijah za seminarje in posvetovanja, ki jih organizira SIST,
 • prejemanja letnega poročila SIST. 
  
Član SIST mora:
 • upoštevati temeljna načela standardizacije,
 • dati na voljo vse informacije, ki so potrebne za delo SIST, ob upoštevanju upravičenih interesov članov,
 • upoštevati zakon o standardizaciji, sklep o ustanovitvi, statut in druge splošne akte SIST ter sklepe, ki so jih sprejeli organi SIST z namenom, da se dosežejo zastavljeni cilji, kot jih predvideva statut,
 • podati dovoljenje o obdelavi osebnih podatkov po ZVOP-1 in GDRP,
 • redno plačevati letno članarino.